OBS: Detta är utgåva 2020.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska under vissa förutsättningar återkalla ett godkännande för F-skatt.

Allmänt om återkallelse

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren begär det eller om förutsättningarna för godkännande i 1 § inte längre är uppfyllda (9 kap. 4 § SFL).

I vissa fall kan det finnas särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt genom att hänsyn tas till samtliga omständigheter i det enskilda fallet (9 kap. 1 § tredje stycket SFL).

En återkallelse av ett godkännande för F-skatt bör i allmänhet ses som en mycket ingripande åtgärd. Grunderna för återkallelse i lagtexten är därför uttömmande och ska tolkas restriktivt (prop. 1991/92:112).

Alla grunder i 9 kap. 1 § SFL för att återkalla ett godkännande för F-skatt ska redovisas både i förslaget till beslut och i beslutet. Det innebär att om den som är godkänd för F-skatt t.ex. varken har lämnat inkomstdeklaration efter föreläggande eller betalat skatter och avgifter i en utsträckning som inte är obetydlig så ska båda grunderna redovisas, även om de var och en skulle vara tillräckliga för att ensamt vara grund för återkallelse.

Oförändrat utredningsmaterial

Det händer ibland att Skatteverket felaktigt godkänner en person för F-skatt trots att det vid godkännandet fanns brister i en sådan omfattning att denne inte skulle ha godkänts. Skatteverket kan inte återkalla ett felaktigt godkännande för F-skatt på oförändrat utredningsmaterial. För att återkallelse ska kunna göras måste utredningsmaterialet ha förändrats, det vill säga det måste ha tillkommit någon ny omständighet för återkallelse efter det att personen godkändes för F-skatt.

Nytt: 2020-07-03

Brister som fanns vid godkännandetillfället kan inte självständigt ligga till grund för återkallelse, eftersom utredningsmaterialet då är oförändrat. Nya brister som uppkommit efter godkännandetillfället men som har läkts innan beslutstillfället innebär inte att utredningsmaterialet har förändrats.

Förhållandena behöver inte ha förändrats sedan godkännandet utan det är tillräckligt att det kommer fram nya omständigheter, det vill säga uppgifter om tidigare okända förhållanden (prop. 2010/11:165 s. 726 ff.).

För återkallelse i dessa fall räcker det dock att ytterligare en brist har tillkommit. Av förslaget till beslut och beslutet ska då både de gamla och de nytillkomna bristerna framgå.

Grunder för återkallelse av godkännande för F-skatt

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om förutsättningarna för godkännande inte är uppfyllda.

Ett godkännande för F-skatt kan efter återkallelse meddelas så snart det missförhållande som hindrar ett godkännande har undanröjts, exempelvis genom att en skatteskuld har betalats. Det är bara efter återkallelse på grund av missbruk som det finns en karenstid om två år innan personen återigen kan godkännas för F-skatt.

Grunderna för återkallelse gäller inte bara den som är godkänd för F-skatt utan även annan som ska prövas enligt reglerna om s.k. smitta (9 kap. 2 § SFL)

Egen begäran

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren begär det. Eftersom det är frivilligt att vara godkänd för F-skatt kan den som har F-skatt när som helst begära att få sitt godkännande för F-skatt återkallat (9 kap. 4 § första stycket 1 SFL). Skatteverket kan inte mot någons vilja godkänna denne för F-skatt eller vägra att återkalla ett godkännande.

Om godkännandet har återkallats på egen begäran kan den som tidigare var godkänd för F-skatt, efter ansökan, när som helst åter godkännas för F-skatt förutsatt att personen uppfyller övriga krav för godkännande.

Näringsverksamhet bedrivs inte

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren varken bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet (9 kap. 4 § 2 jämfört med 1 § andra stycket 1 SFL).

Bestämmelsen tillämpas normalt bara för fysiska personer och blir aktuell när

 • näringsverksamheten har upphört
 • den som haft avsikt att bedriva näringsverksamhet aldrig har påbörjat någon sådan
 • den verksamhet som bedrivs inte är att betrakta som näringsverksamhet enligt definitionen i 13 kap § 1 IL
 • verksamheten inte längre bedrivs aktivt och det inte finns några konkreta planer att återuppta den inom tre månader.

För att fysiska personer ska anses bedriva näringsverksamhet krävs att det rör sig om förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § IL). Om något av kriterierna inte är uppfyllt anses personen inte bedriva näringsverksamhet och i normalfallet ska godkännandet för F-skatt därmed återkallas.

Innehavaren saknar tillstånd att vistas i Sverige

Skatteverkets uppfattning är att en fysisk person som inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige saknar förutsättningar för att bedriva en yrkesmässig verksamhet här.

Det som gäller vid godkännande av F-skatt gäller även vid återkallelse, läs mer om reglerna på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt.

Innehavarens identitet är falsk

Skatteverket anser att ett godkännande för F-skatt ska återkallas om det framkommer att det bakomliggande personnumret, samordningsnumret eller annat registreringsnummer inte identifierar den person som faktiskt driver näringsverksamheten, så kallad falsk identitet.

Skatteverket har uppmärksammat att personer åberopar godkännande för F-skatt som utfärdats på ett person- eller samordningsnummer som inte hör till den person som åberopar F-skatten. Det förekommer också att personer i samband med inresa i Sverige och i samband med folkbokföring åberopar identitetshandlingar som är falska. Personnummer tilldelas baserat på de falska uppgifterna och när personen ansöker om att bli godkänd för F-skatt registreras F-skatten på det personnummer som tilldelats med de falska identitetsuppgifterna som grund.

F-skattens rättsverkningar är starka och den som anlitar någon som åberopar en F-skatt ska kunna lita på uppdragstagarens godkännande för F-skatt. SFL ställer inte något krav på att uppdragsgivaren ska göra en identitetskontroll av den som åberopar ett godkännande för F-skatt. Inte heller i efterhand kan den som anlitat någon som åberopat en F-skatt göras ansvarig för eventuellt obetalda skatter och avgifter om det visar sig att F-skatten inte var utfärdad för den person som åberopade F-skatten, förutsatt att uppdragsgivaren inte var i ond tro.

Ett godkännande för F-skatt är ett beslut med betydelsefulla rättsverkningar vad gäller skyldigheten att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Reglerna om vem som kan godkännas för F-skatt och när ett godkännande kan återkallas är reglerade så att F-skatten inte ska kunna missbrukas.

Det är Skatteverkets uppfattning att ett godkännande för F-skatt som gäller för ett person- eller samordningsnummer som inte kan kopplas till en viss namngiven och identifierad person och som används av en eller kanske flera personer kan återkallas eftersom godkännandet för F-skatt inte avser en enskild identifierad fysisk person som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet.

Exempel 1 – F-skatt utfärdad för en annan person

X använder sig av en F-skatt utfärdad på ett samordnings- eller personnummer som inte tillhör X. Ansökan om F-skatt kan vara gjord av en person som sedan länge lämnat Sverige eller av en person som felaktigt har blivit registrerad under flera olika identiteter. Den utfärdade F-skatten kan användas av fler personer än X. F-skatten bör återkallas eftersom den inte kan kopplas till innehavaren.

Skatteverket anser också att en F-skatt kan återkallas om det efter utredning står klart att den person som åberopar F-skatten visat upp en annan persons, eller förfalskade, identitetshandlingar vid anmälan för inflyttning till Sverige eller i samband med skatteregistrering. I detta fall får den person som F-skatten utfärdats för inte anses bedriva någon verksamhet i Sverige varför den utfärdade F-skatten bör återkallas. Den fysiska person som faktiskt har bedrivit verksamheten i Sverige ska beskattas för inkomsten och kan i förekommande fall, efter ansökan, godkännas för F-skatt med sin riktiga identitet som grund för registreringen.

Exempel 2 – Felaktig identitet

Y anmäler flyttning till Sverige och uppvisar ett pass från ett annat EU-land i samband med anmälan. Y blir folkbokförd på den adress som angivits i anmälan och tilldelas ett personnummer. Y ansöker om och godkänns för F-skatt. Vid utredning framkommer det att det pass som Y visat upp är anmält stulet och inte längre giltigt samt att fotot inte stämmer överens och troligen är utbytt. Det är således klarlagt att Y vid anmälan om inflyttning till Sverige använt en annan persons identitet än sin egen och att hon därför godkänts för F-skatt på en felaktigt angiven identitet. F-skatten bör återkallas eftersom den utfärdats för en annan identitet som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Läs även om falsk identitet i samband med s.k. smitta.

