OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxering. Det sker vid allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering. I vissa fall ska ett beslut föregås av förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB). Skatteverket beslutar också om förseningsavgift.

Det finns en motsvarande ordning för förankring hos en SKB för beslut som ska fattas enligt SFL. Se även omprövningsbeslut enligt FTL som ska fattas av en SKB.

Skatteverket ansvarar för fastighetstaxering

Skatteverket har ansvaret för beskattningsverksamheten enligt FTL (17 kap. 1 § FTL) och är beslutande myndighet i fastighetstaxeringsärenden (17 kap. 2 § FTL).

Skatteverket får förordna konsulenter som deltar i arbetet med fastighetstaxering. De är personer med sakkunskap om fastighetsvärdering som biträder vid taxeringen (17 kap. 4 § FTL). Konsulenterna får däremot inte fatta beslut om fastighetstaxering.

Olika typer av beslut

Det förekommer olika typer av fastighetstaxeringsbeslut (20 kap. 1 § FTL):

 • grundläggande beslut om fastighetstaxering
 • omprövningsbeslut
 • beslut om taxeringsåtgärder efter domstolsbeslut.

När Skatteverket fattar beslut om fastighetstaxering vid allmän eller förenklad fastighetstaxering eller genom ny taxering vid särskild fastighetstaxering gäller beslutet från och med 1 januari det taxeringsår då beslutet fattas till ingången av det taxeringsår då beslut fattas nästa gång (1 kap. 3 § andra stycket FTL).

Om det fattas ett omprövningsbeslut under löpande taxeringsperiod gäller det för samtliga efterföljande år under den aktuella taxeringsperioden om inte någon nytaxering sker något av dessa år (prop. 1993/94:1 s. 73).

Skönstaxeringsbeslut

Har fastighetsägaren inte lämnat någon fastighetsdeklaration, trots att hen har varit tvungen att göra det, kan Skatteverket fatta beslut om skönstaxering (20 kap. 2 § andra stycket FTL). Om Skatteverket på grund av brister i fastighetsdeklarationen inte kan beräkna taxeringsvärdet får Skatteverket uppskatta ett belopp som är skäligt.

Skönstaxering kan ske i såväl grundläggande beslut som i omprövningsbeslut.

Beslut om förseningsavgift

Om en allmän eller förenklad deklaration inte har lämnats, har lämnats för sent eller har lämnats med så bristfälligt innehåll att det inte kan ligga till grund för taxering ska Skatteverket ta ut förseningsavgift (18 kap. 42 § FTL).

Förseningsavgift ska också tas ut om ett föreläggande om att lämna särskild fastighetsdeklaration inte har följts inom rätt tid (26 kap. 4 § FTL).

Bestämmelserna i FTL om tidsfristerna för omprövning och överklagande av beslut om fastighetstaxering gäller i tillämpliga delar även för beslut om förseningsavgift (18 kap. 46 § och 26 kap. 4 § tredje stycket FTL).

En särskild beslutsordning gäller för vissa beslut

Enligt Skatteverkets arbetsordning gäller en särskild beslutsordning för vissa beslut. Den innebär att Skatteverkets handläggare ska förankra beslutet hos en SKB. Förankring sker när en handläggare inhämtar synpunkter från en SKB om ett beslut som handläggaren ska fatta.

Beslut som ska förankras

Som utgångspunkt är det tre olika typer av beslut som ska förankras.

1. Omprövningsbeslut på Skatteverkets initiativ i taxeringsärenden till nackdel för fastighetsägaren efter utgången av året efter taxeringsåret enligt 20 kap. 14–19 §§ FTL ska förankras.

2. Beslut ska förankras när de är till nackdel för fastighetsägaren och de gäller en skälighets- eller bedömningsfråga av väsentlig ekonomisk betydelse för fastighetsägaren och prövningen inte är enkel. Det måste också vara någon av följande typer av beslut:

 • ett grundläggande beslut
 • ett omprövningsbeslut på Skatteverkets initiativ inom utgången av året efter taxeringsåret som är till nackdel för fastighetsägaren enligt 20 kap. 13 § FTL
 • ett första omprövningsbeslut på fastighetsägarens initiativ där det grundläggande beslutet har tagits i enlighet med
  • ett utsänt förslag till fastighetstaxering, eller
  • ett påpekande med anledning av ett utsänt förslag till fastighetstaxering, eller
  • fastighetsägarens uppgifter i fastighetsdeklaration.

3. Beslut ska också förankras i ärende som är till nackdel för fastighetsägaren och som avser en skälighets- eller bedömningsfråga som inte är av väsentligt ekonomisk betydelse men som ändå är av särskild betydelse för att beräkna underlaget för fastighetens mark- eller byggnadsvärde. Med särskild betydelse avses en ändring av taxeringsvärdet motsvarande det belopp som gäller för att ett beslut ska anses ha väsentlig ekonomisk betydelse enligt punkt 2 ovan. Denna punkt avser de fall då fastighetsavgift utgår och gäller för samma typ av beslut som nämns i punkt 2 ovan.

Ändra ett beslut på oförändrat underlag

Ett beslut som tidigare har förankrats hos en SKB får vid en omprövning på oförändrat underlag inte ändras utan att det förankras på nytt hos en SKB. Detsamma gäller i fråga om beslut som tidigare har fattats i en skattenämnd eller av en SKB.

Underrättelse om fastighetstaxeringsbeslut

Skatteverket ska senast den 15 juni under taxeringsåret meddela ett grundläggande beslut om taxering av en fastighet (20 kap. 2 § FTL). Senast den 30 juni fastighetstaxeringsåret ska fastighetsägaren, enligt 20 kap. 5 a § FTL, underrättas om

 • innehållet i det grundläggande beslutet
 • att ägaren kan begära omprövning av beslutet
 • vad fastighetsägaren ska göra när man vill överklaga beslutet eller begära omprövning av det.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1993/94:1 om organisationen vid fastighetstaxeringen [1]