OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

I vilka fall ska kupongskatt hållas inne?

Den utdelningsberättigade ska skriftligen lämna de uppgifter till den som är skyldig att hålla inne kupongskatt som denna behöver för att kunna bedöma om den utdelningsberättigade är skattskyldig till kupongskatt eller inte.

Om det inte klart framgår av de tillgängliga uppgifterna att den utdelningsberättigade inte är skattskyldig så ska kupongskatt hållas inne i samband med att utdelningen betalas ut eller gottskrivs den utdelningsberättigades konto.

Även när utdelning inte har kunnat ske på grund av att det saknas uppgifter om den utdelningsberättigade ska kupongskatt hållas inne (7 §, 11 a–c §§ och 12 § KupL).

Om det är ovisst om den skattskyldiga är obegränsat eller begränsat skattskyldig, finns det även en skyldighet att göra avdrag för preliminär skatt. När det finns en skyldighet att hålla inne både kupongskatt och preliminär skatt anser Skatteverket att kupongskatt ska hållas inne.

Utdelning till en utländsk kontraktsrättslig fond

Skatteverket anser att utländska kontraktsrättsliga fonder kan vara utdelningsberättigade i kupongskattelagens mening. Eftersom de inte är utländska juridiska personer är de inte skattskyldiga till kupongskatt. Det finns då inte någon skyldighet att hålla inne kupongskatt vid utdelningen om fondens status är så klar att det framgår att den inte är skattskyldig. En förutsättning är att det är fråga om en kontraktsrättslig fond som är civilrättsligt reglerad på ungefär samma sätt som svenska värdepappersfonder och specialfonder.

Vem ska hålla inne kupongskatt?

Nedan framgår vem som ska hålla inne kupongskatt

  • vid utdelning i ett avstämningsbolag
  • vid utdelning i en värdepappersfond eller specialfond
  • när aktierna eller andelarna är förvaltarregistrerade.

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § ABL (2 § KupL).

Utdelning i ett avstämningsbolag

Om ett avstämningsbolag har gett i uppdrag åt en värdepapperscentral att betala ut utdelningen så ligger ansvaret för att hålla inne kupongskatten på värdepapperscentralen om denna

  • hör hemma i Sverige
  • hör hemma i en annan EES-stat än Sverige och bedriver verksamheten från ett fast driftställe här
  • hör hemma i en annan EES-stat än Sverige och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe här men har lämnat in ett åtagande (på fastställt formulär) till Skatteverket om att ansvara för kupongskatten.

I annat fall är det avstämningsbolaget som ansvarar för att hålla inne kupongskatten (7 § och 11 a § KupL).

Vad är en värdepapperscentral?

Med värdepapperscentral avses samma som i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (2 § KupL).

Utdelning i en värdepappersfond eller specialfond

Vid utdelning på en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett fondbolag är det fondbolaget som ska hålla inne kupongskatt. Om det är fråga om utdelning på en andel i en specialfond som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare är det förvaltaren som ska hålla inne kupongskatt (11 b § KupL).

Vid utdelning på en andel i en värdepappersfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag, eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare, är det förvaringsinstitutet som ska hålla inne kupongskatt (11 c § KupL).

Fondbolag, AIF-förvaltare, förvaltningsbolag och förvaringsinstitut definieras i KupL (2 § KupL).

När aktierna eller andelarna är förvaltarregistrerade

Om aktierna i ett avstämningsbolag är förvaltarregistrerade så ligger ansvaret för att hålla inne kupongskatt på förvaltaren (12 § KupL). Detsamma gäller för andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som är förvaltarregistrerade. En förutsättning är att förvaltaren är förvaltarregistrerad enligt de lagrum som anges i 12 § KupL.

Bestämmelsen i 12 § KupL gör ingen skillnad på svenska och utländska förvaltare men gäller bara förvaltare som har fått medgivande till förvaltarregistrering av en värdepappercentral som hör hemma i Sverige.