Juridiska personer

En juridisk person kan enligt inkomstskattelagen bara ha inkomst av näringsverksamhet. Vid ansökningstillfället finns det därför normalt inte skäl att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas. Det medför att en juridisk person som ansöker om godkännande för F-skatt normalt ska godkännas om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Om den juridiska personen upplöses ska godkännandet för F-skatt återkallas.

Skatteverkets uppfattning är att ett godkännande för F-skatt även kan återkallas när en juridisk person upphör att bedriva verksamhet utan att den juridiska personen upplöses.

Av förarbetena till införandet av F-skatten framgår att lagstiftarens avsikt var att ett godkännande för F-skatt skulle kunna återkallas om den juridiska personen inte längre bedriver näringsverksamhet (prop. 1991/92:112 s. 124)

Enbart de omständigheterna att den juridiska personens eventuella inkomster ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet och att ett nybildat aktiebolag får anses bedriva en näringsverksamhet som fortgår intill dess att bolaget upphör, medför inte ensamt att den juridiska personen som godkänts för F-skatt ska anses bedriva näringsverksamhet i den mening som avses i 9 kap. 1 § SFL.

Ett så kallat lagerbolag kan inte anses bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet (SKV A 2012:6). Först när bolaget upphör att vara ett lagerbolag kan fråga om godkännande för F-skatt aktualiseras.

Ett bolag som inte kommit i gång med sin verksamhet eller som upphört att bedriva verksamhet kan enligt Skatteverkets uppfattning jämställas med ett lagerbolag på så sätt att det inte bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet. För att den juridiska personen ska ha rätt att behålla sitt godkännande för F-skatt krävs, enligt Skatteverkets uppfattning, att den juridiska personen bedriver rörelse, det vill säga någon form av verksamhet eller aktivitet.

Återkallelse av en juridisk persons godkännande för F-skatt med motiveringen att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas kan exempelvis bli aktuellt när den juridiska personen begärt att få bli avregistrerad för mervärdesskatt eller som arbetsgivare med motiveringen att verksamhet inte längre bedrivs. Detsamma gäller i de fall den juridiska personen i inkomstdeklarationen uppgett att näringsverksamhet inte längre bedrivs. En återkallelse av ett godkännande för F-skatt kan också aktualiseras när andra omständigheter tyder på att den juridiska personen under längre tid, mer än ett år, inte längre bedriver någon form av verksamhet eller aktivitet.

Att en juridisk persons godkännande för F-skatt i förekommande fall återkallas med motiveringen att näringsverksamhet inte längre bedrivs, innebär inte att reglerna i övrigt påverkas vad gäller den juridiska personens beskattning eller att andra bestämmelser som är kopplade till definitionen i 3 kap. 14 § SFL sätts ur spel. Motsvarande prövning vid bedömning av godkännande för F-skatt ska inte göras.

Missbruk av godkännande för F-skatt

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren inom de senaste två åren

Det första fallet gäller bara fysiska personer. Det andra fallet berör både fysiska och juridiska personer.

Brutit mot villkor (FA-skatt)

Om någon som har godkänts för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § SFL (FA-skatt) och skriftligen åberopat godkännandet, bör missbruk anses föreligga om godkännandet för F-skatt åberopats i ett uppenbart anställningsförhållande. Med missbruk av ett godkännande för F-skatt med villkor bör avses att den som åberopat godkännandet i ett anställningsförhållande borde ha insett missbruket, dvs. att hen bröt mot villkoret (SKV A 2012:6).

Missbruk på annat sätt

Vad som avses med missbruk på annat sätt är en fråga där rättspraxis saknas. Av förarbetena framgår att man bör vara mycket restriktiv vid tolkningen av begreppet missbruk.

Ett sätt att missbruka en F-skatt kan vara att den som är godkänd för F-skatt låter någon annan använda sin identitet och sitt godkännande för F-skatt.

