OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

En tjänst i form av tillträde till ett evenemang som är kulturellt, konstnärligt, idrottsligt, vetenskapligt, pedagogiskt, av underhållningskaraktär eller liknande såsom en mässa och utställning är omsatt inom landet om evenemanget äger rum här oavsett vem kunden är.

Tjänsten är omsatt där evenemanget äger rum

En tjänst i form av tillträde till ett evenemang som är kulturellt, konstnärligt, idrottsligt, vetenskapligt, pedagogiskt, av underhållningskaraktär eller liknande såsom mässa och utställning är omsatt inom landet om evenemanget äger rum här. Det gäller oavsett vem köparen är.

EU-domstolen har i en dom klargjort att artikel 53 i mervärdesskattedirektivet ska tolkas så att begreppet ”tillträde till evenemang” omfattar en tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning som enbart tillhandahålls beskattningsbara personer och som förutsätter att registrering och betalning sker i förväg. Beskattningsland är det land där kursen äger rum (C-647/17, Srf konsulterna).

Motsvarande bestämmelse i 5 kap. 11 a § ML ska tolkas på samma sätt som EU-domstolen har gett uttryck för i ovanstående dom.

Skatteverket anser att det inte har någon betydelse för bedömningen av beskattningsland om säljaren har tillgång till tillräckliga uppgifter för att avgöra om köparen är en beskattningsbar person (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Köparen är en beskattningsbar person

Tillträde till ett evenemang som tillhandahålls en beskattningsbar person är omsatt inom landet enligt 5 kap. 11 a § ML om evenemanget äger rum här i landet. Även tjänster med anknytning till tillträdet är omsatta inom landet om evenemanget äger rum i Sverige (5 kap. 11 a § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 53 i mervärdesskattedirektivet. Exempel på tjänster med anknytning till tillträdet är garderob och toalett. Rena förmedlingstjänster hänförliga till biljettförsäljning är inte tjänst med anknytning till tillträdet (artikel 33 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Köparen är inte en beskattningsbar person

Tillträde till evenemang som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person omfattas av 5 kap. 11 § ML och är, eftersom olika evenemang innefattas i begreppet aktivitet, omsatt inom landet om evenemanget äger rum här. Läs mer om andra kulturella aktiviteter än tillträde till evenemang. Bestämmelsen motsvaras av artikel 54.1 i mervärdesskattedirektivet.

När köparen är någon annan än en beskattningsbar person räcker det att konstatera om tjänsten är en sådan aktivitet. Det är inte nödvändigt att utreda om tjänsten är ett tillträde till ett evenemang eftersom beskattningsland bestäms på samma sätt för dessa (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Samma bedömning oavsett vem som är köpare

För att en tjänst ska bedömas som tillträde till evenemang måste två förutsättningar vara uppfyllda:

 • Det ska vara ett evenemang av visst slag.
 • Det ska vara fråga om ett tillträde.

Om båda förutsättningarna för tillträde till evenemang är uppfyllda behöver den som säljer tjänsten inte bedöma köparen status. Således ska tillträde till evenemang bedömas på samma sätt oavsett vem som är köpare av tjänsten. Tjänsten är omsatt inom landet om den äger rum här och säljaren ska redovisa mervärdesskatt.

Vilka evenemang omfattas?

Tjänsterna ska avse tillträdet till något av följande evenemang för att omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 11 och 11 a § ML:

 1. kulturella
 2. konstnärliga
 3. idrottsliga
 4. vetenskapliga
 5. pedagogiska
 6. underhållningsmässiga
 7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

Dessa tjänster kännetecknas av att de är av sammansatt natur som normalt tillhandahålls till en mängd olika mottagare och att de allmänt tillhandahålls vid i tiden avgränsade arrangemang. Den plats där dessa sammansatta tillhandahållanden fysiskt utförs är principiellt sett lätt att fastställa eftersom de äger rum på ett visst ställe (C-114/05, Gillan Beach).

Vad är ett evenemang?

Med evenemang avses ett arrangemang som äger rum vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Det pågår under begränsad tid och saknar kontinuitet. Skatteverket anser att ett evenemang som regel varar några timmar och i vissa fall några dagar men inte mer än sju dagar i följd (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

De som deltar på evenemanget är fysiskt närvarande.

