OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Pension enligt svensk socialförsäkringslag är pension enligt svenska skatteregler och därför skattepliktig. Pension som betalas från utlandet enligt ett annat lands socialförsäkringslagstiftning och som motsvarar svensk pension i den svenska skattelagstiftningen, är skattepliktig. Även om socialförsäkringspensionen inte motsvarar svensk pension kan annan grund finnas för beskattning.

Vad menas med pension i inkomstslaget tjänst?

Vad som menas med pension i inkomstslaget tjänst framgår av 10 kap. 5 § IL. Med svensk socialförsäkringspension menas ersättningar som betalas ut som allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt SFB (10 kap. 5 § första stycket 1 IL). Ersättningar som omfattas av denna definition beskattas i inkomstslaget tjänst som pension.

Barnpension

Barnpension är en form av efterlevandepension. Den är skattepliktig bara till den del som pensionen för varje månad överstiger en tolftedel av 40 procent av prisbasbeloppet. Om barnet har pension efter båda föräldrarna blir den skattefria nivån per månad i stället en tolftedel av 80 procent av prisbasbeloppet.

Efterlevandelivränta kan även betalas ut. Om detta skett är denna livränta skattefri till den del den enligt 85 kap. 3, 5 och 6 §§ SFB gjort att efterlevandestöd och barnpension som inte är skattepliktig, har minskats (11 kap. 40 § IL).

Utländska ersättningar som motsvarar svensk barnpension omfattas av samma regler som svensk barnpension. Om både svensk barnpension och en eller flera utländska motsvarigheter betalas ut, eller om utbetalningarna endast gäller flera utländska motsvarigheter, så läggs dessa ersättningar ihop som ett sammanlagt belopp.

Den skattepliktiga delen av det sammalagda beloppet beräknas på samma sätt som om enbart svensk barnpension betalas ut (11 kap. 40 § IL).

Särskild efterlevandepension

Särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken anses som pension vid tillämpning av 10 kap. 5 § första stycket IL (punkt 3 övergångsbestämmelserna till SFS 2010:1277).

Hustrutillägg

Med pension avses även hustrutillägg enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension (punkt 3 övergångsbestämmelserna till SFS 2010:1277).

Pension enligt utländsk socialförsäkringslagstiftning

Socialförsäkring används ofta som en samlingsbeteckning på en rad olika sociala trygghetssystem där ett lands allmänna pensionssystem oftast är en del. För att en utländsk socialförsäkringspension ska vara skattepliktig krävs att det finns en beskattningsbestämmelse i IL. Utländska socialförsäkringsersättningar är skattepliktiga om de motsvarar de svenska ersättningarna allmän pension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken (10 kap. 5 § första stycket 1 IL).

Kännetecknande för att en utländsk pension är en socialförsäkringspension, är att den betalas enligt författningar som reglerar

•tillhörigheten

•ersättningsvillkoren

•administrationen

•finansieringen.

Tillhörigheten är för det mesta obligatorisk utifrån att man är socialförsäkrad i det aktuella landet och finansieringen av en socialförsäkringspension sker med skatter, socialavgifter eller en kombination av båda.

Socialförsäkringspension kan betalas ut på olika grunder, antingen för att personen tidigare arbetat i landet i fråga (exempelvis inkomstgrundad ålderspension som är en del av ålderspension enligt socialförsäkringsbalken) eller på grund av tidigare bosättning där.

Tidigare:

När det konstaterats att det är en utländsk socialförsäkringspension enligt ovanstående kännetecken för en utländsk socialförsäkringspension, ska det avgöras om det finns en beskattningsbestämmelse i IL. Det ska i första hand avgöras om det är fråga om en motsvarighet till våra svenska ersättningar allmän pension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande.

När det gäller utbetalningar som avser pensionsförmåner från EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz som dessutom är hänförliga till en lagstiftning som skriftligen anmälts enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, anser Skatteverket att dessa ersättningar är betalda enligt författningar som reglerar tillhörighet, ersättningsvillkor, administration och finansiering. Utbetalningarna är därmed förmåner som är utbetalda enligt sociallagstiftningen i respektive land.