Skatteverket anser inte att det går att avkräva en värdepapperscentral det formella ansvaret för kupongskatt i de fall där lagtexten anger att förvaltaren är ansvarig. Det finns därför ingen skyldighet för en värdepapperscentral att hålla inne kupongskatt vid utbetalning av utdelning till en sådan utländsk förvaltare som anges i 12 § KupL.

Det kan emellertid vara svårt för en utländsk förvaltare att sköta inbetalning och redovisning av kupongskatt i enlighet med KupL:s bestämmelser. Av praktiska skäl kan därför hanteringen ske i enlighet med bestämmelserna i 3 § KupF även om det formella ansvaret för kupongskatten ligger på den utländska förvaltaren (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till en utländsk förvaltare).

Hur mycket kupongskatt ska hållas inne?

Kupongskatt tas ut med 30 procent av utdelningen (5 § KupL).

Begränsningar i skatteuttaget p.g.a. bestämmelser i skatteavtal

Flera av de skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder begränsar Sveriges beskattningsrätt.

Direktnedsättning tillämpas i de flesta fall

Den som ska hålla inne kupongskatt ska följa bestämmelserna i aktuellt skatteavtal i samband med att skatten hålls inne (direktnedsättning) om det framgår att bestämmelserna är tillämpliga på den utdelningsberättigade. Detta gäller dock inte om det av skatteavtalet framgår att nedsättning bara kan ske genom återbetalning i efterhand (3 § första stycket KupF).

I fråga om Schweiz tillämpas återbetalning

Bestämmelser om att nedsättning ska ske genom återbetalning finns i skatteavtalet med Schweiz. Den utdelningsberättigade måste då ansöka om återbetalning av kupongskatt.

Avdrag för omkostnadsbelopp vid utbetalning i samband med likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier

När en obegränsat skattskyldig fysisk person får en utbetalning i samband med en likvidation eller vid inlösen eller återköp av aktier håller utbetalaren inte inne någon skatt och när kapitalvinstberäkningen görs får avdrag för omkostnadsbeloppet göras vilket innebär att skatt inte betalas på utbetalningens bruttobelopp. För en begränsat skattskyldig fysisk person ska utbetalaren däremot hålla inne skatt på hela utbetalningen och personen måste ansöka om återbetalning av kupongskatt och får först i samband med det avdrag för omkostnadsbeloppet. Skatteverket anser att denna skillnad inte är förenligt med EU-rätten. Den som ska hålla inne kupongskatt får därför beakta omkostnadsbeloppet redan vid utbetalningen om information om rätt belopp finns hos denna (Skatteverkets ställningstagande om beskattning av utbetalning vid likvidation, inlösen och återköp). Om omkostnadsbeloppet inte har beaktats när skatten hölls inne kan den utdelningsberättigade ansöka om återbetalning.

Nedsättning till fem sjättedelar av underlaget för onoterade andelar

Om det är fråga om utdelning från eller avyttring av andelar i ett onoterat bolag har en fysisk person som beskattas enligt IL rätt till nedsättning av det beskattningsbara beloppet till fem sjättedelar (42 kap. 15 a § IL). Någon sådan nedsättning är inte möjlig enligt kupongskattelagen. Skatteverket anser dock att även en begränsat skattskyldig fysisk person, med stöd av EU-rätten, har rätt till en nedsättning av det beskattningsbara beloppet till fem sjättedelar (Skatteverkets ställningstagande om beskattning av utbetalning vid likvidation, inlösen och återköp).

Uppgift om innehållen kupongskatt

Den som har hållit inne kupongskatt ska senast fyra månader efter utdelningstillfället skriftligen lämna uppgift till den utdelningsberättigade om hur mycket kupongskatt som har hållits inne (7 § tredje stycket, 11 a–c §§ och 12 § KupL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare [1]
  • Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal [1] [2]
  • Ska preliminär skatt eller kupongskatt innehållas då det är ovisst om den skattskyldige är begränsat skattskyldig? [1]
  • Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt? [1]