OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Uppgifterna ska rapporteras i en periodisk sammanställning för varje kalendermånad eller för varje kvartal.

Rapporteringsperiod för varor

Uppgifter om varor ska enligt huvudregeln lämnas för varje kalendermånad (35 kap. 3 § första stycket 1 SFL). Bestämmelsen motsvaras av artikel 263 i mervärdesskattedirektivet.

Beslut om kalenderkvartal på begäran

Skatteverket ska besluta om rapportering varje kalenderkvartal under följande förutsättningar (35 kap. 4 § SFL):

  • den som ska lämna en periodisk sammanställning varje månad begär det och
  • det sammanlagda värdet av omsättning och överföring av varor för vilka uppgifter ska lämnas i sammanställningen inte överstiger 500 000 kr exklusive mervärdesskatt varken för

  1. det innevarande kalenderkvartalet eller
  2. något av de fyra närmast föregående kalenderkvartalen.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 263.1 a i mervärdesskattedirektivet.

Ansökan görs elektroniskt via e-tjänsten för periodisk sammanställning ”Ansökan om sammanställning per kvartal” eller på blankett SKV 4853.

Ett beslut om att få lämna en periodisk sammanställning varje kvartal gäller från ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den kalendermånad då beslutet fattades (35 kap. 6 § första stycket SFL).

Exempel: när bytet till kvartal börjar gälla

Ett företag lämnar periodisk sammanställning varje kalendermånad. Ansökan om att sammanställningen i stället ska lämnas för varje kalenderkvartal skickas in. Den 20 januari fattar Skatteverket beslutet. Rapportering varje kvartal börjar då gälla från och med den 1 april. Fram till denna tidpunkt ska en sammanställning lämnas månadsvis, d.v.s. för kalendermånaderna januari, februari och mars.

Särskilda skäl att inte besluta om kalenderkvartal

Byte till kalenderkvartal är inte möjligt om det finns särskilda skäl för att rapportering ska göras varje månad (35 kap. 5 § 2 SFL). Särskilda skäl kan t.ex. vara kontrollskäl (prop. 2009/10:15 s. 136 f). Skatteverket ska i dessa fall i stället besluta att en periodisk sammanställning ska lämnas för varje månad. Ett sådant beslut gäller från ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades (35 kap. 6 § andra stycket SFL).

Skatteverket anser att omständigheter som medför att kravet på särskilda skäl för redovisning varje månad i en mervärdesskattedeklaration ska anses uppfyllt ofta kan sammanfalla med vad som kan vara särskilda skäl för rapportering varje månad i den periodiska sammanställningen. Särskilda skäl för månadsrapportering i en periodisk sammanställning måste dock alltid bedömas med utgångspunkt i behovet av att kontrollera gränsöverskridande handel.

Upphäva beslut om kalenderkvartal

Ett beslut om att rapportering ska ske varje kalenderkvartal enligt 35 kap. 4 § SFL ska upphävas av Skatteverket när förutsättningarna för beslutet inte längre är uppfyllda. Detta ska ske när tröskelvärdet om 500 000 kr överskrids (35 kap. 7 § första stycket SFL).

Den som har fått beslut om att få lämna sammanställning varje kvartal och har överskridit tröskelvärdet ska underrätta Skatteverket om att rapporteringen i stället ska göras varje månad (prop. 2009/10:15 s. 136).

Beslutet om upphävande gäller från ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades (35 kap. 7 § andra stycket SFL).

En sammanställning ska lämnas för varje kalendermånad som har gått sedan ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades (35 kap. 8 § SFL).

Exempel: när bytet till varje månad börjar gälla

Skatteverket beslutar den 5 mars att upphäva beslutet om att lämna periodisk sammanställning varje kvartal. En sammanställning ska lämnas för var och en av månaderna i kvartalet där mars ingår, d.v.s. januari, februari och mars.

Byte tillbaka till kalendermånad på begäran

Om den som har fått beslut att lämna en periodisk sammanställning varje kvartal begär det ska Skatteverket besluta om ändring tillbaka till rapportering varje månad (35 kap. 5 § 1 SFL).

En begäran om att få lämna en periodisk sammanställning varje månad kan göras genom att företaget skickar in en skrivelse till sitt skattekontor och begär att få lämna en sammanställning varje månad.

Ett sådant beslut gäller från ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades (35 kap. 6 § andra stycket SFL). En sammanställning ska lämnas för varje kalendermånad som har gått sedan ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades (35 kap. 8 § SFL).