Om det är fråga om en utbetalning av ålderspension eller efterlevandepension anser Skatteverket dessutom att utgångspunkt vid bedömningen av skatteplikten för den ersättningen är att den motsvarar de svenska ersättningar som räknas upp i 10 kap. 5 § första stycket 1 IL. Den utländska ersättningen ska därmed tas upp i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL). På EU-kommissionens webbplats finns listor med EU-ländernas socialförsäkringar enligt artikel 9 och EES-ländernas socialförsäkringar enligt artikel 9

När ersättningen kommer från ett land som inte omfattas av förordningen anser Skatteverket att en bedömning först får göras om det är fråga om en pension som betalas ut på grund av socialförsäkring i det aktuella landet, d.v.s.att pensionen betalas ut enligt författningar som reglerar tillhörigheten, ersättningsvillkoren, administrationen och finansieringen. Om den gör det får sedan bedömmas om den kan anses motsvara vår svenska allmänna ålderspension, efterlevandepension eller premiepension till efterlevande eller om det finns en annan grund för beskattning (se Skatteverkets ställningstagande Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner).

Nytt: 2020-09-07

Skatteverket anser att det är utbetalningslandets bedömning som ska gälla när det gäller den skatterättsliga klassificeringen av en utländsk pension som betalas ut enligt ett lands lagstiftning. Detta innebär att pension som betalas från utlandet enligt ett lands lagstiftning om socialförsäkring ska klassificeras som en socialförsäkringspension vid inkomstbeskattningen och att pension som betalas från utlandet enligt ett lands lagstiftning om tjänstepension ska klassificeras som en tjänstepension vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning gäller oavsett om pension betalas ut från ett land inom EU/EES-området eller från ett land utanför detta område. Se Skatteverkets ställningstagande Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkringspension eller tjänstepension.

När det har konstaterats att det är en utländsk socialförsäkringspension ska det avgöras om det finns en beskattningsbestämmelse i inkomstskattelagen.

Ålders- och efterlevandepension enligt utländsk socialförsäkringslagstiftning

Utländska socialförsäkringspensioner som motsvarar allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken är pension (10 kap. 5 § första stycket 1 IL). Pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL).

En utländsk socialförsäkringspension på grund av t. ex. sjukdom kan inte anses motsvara allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande enligt socialförsäkringsbalken. Läs vidare nedan om andra utländska socialförsäkringspensioner.

Andra utländska socialförsäkringspensioner

Även om den utländska ersättningen inte motsvarar de svenska ersättningarna allmän ålderspension, efterlevandepension och premiepension till efterlevande kan det ändå finnas en grund för beskattning i Sverige i den mån ersättningen utgår periodiskt. Ersättningen beskattas då i inkomstslaget tjänst med stöd av 10 kap. 2 § 2 IL. Detta eftersom rätt till livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som inte är en ersättning för avyttrade tillgångar ska behandlas som tjänst. Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter pga. tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Av 11 kap. 1 § IL framgår att alla löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt av tjänst om inte annat anges i detta kapitel eller i 8 kap IL.

Före inkomstår 2016 hade lagtexten en annan utformning i den del som är aktuell här och enbart pension enligt socialförsäkringsbalken kunde beskattas. Det gjorde att utländska socialförsäkringspensioner beskattades på annan grund, se Skatteverkets syn angående finsk folkpension respektive finsk arbetspension. En beskattning fick innan lagändringen därför ske med stöd av 10 kap. 2§ 2 IL i den mån ersättningen var periodisk men kan nu ske enligt 10 kap. 5 § första stycket 1 IL. Ändringen gör att även engångsbelopp numer kan beskattas.

Redovisning av den utländska pensionen i inkomstdeklarationen

Det är viktigt att utländska pensioner redovisas på rätt sätt i den svenska inkomstdeklarationen då detta kan påverka beräkningen av svensk pension. Läs mer om Pension som påverkar beräkning av ersättning såsom garantipension enligt Socialförsäkringsbalken.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
 • Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken [1]
 • Lag (2010:1277) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) [1] [2]
 • Lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension [1]
 • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]

Ställningstaganden

 • Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkrings­pension eller tjänstepension [1]
 • Beskattning av finsk arbetspension [1]
 • Beskattning av finsk folkpension [1]
 • Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner [1]

Övrigt

 • EES-ländernas socialförsäkringar som omfattas av förordning 883/04 [1]
 • EU-ländernas socialförsäkringar som omfattas av förordning 883/04 [1]