Missbruk kan även föreligga om den som är godkänd för F-skatt åberopar F-skatten i ett pågående anställningsförhållande där hen tidigare åberopat A-skatt, utan att någon avgörande förändring i arbetsförhållandena skett.

Enbart den omständigheten att en person som är godkänd för F-skatt utan villkor åberopar godkännandet i ett nytt anställningsförhållande kan normalt inte anses utgöra ett missbruk. Skulle i sådant fall anmälan enligt 10 kap. 14 § SFL inkomma från arbetsgivaren kan normalt inte betalningsmottagarens godkännande för F-skatt återkallas på grund av missbruk. Däremot ska Skatteverket pröva om F-skatten ska kompletteras med villkor att godkännandet bara får åberopas i näringsverksamhet (FA-skatt) eller återkalla godkännandet om näringsverksamhet inte bedrivs.

Missbruket ska inte vara obetydligt

Med missbruk som inte är obetydligt menas att det belopp som utbetalaren borde ha gjort skatteavdrag med uppgår till minst tio procent av den beräknade slutliga skatten, dock lägst ett prisbasbelopp (SKV A 2012:6).

Karenstid om två år

Återkallelse av godkännande för F-skatt med hänvisning till missbruk ska göras under en tvåårsperiod från det senaste missbrukstillfället, d.v.s. från datumet för den senaste utfärdade fakturan eller annan motsvarande handling då godkännandet för F-skatt missbrukades (SKV A 2012:6). Under samma period får inte heller personen godkännas för F-skatt igen.

Brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren brister i redovisning eller betalning av skatter enligt SFL eller motsvarande utländska skatter och avgifter. Det gäller dock inte om bristerna är obetydliga (9 kap. 4 § andra stycket, 9 kap. 1 § andra stycket 3 b SFL, prop. 1991/92:112 s. 121-122, prop. 2010/11:165 s. 328 och SKV A 2012:6).

Vid återkallelse av godkännande för F-skatt anser Skatteverket att nedanstående brister i redovisning eller betalning var för sig inte är obetydliga:

 • Skuldbelopp som överstiger 20 000 kr i kombination med minst en redovisningsbrist.
 • Skuldbelopp som överstiger 20 000 kr och avser minst tre skulder.
 • Skuldbelopp som överstiger 20 000 kr och avser färre än tre skulder varav någon är äldre än ett år (prop. 1991/92:112 sid. 121).
 • Fyra eller fler brister i redovisning eller betalning även om skuldbeloppet inte överstiger 20 000 kr (SKV A 2012:6).
 • Skuld som har ”rullats” i 12 månader i följd genom att fortlöpande betala endast tidigare förfallna skatter samtidigt som innehavaren underlåter att redovisa och betala innevarande månads skatter.
 • Mervärdesskattedeklaration för helt beskattningsår har inte lämnats och Skatteverket har fattat beslut om skönsbeskattning och fastställt momsen skönsmässigt.

Vad som är en obetydlig brist i detta sammanhang skiljer sig alltså åt beroende på om det gäller en återkallelse av ett godkännande för F-skatt eller om det gäller en ansökan om godkännande för F-skatt.

Skatteverket ska skicka ut förslag till beslut om att återkalla ett godkännande för F-skatt på grund av redovisnings- och betalningsbrister tidigast en månad efter den dag då den första bristen uppkom.

Det som i övrigt gäller för betalnings- och redovisningsbrister vid godkännande av F-skatt gäller även vid återkallelse. Läs mer på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt?

Inkomstdeklaration har inte lämnats

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren varit deklarationsskyldig enligt 30 kap. SFL men inte har följt ett föreläggande att lämna inkomstdeklaration (9 kap. 4 § 2 och 9 kap. 1 § andra stycket 3 c SFL).

Inte heller den som lämnat eller godkänt så bristfälliga uppgifter att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattning ska vara godkänd för F-skatt. Ett exempel på en bristfällig uppgift kan vara att näringsbilaga inte lämnats trots att näringsverksamhet bedrivits. Om näringsbilaga saknas så krävs det inte något föreläggande att lämna näringsbilagan för att det ska finnas grund för återkallelse. Däremot ska Skatteverket ha utrett att näringsverksamhet har bedrivits, och ha beslutat om skönsmässig uppskattning av inkomsterna. Om det vid utredningen kommer fram att näringsverksamhet inte har bedrivits ska godkännandet för F-skatt i stället återkallas på den grunden.