Exempel: när bytet till varje månad börjar gälla

Ett företag lämnar periodisk sammanställning varje kvartal. Ansökan om att sammanställningen ska lämnas för varje kalendermånad skickas in. Den 20 mars fattar Skatteverket beslut om att sammanställningen ska göras för varje månad. Det innebär att även januari och februari ska redovisas varje månad. En sammanställning ska då upprättas för var och en av månaderna i kvartalet där mars månad ingår, d.v.s. januari, februari och mars.

Exempel: byte till kalendermånad när ett företag börjar sälja varor

Ett företag som redovisar enbart tjänster i periodisk sammanställning varje kalenderkvartal börjar i december även sälja varor som ska redovisas i den periodiska sammanställningen. Det medför att företaget ska redovisa varje kalendermånad i stället (35 kap. 3 § andra stycket SFL). Eftersom företaget inte kan redovisa tjänsterna för sig och varorna för sig medför detta att redovisningsperioden ska vara kalendermånad från oktober. Det gäller även om företaget då inte kände till att någon omsättning av varor skulle ske i december.

Rapporteringsperiod för tjänster

Uppgifter om tjänster ska lämnas för varje kalenderkvartal (35 kap. 3 § första stycket 2 SFL). Bestämmelsen motsvaras av artikel 263.1 c i mervärdesskattedirektivet.

Byte till kalendermånad

Om den som ska lämna en periodisk sammanställning varje kvartal begär det ska Skatteverket besluta om rapportering varje månad (35 kap. 5 § 1 SFL).

En begäran om att få lämna en periodisk sammanställning varje månad kan göras genom att företaget skickar in en skrivelse till sitt skattekontor och begär att få en sammanställning varje månad.

Ett beslut om rapportering varje månad gäller från ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades (35 kap. 6 § andra stycket SFL). En sammanställning ska lämnas för varje kalendermånad som har gått sedan ingången av det kalenderkvartal då beslutet fattades (35 kap. 8 § SFL).

Exempel: när bytet till varje månad börjar gälla

Ett beslut om rapportering varje månad som fattas den 3 mars innebär att sammanställningar ska lämnas även för januari och februari.

Särskilda skäl att ändra till kalendermånad

Skatteverket kan på eget initiativ besluta om att rapportering ska ske varje kalendermånad om särskilda skäl föreligger (35 kap. 5 § 2 SFL).

Byte tillbaka till kalenderkvartal

Om den som har fått beslut att lämna en periodisk sammanställning varje månad begär det ska Skatteverket besluta om ändring tillbaka till kalenderkvartal. Uttrycklig lagreglering av periodbyte i sådant fall saknas men får anses följa av att rapportering av enbart tjänster som huvudregel ska ske per kvartal (35 kap. 3 § första stycket 2 SFL). Det gäller under förutsättning att det inte finns särskilda skäl för att lämna varje månad (35 kap. 5 § 2 SFL).

En begäran om att ändra rapporteringsperiod kan göras genom att företaget skickar in en skrivelse till sitt skattekontor och begär att få lämna en sammanställning varje kvartal.

Exempel: när bytet tillbaka till varje kvartal börjar gälla

Ett företag begär den 3 mars att få ändra rapporteringsperiod till varje kvartal men uppger inte ett visst datum som den nya perioden ska gälla ifrån.

Skatteverket bör i ett sådant fall besluta om att rapportering varje kvartal ska börja gälla från och med april. Det gäller under förutsättning att företaget har lämnat en sammanställning för någon av månaderna i innevarande kvartal, t.ex. för januari förfallodag 20 respektive 25 februari. I annat fall bör Skatteverket kontakta företaget för att välja från och med när rapportering varje kvartal ska börja gälla.

Rapporteringsperiod för varor och tjänster

Den som ska lämna uppgifter om både varor och tjänster ska lämna en periodisk sammanställning varje kalendermånad (35 kap. 3 § andra stycket SFL).

Uppgifter om både varor och tjänster lämnas i samma periodiska sammanställning. Sammanställningen kommer alltså att avse både varor och tjänster för samma tidsintervall.

Byte till kalenderkvartal

För att få lämna en periodisk sammanställning för varor och tjänster varje kvartal i stället för varje månad gäller samma förutsättningar som för den som begär att få lämna en sammanställning för varor varje kvartal. Byte till varje kvartal får inte ske om det föreligger särskilda skäl. Sammanställningen per kvartal kommer att avse både varor och tjänster.

Ansökan om bytet görs elektroniskt via e-tjänsten för periodisk sammanställning ”Ansökan om sammanställning per kvartal” eller på blankett SKV 4853.

Byte till kalendermånad

Den som har fått beslut om att lämna en periodisk sammanställning för varor och tjänster varje kvartal kan begära att få återgå till att lämna en sammanställning varje månad. I sådant fall gäller samma förutsättningar som för den som begär att få lämna en sammanställning för varor varje månad. Sammanställningen kommer att avse både varor och tjänster.

