OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2020.

Delning av ett företag

Ett företag kan delas enligt ett särskilt reglerat förfarande som vanligtvis kallas fission. De civilrättsliga reglerna finns i 24 kap. ABL och benämns där som delning av ett aktiebolag. Det finns inte några lagstadgade civilrättsliga regler om delning av ekonomiska föreningar eller andra associationsformer.

Läs mer om de civilrättsliga reglerna vid delning av aktiebolag.

Den skatterättsliga definitionen av fission

Med fission avses att ett företags samtliga tillgångar samt skulder och andra förpliktelser tas över av två eller flera andra företag och att det överlåtande företaget upplöses utan likvidation (37 kap. 5 § IL).

Företagsformer som kan vara part i en skatterättslig fission

Vilka företagsformer som kan vara part i en fission regleras i 37 kap. 9 § IL. De företagsformer som omfattas är

  • svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska sparbanker och svenska ömsesidiga försäkringsföretag
  • utländska bolag (2 kap. 5 a § IL)
  • andra utländska företag som är utländska juridiska personer (6 kap. 8 § IL) som hör hemma i en stat som är medlem i EU och som bedrivs i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 till IL och som är skyldiga att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2 till IL, utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

Ett företags hemvist

Ett företag anses vid tillämpningen av 37 kap. IL höra hemma i en viss stat om företaget enligt lagstiftningen i den staten hör hemma där i skattehänseende. Om företaget genom ett skatteavtal anses ha sin hemvist i någon annan stat ska företaget anses höra hemma i den staten (37 kap. 10 § IL). Bestämmelsen har ändrats fr.o.m. den 1 januari 2016. Ändringen innebär att bestämmelsen har blivit neutral i förhållande till om staten är medlem i EU eller inte, se prop. 2014/15:129 s. 14 och 18. Den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015, SFS 2015:617.

Exempel: var har ett företag sin hemvist?

Ett aktiebolag som är registrerat i Sverige anses höra hemma här enligt 6 kap. 3 § IL. Om företagets verkliga ledning skulle vara i en annan medlemsstat som Sverige har slutit skatteavtal med, motsvarande OECD:s modellavtal, kommer företaget att anses ha sin hemvist i den andra staten, enligt skatteavtalet.

När ska fissionen anses vara genomförd?

En fission ska anses genomförd när det överlåtande företaget har upplösts (37 kap. 8 § IL). Det överlåtande aktiebolaget är upplöst när en anmälan om delning har registrerats i aktiebolagsregistret hos Bolagsverket (24 kap. 28 § ABL).

Vad är en gränsöverskridande fission?

ABL innehåller inte några bestämmelser om gränsöverskridande delningar utan reglerar endast överföring av tillgångar och skulder i samband med en delning som sker till svenska aktiebolag. Det råder därför oklarhet om förutsättningarna för att civilrättsligt genomföra en gränsöverskridande delning.

Skatterättsligt kan gränsöverskridande fissioner inom EU i vissa fall genomföras utan att några omedelbara beskattningskonsekvenser uppkommer. Möjligheten till detta har införts i svensk lagstiftning, som en följd av de skyldigheter Sverige har enligt EU:s s.k. fusionsdirektiv (2009/133/EG).

Fusionsdirektivet

Fusionsdirektivet ålägger medlemsstaterna att införa skatteregler som bl.a. underlättar gränsöverskridande fissioner av företag inom EU. Det ska vara möjligt att genomföra en ändring av en företagsstruktur som är betingad av organisatoriska skäl utan att detta medför en omedelbar beskattning. Avsikten är inte att åstadkomma en definitiv skattelättnad, utan det är fråga om ett uppskov med skatten. Det övertagande företaget ska inträda i det överlåtande företagets skattemässiga situation. Beskattning av eventuella övervärden i överförda kapitaltillgångar sker när dessa tillgångar säljs av det övertagande företaget. Fusionsdirektivet reglerar beskattningen i det överlåtande företagets hemviststat. Direktivet saknar regler om beskattningskonsekvenser i det övertagande företagets hemviststat

Direktivet omfattar inte bara fissioner, utan även fusioner, partiella fissioner, andelsbyten och verksamhetsöverlåtelser. I inkomstskattelagen har det utifrån direktivet införts generella regler för respektive företeelse som omfattar både svenska och internationella omstruktureringar.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildning av företag [1]