Ett evenemang är mer begränsat än en aktivitet. En aktivitet har ett element av kontinuitet i sig, t.ex. ett träningspass i veckan eller en terminskurs i drejning (prop. 2009/10:15 s. 126), medan ett evenemang är en händelse eller tillställning som pågår under en begränsad tid och saknar kontinuitet.

Även om ett arrangemang som t.ex. en utställning pågår i mer än sju dagar i följd kan det ändå vara ett evenemang om den genomsnittlige köparen besöker utställningen enbart vid enstaka tillfällen. En bedömning får göras i varje enskilt fall (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Nytt: 2020-09-18

Skatteverkets uppfattning överensstämmer med mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 114:e mötet den 2 december 2019, punkten 1.

Ett evenemang riktar sig till allmänheten. Det innebär att den som har möjlighet och i mån av plats ska ges tillträde till evenemanget mot betalning.

Ett arrangemang vars innehåll har anpassats efter köparens önskemål är inte riktat till allmänheten. Tillhandahållande av sådana skräddarsydda arrangemang ska bedömas utifrån huvudregeln.

Nytt: 2020-09-18

Denna uppfattning, som framgår av Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, stämmer inte överens med mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 114:e mötet den 2 december 2019, punkten 2 andra meningen. Där sägs att tillhandahållandet omfattas av bestämmelsen i artikel 53 även om köparens identitet är känd i förväg och av den anledningen är anpassad efter kundens önskemål.

För att det ska vara fråga om ett evenemang ska både innehållet och varaktigheten vara bestämda i förväg.

Exempel på evenemang

Exempel på vad som räknas som evenemang är (artikel 32.2 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011):

 • föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställningar och andra liknande kulturella evenemang
 • idrottsevenemang såsom matcher och tävlingar
 • evenemang av pedagogiskt eller vetenskapligt slag såsom konferenser och seminarier.

Skatteverket anser att hundspannsturer och skoterturer är exempel på evenemang av underhållningskaraktär.

Exempel: Flera evenemang

En arrangör erbjuder ett antal endagsseminarier av pedagogiskt slag med olika innehåll som köparen kan välja bland. Endagsseminarierna är då olika evenemang.

Vad avses med tillträde?

Begreppet tillträde avser rätten att delta i evenemanget på plats.

Med tillträde avses att någon ges möjlighet att närvara vid ett evenemang som besökare, publik eller deltagare i utbyte mot en biljett eller betalning. Hur försäljningen av biljetter sker – på plats i samband med att evenemanget äger rum eller i förväg – saknar betydelse vid bedömningen av om det är fråga om ett tillträde. Det kan alltså vara ett tillträde till evenemang även om registrering och betalning sker i förväg (C-647/17 Srf konsulterna, HFD mål nr 1990-17 den 5 juni 2019 samt Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Nytt: 2020-09-18

Skatteverkets uppfattning överensstämmer med mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 114:e mötet den 2 december 2019, punkten 2 första meningen.

När det gäller tolkningen av bestämmelserna är det av stor vikt att dessa ges en enhetlig tolkning på EU-nivå. Om medlemsstaterna tillämpar reglerna olika kan det medföra dubbelbeskattning eller oavsiktlig skattefrihet. För att uppnå en enhetlig tillämpning pågår det ett arbete i EU:s mervärdesskattekommitté med att ta fram riktlinjer för tolkningen. Den uppfattning regeringen ger uttryck för i propositionen kan behöva frångås i de fall en annan mening anges i en framtida riktlinje eller tillämpningsförordning (prop. 2009/10:15 s. 79).

Tillträde till olika evenemang ska omfatta tillhandahållande av tjänster vars huvudsakliga egenskap består i att ge rätt till tillträde till ett evenemang i utbyte mot en biljett eller betalning. Det gäller även betalning i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift (artikel 32.1 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Nyttjande av anläggningar såsom gymnastiksalar och liknande mot betalning av en avgift omfattas inte (artikel 32.3 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Rätt att närvara mot biljett eller betalning

Skatteverket anser att begreppet tillträde innebär att någon ges rätt att närvara på ett evenemang som besökare, publik eller deltagare i utbyte mot en biljett eller motsvarande. Det kan också vara ett abonnemang eller en säsongsbiljett. På vilket sätt ersättningen lämnas till säljaren har inte någon betydelse (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Exempel: konferenstjänster

Biljetter till konferenser är omsatta inom landet om evenemanget äger rum här. Om köparen är någon som inte är en beskattningsbar person bedöms evenemanget enligt 5 kap. 11 § ML. Konferenstjänster är exempel på något som ska betraktas som ett evenemang. I begreppet aktivitet i 5 kap. 11 § innefattas alla evenemang vilket innebär att konferenstjänster är omsatta inom landet om konferensen hålls här.

Om köparen är en beskattningsbar person ska konferensen bedömas enligt 5 kap. 11 a § ML. Är det fråga om tillträde till konferensen ska tjänsten anses omsatt inom landet om konferensen hålls här.

Det spelar således inte någon roll för bedömningen om köparens identitet är känd i förväg när det är fråga om tillträde till en konferens eftersom det blir samma beskattningsresultat oavsett vem som är köparen.

Exempel: en mässutställares deltagaravgift

Med tillträde till mässor avses en mässarrangörs tillhandahållande av biljetter till besökare på mässan. Detta är normalt tillträde till evenemang.

Utställarens deltagaravgift omfattas däremot av huvudregeln i 5 kap. 5 § ML. En sådan tjänst avser rätten att få delta som utställare på mässan. Det är inte fråga om möjligheten att få besöka mässan i allmänhet, utan tjänsten är beroende av att mässarrangören tillhandahåller tillträde till besökare som kommer och tittar och lyssnar på utställaren.

Även övriga tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person och som har samband med en mässa ska bedömas med utgångspunkt i vilken typ av tjänst som faktiskt tillhandahålls. De flesta tjänster som har samband med en mässa och som inte utgör tillträde till evenemang omfattas dock av huvudregeln vid bedömningen av beskattningsland.

Om köparen inte är en beskattningsbar person omfattas både tillträde till mässa och övriga tjänster som har samband med en mässa av 5 kap. 11 § ML, d.v.s. omsatt inom landet om mässan äger rum i Sverige.

Exempel: en artists gage

En artists ersättning för att uppträda på ett kulturellt evenemang ska bedömas enligt huvudregeln när köparen är en beskattningsbar person eftersom denna ersättning inte avser tillträde till evenemanget. Om köparen är någon som inte är en beskattningsbar person se sidan andra kulturella aktiviteter än tillträde till evenemang.

Tillträde i eget namn för någon annans räkning

Om den som tillhandahåller inträdesbiljetter till evenemangen förmedlar biljetterna i eget namn för organisatörens räkning eller en annan beskattningsbar person än organisatören omfattas tjänsten ändå av bestämmelserna i artikel 53 och 54.1 i mervärdesskattedirektivet, jfr 5 kap. 11 och 11 a §§ ML (artikel 33a i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Detta eftersom det saknar betydelse vem som är säljaren. Avgörande är bara om det är fråga om ett evenemang och om tjänsten avser tillträdet.

Tillträde i flera led

Ett tillträde till ett evenemang som en arrangör säljer till någon annan som i sin tur i eget namn säljer tillträdet vidare till deltagarna kan bedömas som tillträde till evenemang i båda leden. Det avgörande är att kriterierna för om det är fråga om tillträde ska vara uppfyllt i varje led.

Nytt: 2020-09-18

Skatteverkets uppfattning överensstämmer med mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 114:e mötet den 2 december 2019, punkterna 3 och 4.

Nytt: 2020-09-18

Evenemanget äger rum i flera länder

Ett tillhandahållande av tillträde till evenemang som medför att deltagaren får möjlighet att delta på ett evenemang som äger rum i flera länder ska delas upp (Mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 114:e mötet den 2 december 2019, punkten 5). Tillhandahållandet anses omsatt i de olika länder det äger rum i förhållande till dess varaktighet i respektive land. Om den väsentliga delen av evenemanget äger rum i ett land, d.v.s. om det huvudsakliga syftet med evenemanget uppfylls i det landet, ska däremot beskattningen i sin helhet ske i det aktuella landet. De delar av ett sådant evenemang som genomförs i andra länder är att se som underordnade delar av det huvudsakliga evenemanget. Skatteverkets uppfattning överensstämmer med den aktuella riktlinjen. Enligt Skatteverket ska således tillhandahållandet anses omsatt i Sverige endast till den del det äger rum här i landet. Om däremot det huvudsakliga syftet med evenemanget uppfylls här ska tillhandahållandet i sin helhet anses omsatt här.

Förmedling

Provision för förmedling av biljetter är inte en tjänst som har anknytning till tillträde (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1] [2] [3] [4]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1] [2]

Ställningstaganden