OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Vägtrafikskatt tas ut i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt. Transportstyrelsen fattar beslut om vägtrafikskatt. Om beslut som Transportstyrelsen fattar blir felaktigt ska detta rättas.

Vem fattar beslut?

Vägtrafikskatt tas ut i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt (1 kap 1 § VSL).

Skatteverket är beskattningsmyndighet men beslut om vägtrafikskatt och dröjsmålsavgift fattas av Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning. Övriga beslut enligt VSL fattas av Skatteverket med undantag för beslut med stöd av ansvarsbestämmelserna i 6 kap. 4–6 §§ VSL som fattas av domstol (1 kap. 2 § första stycket VSL).

Transportstyrelsen beslutar om vägtrafikskatt genom en automatiserad behandling med stöd av uppgifterna i vägtrafikregistret (4 kap. 1 § första stycket VSL). Transportstyrelsen ska för Skatteverkets räkning återbetala vägtrafikskatt (5 § första stycket 3 och tredje stycket VSF).

Vägtrafikskattelagen anger inte någon tidsfrist för Transportstyrelsens beslut. Av vägtrafikskatteförordningen framgår när Transportstyrelsen ska skicka ett inbetalningskort till den som ska betala fordonsskatt (8 § VSF) eller saluvagnsskatt (10 § VSF). Dessa bestämmelser reglerar därför indirekt när Transportstyrelsen senast ska fatta ett automatiskt beslut för ett aktuellt år eller period.

Om något beslut i en fråga enligt VSL inte har fattats så får Skatteverket besluta i frågan på det sätt som gäller för omprövning. I sådana fall tillämpar man de tidsfrister som gäller för omprövning (4 kap. 2 § tredje stycket VSL). Det betyder exempelvis att Skatteverket ska besluta om återbetalning av vägtrafikskatt på det sätt som gäller för omprövning om Transportstyrelsen inte har beslutat att betala tillbaka den överskjutande skatten till den som har haft rätt till återbetalning.

I vissa fall ska skatten beräknas efter skälig grund

Om vägtrafikskatten inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt med ledning av uppgifterna i vägtrafikregistret, eller med stöd av en verkställd utredning, ska skatten beräknas efter skälig grund (4 kap. 10 § VSL). Bestämmelsen gäller samtliga skattebeslut som kan fattas med stöd av 4 kap. VSL (prop. 2005/06:65 s. 127).

Ett exempel på när skatten beräknas efter skälig grund är automatiserade skattebeslut där uppgifter om en bils koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret.

Rättelse av Transportstyrelsens automatiserade beslut

Om vägtrafikskatt som har beslutats av Transportstyrelsen genom automatiserad behandling har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen ska Transportstyrelsen rätta beslutet (4 kap. 1 § andra stycket VSL).

En förutsättning för att Transportstyrelsen ska rätta beslutet är alltså att felaktigheten beror på misstag vid den automatiserade behandlingen. Fel som kan behöva rättas är exempelvis programmerings- eller systemfel som ger upphov till ett större antal felaktiga debiteringar (prop. 2005/06:65 s. 122).

En rättelse av ett automatiserat beslut kan initieras såväl av Transportstyrelsen som av den enskilda.

Observera att bestämmelserna om rättelse och ändring av beslut i 36-39 §§ FL inte ska tillämpas i fråga om de beslut som Transportstyrelsen fattat genom automatiserad behandling enligt 4 kap. 1 § första stycket VSL (4 kap. 1 § tredje stycket VSL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. [1] [2]