OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Omprövning av beslut i fastighetstaxeringsärenden görs med stöd av bestämmelser i FTL. Vissa beslut enligt FTL ska omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB).

För vissa andra omprövningsbeslut gäller en annan beslutsordning. De ska i stället förankras hos en SKB.