OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Man kan få avdrag för kostnader för hundar. Det är olika regler för tjänstehundar som används fortlöpande i tjänsten och hundar som bara används vid tillfälliga uppdrag.

Tjänstehundar som ägs av arbetsgivaren

I många verksamheter ägs tjänstehunden av arbetsgivaren. Detta är vanligt vid till exempel Försvarsmakten och Polisen men förekommer även inom andra myndigheter och företag.

Fodervärdsavtal

Ett fodervärdsavtal är ett avtal som tecknas mellan arbetsgivaren och den anställda hundföraren. I fodervärdsavtalet anges att arbetsgivaren ska betala en hundkostnadsersättning för att täcka hundförarens kostnader för foder, vård, skötsel och dressyr av tjänstehunden. Ersättningsnivåerna varierar mellan olika arbetsgivare, men kostnaderna för hundarna är i stort sett likartade.

Polismyndigheten betalar ersättning till de hundförare som är fodervärdar, enligt ett fastställt underlag för hundkostnadsersättning. Ersättningen är 1 770 kr per månad och är en skattepliktig inkomst av tjänst för den anställda.

Avdrag när hunden ägs av arbetsgivaren

Om hunden används av hundföraren löpande i tjänsten kan avdrag för till exempel foder, slitage i bil och bostad samt utgifter i samband med dressyr medges. Om den anställda och arbetsgivaren har tecknat ett fodervärdsavtal kan avdrag medges med högst 1 770 kr per månad, motsvarande Polisens schablonbelopp för hundkostnadsersättning (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för godkända tjänstehundar). Avdrag medges inte om arbetsgivaren, istället för att betala ut en skattepliktig kostnadsersättning, har betalat för foder, dressyr och basutrustning till hunden.

Tjänstehundar som ägs av den anställda

Det finns tillfällen då tjänstehunden ägs av den anställda. Den anställda har då fullt ansvar för bland annat foder, veterinärkostnader och försäkring.

Hundägaravtal

Om hunden ägs av den anställda och den fortlöpande används i hundförarens arbete, träffar den anställda och arbetsgivaren ett så kallat hundägaravtal. I avtalet godkänner arbetsgivaren hunden som tjänstehund. Där anges också att arbetsgivaren ska betala en hundkostnadsersättning för att täcka kostnaderna för tjänstehunden. Ersättningsnivåerna varierar mellan olika arbetsgivare, men kostnaderna för hundarna är i stort sett likartade.

Inom Polisen är ersättningen enligt hundägaravtalet 2 050 kr per månad. Skillnaden i ersättningsnivån i förhållande till fodervärdsavtalet beror på att hundägaren själv ska betala försäkring för hunden.

Avdrag när hunden ägs av den anställda

Avdrag för kostnader för godkända tjänstehundar medges med högst 2 050 kr per månad, motsvarande Polismyndighetens schablonbelopp.

Skatteverket anser att eftersom kostnadsersättningen enligt hundägaravtalet inte ska täcka utgifter för anskaffningen av hunden eller utgifter för veterinär, vaccinationer, röntgen och liknande så kan avdrag för sådana kostnader medges utöver kostnadsersättningen (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för godkända tjänstehundar). Den anställda får avdrag i form av förslitningsavdrag med början det år hunden tas i bruk som tjänstehund, oavsett om hunden har anskaffats tidigare år (RÅ1999 not. 12). Med hänsyn till att en tjänstehund genomsnittligt kan beräknas vara i tjänst under minst fem år bör avdrag för kostnaderna fördelas över en tidsperiod av fem år. Avdrag medges inte för andra utgifter som den anställda har haft innan hunden har tagits i bruk som tjänstehund.

Hundar som används vid tillfälliga uppdrag

I vissa fall används hundar bara vid tillfälliga uppdrag. Det kan till exempel vara hundar som ägs och används av personer i hemvärnet och frivilliga rekryter inom Försvarsmakten. Det kan även vara hundar som ägs och används av jägare på uppdrag av polisen i samband med eftersök av trafikskadat vilt, så kallade eftersökshundar.

Avdrag när andra hundar än tjänstehundar används vid tillfälliga uppdrag

Skatteverket anser att för de hundar som bara används i samband med tillfälliga uppdrag medges avdrag för de merutgifter som är direkt hänförliga till uppdragen, exempelvis kostnader för resor som inte har ersatts av uppdragsgivaren. Detta innebär att avdrag inte medges för utgifter för foder eller andra löpande kostnader för sådana hundar. Avdrag bör inte heller medges för anskaffningskostnaden för hundarna (Skatteverket ställningstagande Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar).

Det sammanlagda avdragsbeloppet får inte överstiga den ersättning som ägaren har fått för uppdragen.

Avdrag enligt Polismyndighetens schabloner medges inte för den här typen av hundar. Det är bara tjänstehundar som används fortlöpande i hundförarens arbete och som ägs av arbetsgivaren eller står till arbetsgivarens förfogande genom hundägaravtal som avdrag enligt schablonerna kan medges.

Särskilt om eftersökshundar

När det gäller eftersökshundar kan avdrag även medges för, till exempel utgifter för

  • eftersökslampor
  • eftersöksutbildning
  • spårträning
  • skyddsvästar för hundar och skyddsbyxor för eftersöksjägare
  • lämplighetstest av hunden i samband med eftersök av vildsvin och björn
  • ammunition som används i samband med eftersöksuppdragen och i samband med övningsskjutning.

Avdrag för ammunition vid eftersöksuppdrag kan medges enligt en schablon med högst 100 kr per år. För övningsskjutning vid skjutbanor kan avdrag medges enligt en schablon med högst 550 kr per år. Detta belopp inkluderar även banavgifter.

När det gäller andra avdrag än resekostnader ska eftersöksjägare göra avdrag som övriga utgifter. Avdrag för övriga utgifter medges endast för belopp som sammanlagt överstiger 5 000 kr.

För att vara berättigad till avdrag för anskaffningskostnader för utrustning, utlägg för utbildning m.m. krävs att eftersöksjägaren kan uppvisa någon form av verifikation.

Avdrag medges inte för utgifter för anskaffning av jakthundar. Avdrag medges inte heller för utgifter för hundfoder eller andra löpande utgifter för jakthundarna. Avdrag kan inte medges för anskaffning av vapen eller annan utrustning för jakt utöver vad som angetts ovan.

Avdrag för resor i samband med eftersöksuppdrag

För resor i samband med eftersöksuppdrag betalar uppdragsgivaren (Polismyndigheten) ersättning om resvägen är längre än fem mil. Något avdrag får inte göras i deklarationen för dessa resor.

Eftersom arbetsgivaren inte betalar ut någon ersättning för resor under fem mil, kan eftersöksjägare göra avdrag för dessa resor. Eftersöksjägaren har sitt tjänsteställe i bostaden då det varken finns något bestämt ställe som uppdragen utförs på eller där material hämtas och lämnas. Det innebär att avdrag för resor mellan bostaden och eftersöksplatserna ska göras som tjänsteresor (se Resor med bil). Avdrag kan också i förekommande fall medges för kostnader för resor mellan bostaden och platser för skytteträning eller spårträning med hund.

För att vara berättigad till avdrag för resor bör eftersöksjägaren kunna uppvisa en förteckning över de resor som ingår i avdraget.

Övriga hundar

Hundar används även i olika uppdrag inom andra branscher, t.ex. inom vård, omsorg och skola. För denna typ av hundar medges avdrag enligt allmänna regler (12 kap. 1 § IL).

En bedömning av avdragsrätten måste göras i det enskilda fallet. Alla omständigheter ska vägas in, t.ex. om hunden är utbildad speciellt för uppdraget, om det finns avtal med arbetsgivaren att hunden ska användas i uppdraget och i så fall i vilken omfattning m.m. Avdrag medges endast för de merutgifter som är direkt hänförliga till uppdraget.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1999 not. 12 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar [1]
  • Avdrag för godkända tjänstehundar [1] [2]