Tjänsteföretag som börjar sälja varor

Ett företag som lämnar periodisk sammanställning för tjänster varje kvartal och som övergår till att även lämna uppgifter om varor ska lämna en sammanställning för både varor och tjänster varje kalendermånad.

Den nya rapporteringsperioden om en månad ska i dessa fall tillämpas till och med det fjärde kalenderkvartalet som följer efter den tidpunkt när bytet av period gjordes (35 kap. 3 § tredje stycket SFL). Bestämmelsen har införts i syfte att undvika växling mellan olika perioder.

Efter det fjärde kalenderkvartalet som följer efter bytet styr reglerna i 35 kap. 3 § första stycket SFL återigen rapporteringsperioden. Det innebär en automatisk återgång till att lämna sammanställning varje kvartal för de företag som endast tillhandahåller tjänster.

Exempel: företag som rapporterat tjänster börjar också rapportera varor

Ett företag som endast haft uppgifter om tjänster att rapportera har från och med april år 1 också uppgifter om varor att rapportera. Företagets rapporteringsperiod ändras därför till att omfatta en kalendermånad från och med april år 1. Företagets verksamhet ändras dock igen under sommaren så att endast uppgifter om tjänster ska rapporteras. Företaget måste dock fortsätta att lämna den periodiska sammanställningen varje månad. Det är först från och med utgången av fjärde kvartalet efter det kvartal under vilket bytet gjordes som företaget kan återgå till att lämna periodisk sammanställning för varje kalenderkvartal, d.v.s. från och med juli–september år 2. Detta förutsätter att företaget då endast har uppgift om tjänster att rapportera.

Observera att företaget har möjlighet att begära kalenderkvartal enligt 35 kap. 4 § SFL.

När ska en periodisk sammanställning lämnas?

Det finns två tidpunkter när en periodisk sammanställning ska ha kommit in till Skatteverket. Vilken av tidpunkterna som ska användas beror på om sammanställningen lämnas elektroniskt, på annat sätt eller om rapporteringsperioden har ändrats. De gäller oberoende av när mervärdesskattedeklarationen ska lämnas.

Om en periodisk sammanställning inte lämnas i rätt tid ska normalt en förseningsavgift tas ut (48 kap. 1 § SFL).

Periodisk sammanställning lämnas elektroniskt

Skatteverket har i föreskrifter angett att periodisk sammanställning får lämnas till Skatteverket elektroniskt. Lämnandet sker med hjälp av någon av e-tjänsterna (SKVFS 2010:3)

  • filöverföring
  • periodisk sammanställning.

Om sammanställningen lämnas elektroniskt ska den ha kommit in till Skatteverket senast den 25 i månaden efter utgången av den period som sammanställningen avser (35 kap. 9 § första stycket 1 SFL).

Exempel: rapporteringsperiod kalendermånad

Periodisk sammanställning för perioden mars ska lämnas 25 april om den lämnas elektroniskt.

Periodisk sammanställning lämnas på annat sätt

Om sammanställningen lämnas på annat sätt än elektroniskt ska den ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter utgången av den period som den avser (35 kap. 9 § första stycket 2 SFL).

Exempel: rapporteringsperiod kalenderkvartal

Periodisk sammanställning för perioden januari-mars ska lämnas 20 april om den lämnas på papper.

När en periodisk sammanställning ska lämnas i samband med att rapporteringsperioden ändras

Om Skatteverket har fattat beslut om att rapportering varje kvartal ska ändras till varje månad ska en sammanställning lämnas för den eller de månader som har gått sedan kvartalets början. De sammanställningar som då ska lämnas ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter utgången av den månad då beslutet fattades (35 kap. 9 § andra stycket SFL). Samma tidpunkt för rapportering gäller oavsett om sammanställningen lämnas elektroniskt eller på papper.

Exempel: tidpunkt för att lämna sammanställning i samband med ändring av perioden

Ett företag lämnar periodisk sammanställning varje kvartal. Ansökan om att sammanställningen ska lämnas för varje kalendermånad skickas in. Den 15 mars fattar Skatteverket beslut om att sammanställningen ska göras för varje månad. Det innebär att även januari och februari ska rapporteras var för sig. De periodiska sammanställningarna för månaderna januari och februari ska lämnas den 20 april oavsett om de lämnas elektroniskt eller på papper. Den periodiska sammanställningen för mars lämnas den 20 eller 25 april beroende på om den lämnas på papper eller elektroniskt.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av periodisk sammanställning i elektronisk form; [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1] [2]

Ställningstaganden

  • Månadsrapportering i den periodiska sammanställningen på grund av särskilda skäl [1]