Handelsbolag är normalt inte deklarationsskyldiga men ska till ledning för delägarnas beskattning lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 6 § SFL. Om bolaget trots föreläggande inte lämnat sådana uppgifter, ska det inte vara godkänt för F-skatt. Detsamma gäller om uppgifterna är så bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattning.

Skatteverket ska inte skicka ut ett beslut om återkallelse av godkännande för F-skatt tidigare än en månad efter föreläggandetidens utgång. Skatteverket ska heller inte fatta beslut om återkallelse av godkännande för F-skatt om inkomstdeklarationen eller uppgiften, trots förseningen, kommit in till Skatteverket innan beslutet skickats ut.

Näringsförbud

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren har näringsförbud (9 kap. 4 § andra stycket och 9 kap. 1 § andra stycket 3 d SFL).

Samma regler gäller vid återkallelse som vid godkännande, läs mer om näringsförbud på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt.

Konkurs

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren är försatt i konkurs (9 kap. 4 § andra stycket och 9 kap. 1 § andra stycket 3 e SFL).

Samma regler gäller vid återkallelse som vid godkännande, läs mer om konkurs på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt.

Prövningen ska i vissa fall även omfatta annan person (smitta)

Det är i vissa fall inte bara förhållandena hos den fysiska eller juridiska person som är godkänd för F-skatt som ska beaktas vid en återkallelse, utan även förhållandena hos ett fåmansföretag eller en företagsledare.

Samma regler gäller vid återkallelse som vid godkännande, läs om smitta på sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt och FA-skatt.

Särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt trots att grund för återkallelse finns

Skatteverket får avstå från att återkalla ett godkännande för F-skatt om det finns särskilda skäl för innehavaren eller annan som ska prövas. En prövning av om det finns särskilda skäl ska alltid göras innan ett godkännande för F-skatt återkallas. Prövningen ska göras även om innehavaren inte särskilt begärt det.

Om Skatteverket inte finner att det finns sådana särskilda skäl och beslutar att återkalla ett godkännande för F-skatt ska det framgå av beslutet att en sådan prövning gjorts.

Om det finns särskilda skäl är alltid en bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Nedan ges exempel på några situationer där särskilda skäl kan finnas.

Omständigheter innehavaren inte kunnat råda över

Om skälet för återkallelse är betalningsförsummelse kan en innehavare ändå få behålla sin F-skatt om försummelsen beror på omständigheter som innehavaren inte kunnat råda över. Det kan t.ex. handla om en kund som inte betalat i tid, vilket orsakat innehavaren tillfälliga likviditetsproblem. Innehavaren kan också genom brand, sjukdom eller genom någon annan oförutsedd händelse ha fått andra tillfälliga likviditetsproblem.

Generellt gäller att en återkallelse kan avvaktas under en ”kortare frist” för att ge den betalningsskyldiga tillfälle att fullgöra sin betalningsskyldighet. Om Skatteverket bedömer att innehavaren kan reda ut sina betalningsproblem inom två månader och att innehavaren också är villig att göra detta, kan Skatteverket avstå från att återkalla godkännandet för F-skatt. För att avvakta under längre tid än två månader bör det alltid krävas en formell betalningsuppgörelse i form av ett anståndsbeslut enligt 63 kap. 23 § SFL.

Nytt: 2020-07-03

Den som är godkänd för F-skatt kan tillfälligt pausa sin näringsverksamhet med anledning av corona

Ibland förekommer villkoret att en enskild näringsidkare måste ha sin näringsverksamhet vilande för att få rätt till ersättning från en a-kassa. Begreppet vilande finns inte i skatterättslig mening, vilket innebär att det inte går att anmäla sitt företag som vilande hos Skatteverket. Däremot går det att pausa verksamheten, d.v.s. att man inte gör någonting alls i verksamheten under en kortare tid.

Skatteverkets uppfattning är att det normalt kan finnas särskilda skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt på grund av att företaget under covid-19-pandemin tillfälligt pausar sin näringsverksamhet. En förutsättning är att det inte finns andra skäl att återkalla godkännandet. Företaget ska också ha en avsikt att återuppta verksamheten så snart det är möjligt.

Avbetalningsplan eller annan betalningsuppgörelse

Ett särskilt skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt kan vara att innehavaren frivilligt har gjort upp om en avbetalningsplan eller annan betalningsuppgörelse med Kronofogden.

Utmätning kan inte jämställas med en frivillig uppgörelse och kan därför inte vara ett särskilt skäl även om skulden antas bli betald genom åtgärden.

För att Skatteverket inte ska återkalla godkännandet för F-skatt ska den totala skatteskulden bli betald inom rimlig tid, normalt inom ett år. Dessutom måste betalningsuppgörelsen följas, och inga nya skulder får uppkomma.

En person som har stora restförda skulder kan under vissa förhållanden beviljas skuldsanering eller F-skuldsanering hos Kronofogden. Om någon del av skulderna som omfattas av skuldsaneringen är skatteskulder kan det finnas särskilda skäl att inte återkalla F-skatten.

I dessa fall ska Skatteverket alltid kontakta Kronofogden för att kontrollera att skatteskulden kommer att vara betald inom ett år.

Dispens från näringsförbud

Om verksamheten är grundlagsskyddad, som t.ex. utgivning av publikationer enligt tryckfrihetsförordningen, kan den som har näringsförbud få dispens att bedriva näringsverksamheten trots näringsförbud. En sådan dispens utgör emellertid inte i sig grund för att Skatteverket ska avstå från att återkalla ett godkännande för F-skatt. För att det under dessa förutsättningar ska anses föreligga särskilda skäl att avstå från återkallelse av F-skatt ska innehavaren visa att syftet med dispensen motverkas av att godkännandet återkallas.

Företagsrekonstruktion

Ett särskilt skäl att inte återkalla ett godkännande för F-skatt är att innehavaren genomgår en företagsrekonstruktion. Ett företag som omfattas av företagsrekonstruktion bör få behålla sin F-skatt så länge som företagsrekonstruktionen pågår.

Syftet med en företagsrekonstruktion är att ge ett företag som råkat i ekonomiska svårigheter möjlighet att fortsätta med sin verksamhet. Den rekonstruktör som utses av tingsrätten ska ha ett nära samarbete med Kronofogden. Det ligger i sakens natur att en förutsättning för att en företagsrekonstruktion ska lyckas är att företaget får behålla sitt godkännande för F-skatt.

Sådana särskilda skäl som innebär att Skatteverket kan underlåta att återkalla ett godkännande kan därför i normalfallet finnas i samband med en företagsrekonstruktion. En bedömning måste dock alltid göras i varje enskilt fall. Om nya skatteskulder eller nya redovisningsbrister uppkommit efter betalningsinställelsen är det naturligtvis extra viktigt att orsaken till detta utreds. Det är också naturligt att Skatteverket tar kontakt med Kronofogden och rekonstruktören i dessa fall. Bedömer Skatteverket efter ett sådant samråd att rekonstruktionen kommer att misslyckas finns det ingen anledning att avvakta med en återkallelse. Om Skatteverket tillsammans med övriga aktörer bestämmer att rekonstruktionen ska fortsätta trots nya brister bör innehavaren få behålla sitt godkännande för F-skatt.

Innehavaren har flera företag

Om en företagsledare driver flera fåmansföretag enligt 56 kap. 2 eller 4 § IL och missförhållandena endast gäller ett företag kan Skatteverket avstå från att återkalla godkännandet för F-skatt för de välskötta företagen om det finns särskilda skäl. Möjligheten att avstå från att återkalla i dessa situationer är emellertid mycket begränsad och måste avgöras i varje enskilt fall.

Referenser på sidan

Allmänna råd

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m. [1] [2] [3] [4]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Ställningstaganden

 • Återkallelse av F-skatt - vid falsk identitet [1]
 • Återkallelse av F-skatt – juridiska personer som inte bedriver verksamhet [1]
 • Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld [1]