OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets beslut om mervärdesskatt omprövas med stöd av bestämmelserna i mervärdesskattelagen eller skatteförfarandelagen. I de fall bestämmelser eller hänvisning saknas ska förvaltningslagens bestämmelser om ändring tillämpas.

Omprövning av beslut fattade med stöd av mervärdesskattelagen

Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av ingående skatt till en utländsk beskattningsbar person som varken är etablerad i något EU-land eller ansöker om återbetalning i den form som anges i 26 kap. SFL ska på begäran av den sökande omprövas, om beslutet har inneburit att ansökan inte helt har bifallits. Detsamma gäller om den sökande begär återbetalning av ytterligare ingående skatt för en period för vilken beslut meddelats (se 20 kap. 3 § ML). För sådana beslut finns omprövningsbestämmelser i mervärdesskattelagen.

Vid omprövning av ett beslut om återbetalning av ingående skatt till en beskattningsbar person etablerad i ett annat EU-land gäller omprövningsbestämmelserna i skatteförfarandelagen (20 kap. 2 § första stycket ML). Detsamma gäller vid omprövning av ett beslut om återbetalning till en utländsk beskattningsbar person som omsätter telekommunikationstjänster m.fl. genom den särskilda ordningen för företag som är etablerade inom EU (20 kap. 2 § första stycket ML). Omprövningsbestämmelserna i SFL gäller dock inte om den beskattningsbara personen har fått återbetalningen på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt (20 kap. 2 § andra stycket ML). I sådana fall ska Skatteverket i stället fatta beslut enligt 19 kap. 17 och 18 §§ ML.

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen gäller även vid omprövning av ett beslut att inte vidarebefordra en ansökan om återbetalning av utländsk mervärdesskatt till ett annat EU-land (20 kap. 2 § första stycket ML).

Läs mer om omprövning av ett beslut enligt skatteförfarandelagen.

Om det saknas bestämmelser om omprövning i mervärdesskattelagen och det inte heller finns någon hänvisning till skatteförfarandelagen ska Skatteverket i stället fatta beslut om ändring med stöd av förvaltningslagens bestämmelser. Läs mer om ändring av ett beslut enligt förvaltningslagen.

Omprövning av beslut fattade med stöd av skatteförfarandelagen

Många beslut om mervärdesskatt fattas med stöd av skatteförfarandelagen. För dessa beslut gäller skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning.

Läs mer om vilka beslut om mervärdesskatt som fattas med stöd av skatteförfarandelagen och om omprövning av beslut enligt skatteförfarandelagen.

Inom vilken tid ska en begäran om omprövning ha kommit in till Skatteverket?

Tidsfristen för när en begäran om omprövning av ett beslut enligt skatteförfarandelagen ska ha kommit in beskrivs på sidan Tiden för att begära omprövning.

En begäran om omprövning enligt 20 kap. 3 ML av beslut om återbetalning av ingående skatt till utländska beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU ska ha kommit in till Skatteverket senast två år efter utgången av det kalenderår som den tidigare ansökan gäller (20 kap. 4 § andra stycket ML).

Det finns inga tidsfrister i förvaltningslagen inom vilka en begäran om ändring ska ha inkommit till Skatteverket.

För omprövning enligt skatteförfarandelagen och mervärdesskattelagen ska begäran vara skriftlig (66 kap. 6 § första stycket SFL och 20 kap. 4 § andra stycket ML).

Skatteverket får som huvudregel inte ompröva frågor som domstolen avgjort

Skatteverket får inte ompröva beslut som har fattats med stöd av skatteförfarandelagen i frågor som har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol (66 kap. 3 § första stycket SFL), s.k. res judicata.

Samma princip gäller en fråga som avser återbetalning av ingående skatt enligt 20 kap. 3 § ML. En sådan fråga får inte omprövas om den har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol (se 20 kap. 4 § första stycket ML).

Någon bestämmelse om res judicata finns inte i förvaltningslagen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar