OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Utländska banker eller andra utländska finansiella företag ska lämna en förbindelse om att lämna kontrolluppgifter innan de påbörjar en verksamhet i Sverige. Förbindelsen innebär att företaget tar på sig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Utländska banker och utländska finansiella företag

Utländska finansiella företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet, utan att inrätta filial eller liknande etablering i Sverige, ska lämna en förbindelse om att de kommer att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket (23 kap. 5 § SFL).

Syftet med regeln är att Skatteverket ska få kontrolluppgifter även för de personer som har anlitat ett utländskt företag som driver gränsöverskridande verksamhet i Sverige (prop. 2010/11:165 s. 779).

Förbindelsen ska lämnas till Finansinspektionen

Förbindelsen ska vara skriftlig och lämnas till Finansinspektionen i samband med att företaget anmäler att det avser att driva verksamhet i Sverige. Det innebär att det utländska företaget på ett tidigt stadium blir uppmärksam på uppgiftsskyldigheten. Förbindelsen ska skickas till Finansinspektionen för att det utländska företaget bara ska behöva ha kontakt med en myndighet (prop. 2001/02:25 s. 133).

Förbindelsen ska dock göras med Skatteverkets formulär, formulär SKV 2745. Det innehåller både svensk och engelsk text. De lämnade förbindelserna skickas vidare från Finansinspektionen till Skatteverket som diarieför förbindelserna.

Vad menas med gränsöverskridande verksamhet?

Gränsöverskridande verksamhet i Sverige innebär att ett finansiellt företag från utlandet säljer produkter eller erbjuder tjänster på den svenska marknaden.

För att anses vara gränsöverskridande krävs en viss aktivitet i Sverige från företagets sida. Marknadsföringens intensitet och omfattning liksom frågan om vem som har tagit initiativ till kundförhållandet har betydelse för om företaget är gränsöverskridande. Det innebär att företag som till exempel annonserar i tidningar som riktar sig till svenska läsare eller skickar direktreklam till boende i Sverige omfattas (prop. 1994/95:50 s. 105).

Om ett finansiellt företag driver en filial i Sverige räknas inte detta som gränsöverskridande verksamhet. Dessa företag omfattas av reglerna om kontrolluppgiftsskyldighet i skatteförfarandelagen utan att de har lämnat någon förbindelse om att företaget kommer att lämna kontrolluppgifter.

Vilka företag ska lämna en förbindelse?

Reglerna om att lämna en förbindelse omfattar alla företag som bedriver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet eller finansieringsverksamhet.

Det här innebär att bl.a. följande utländska företag ska lämna en förbindelse:

 • banker
 • värdepappersinstitut
 • fondkommissionärer
 • låneinstitut
 • försäkringsföretag
 • fondföretag (utländskt fondbolag).

Även utländska AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller marknadsför en utländsk specialfond i Sverige omfattas av skyldigheten att lämna en förbindelse.

Undantag från skyldigheten att lämna en förbindelse

Från bestämmelserna om att lämna en förbindelse finns två undantag. Det ena undantaget omfattar de utländska företag som bedriver finansiell verksamhet och det andra undantaget omfattar vissa försäkringsgivare inom EES (23 kap. 5 § 2 stycket SFL).

Ett finansiellt företag behöver inte lämna en förbindelse om företaget:

 • hör hemma inom en stat inom EES-området och
 • inte får lämna kontrolluppgifter på grund av bestämmelser i den staten.

För ett företag som är registrerat i en stat inom EES-området och som från en filial i en annan EES-stat bedriver gränsöverskridande verksamhet i Sverige kan lagstiftningen i flera länder vara tillämplig. I dessa fall anser regeringen att det är de bestämmelser som filialen är skyldig att tillämpa som ska vara avgörande för om filialen ska undantas från skyldigheten att ge in en förbindelse (prop. 2006/07:7 s. 15).

Vilka uppgifter ska företagen lämna?

De företag som har åtagit sig att lämna kontrolluppgifter ska lämna detta på samma formulär och för samma inkomster och utgifter som övriga som är skyldiga att lämna kontrolluppgifter. Information om vilka uppgifter som företaget ska lämna finns under avsnitten för ränteinkomster, ränteutgifter, utdelning, avyttring och schablonintäkt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 1994/95:50 Nya kapitaltäckningsregler m.m. [1]
 • Proposition 2001/02:25 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter [1]
 • Proposition 2006/07:7 Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt vissa andra skattefrågor [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]