OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får kontrollera en persons bosättning och har möjlighet att på eget initiativ fatta beslut om en persons folkbokföring. Skatteverket får vid utredningen göra kontrollbesök och förelägga en person att anmäla flyttning eller lämna de uppgifter som behövs för bedömning och kontroll av bosättningen.

Utredning av en persons bosättning

Det är viktigt att folkbokföringen speglar befolkningens verkliga bosättning i Sverige. Skatteverket bedriver därför kontroll av medborgarnas bosättning och det har betydelse för myndigheternas möjlighet att tillvarata såväl den enskildes som samhällets intressen. Genom en effektiv kontroll medverkar Skatteverket till ett mer korrekt register.

Skatteverket kontroller flyttningsanmälningar inom Sverige, men även flyttning till Sverige och till utlandet. Uppgifter som kommer från andra myndigheter, fastighetsägare och andra i samhället kan också vara signaler för att Skatteverket ska starta en utredning om en persons bosättning. Utöver detta gör Skatteverket särskilda insatser beträffande uppgifter som bedöms vara granskningsvärda.

Skatteverket ska i första hand se till att en person själv anmäler flyttning eller lämnar de uppgifter som behövs för att fastställa var hen är bosatt. Om en person inte själv anmäler flyttning kan Skatteverket på eget initiativ fatta beslut om personens bosättning enligt folkbokföringslagen (34 § FOL).

Föreläggande

En person som kan antas vara skyldig att göra en anmälan enligt folkbokföringslagen får föreläggas att göra en anmälan om flyttning eller lämna de uppgifter som behövs för Skatteverkets bedömning och kontroll av personens bosättning (31 § FOL).

Skatteverket får även förelägga en fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet som upplåter en bostad åt någon annan att lämna vissa uppgifter som behövs för bedömningen av en persons bosättning (32 § FOL).

Läs mer om föreläggande under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Särskilt om olika ämnesområden > Folkbokföring.

Vitesföreläggande

Om en person inte följer ett föreläggande enligt 31 eller 32 §§ FOL kan Skatteverket besluta om ett nytt föreläggande som förenas med vite (37 § FOL).

Läs mer om vitesföreläggande under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Särskilt om olika ämnesområden > Folkbokföring.

Skatteverket har rätt att göra kontrollbesök

Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning, om det är nödvändigt för bedömningen av personens folkbokföring (32 a § FOL).

Läs mer om kontrollbesök under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Särskilt om olika ämnesområden > Folkbokföring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar