OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2023.

Omfattningen av bestämmelserna

En tjänst i form av tillträde till ett evenemang är omsatt inom landet om evenemanget faktiskt äger rum här. Detta gäller oavsett vem köparen är.

Köparen är en beskattningsbar person

Tillträde till ett evenemang som tillhandahålls en beskattningsbar person är omsatt inom landet enligt 5 kap. 11 a § ML om evenemanget äger rum här i landet. Även tjänster med anknytning till tillträdet är omsatta inom landet om evenemanget äger rum i Sverige (5 kap. 11 a § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 53 i mervärdesskattedirektivet. Exempel på tjänster med anknytning till tillträdet är garderob och toalett. Rena förmedlingstjänster hänförliga till biljettförsäljning är inte tjänst med anknytning till tillträdet (artikel 33 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Skatteverket anser att bestämmelsen om tillträde till evenemang ska tolkas restriktivt. Det betyder att bestämmelsens tillämpningsområde ska ges en begränsad räckvidd. Den omfattar främst de situationer när det är svårt för säljaren att bedöma om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. I så stor utsträckning som möjligt ska i stället huvudregeln tillämpas vid bestämmande av beskattningsland när köparen är en beskattningsbar person (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Köparen är inte en beskattningsbar person

Tillträde till evenemang som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person omfattas av 5 kap. 11 § ML och är, eftersom olika evenemang innefattas i begreppet aktivitet, omsatt inom landet om evenemanget äger rum här. Läs mer om andra kulturella aktiviteter än tillträde till evenemang. Bestämmelsen motsvaras av artikel 54.1 i mervärdesskattedirektivet.

Samtliga kulturella aktiviteter är omsatta inom landet om de faktiskt äger rum här (5 kap. 11 § ML). När köparen är någon annan än en beskattningsbar person räcker det att konstatera om tjänsten är en kulturell aktivitet. Det är inte nödvändigt att utreda om den kulturella aktiviteten är ett tillträde till ett evenemang eftersom beskattningsland bestäms på samma sätt för dessa.

Två förutsättningar ska vara uppfyllda

För att en tjänst ska bedömas som tillträde till evenemang måste två förutsättningar vara uppfyllda:

 • Det ska vara ett evenemang av visst slag.
 • Det ska vara fråga om ett tillträde.

Om båda förutsättningarna för tillträde till evenemang är uppfyllda behöver den som säljer tjänsten inte bedöma köparen status. Tjänsten är omsatt inom landet om den äger rum här och säljaren ska redovisa mervärdesskatt oavsett om köparen är en beskattningsbar person eller inte (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Dubbelbeskattning kan undvikas i vissa fall, se nedan under rubriken Pedagogiska eller vetenskapliga evenemang samt evenemang av underhållningskaraktär är normalt inte tillträde till evenemang.

Vilka evenemang omfattas?

Tjänsterna ska avse tillträdet till något av följande evenemang för att omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 11 och 11 a § ML:

 1. kulturella
 2. konstnärliga
 3. idrottsliga
 4. vetenskapliga
 5. pedagogiska
 6. underhållningsmässiga
 7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

Dessa tjänster kännetecknas av att de är av sammansatt natur som normalt tillhandahålls till en mängd olika mottagare och att de allmänt tillhandahålls vid i tiden avgränsade arrangemang. Den plats där dessa sammansatta tillhandahållanden fysiskt utförs är principiellt sett lätt att fastställa eftersom de äger rum på ett visst ställe (C-114/05, Gillan Beach).

Vad är ett evenemang?

Vad som avses med begreppet evenemang framgår inte klart av ML.

Skatteverket anser att med begreppet evenemang avses ett arrangemang som sett utifrån den genomsnittliga besökarens perspektiv äger rum vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Det betyder att de som deltar på evenemanget är fysiskt närvarande (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Ett evenemang är mer begränsat än en aktivitet. En aktivitet har ett element av kontinuitet i sig, t.ex. ett träningspass i veckan eller en terminskurs i drejning (prop. 2009/10:15 s. 126), medan ett evenemang är en händelse eller tillställning som pågår under en begränsad tid och saknar kontinuitet. Det varar som regel några timmar och i vissa fall några dagar men normalt inte mer än en vecka i följd. I undantagsfall kan ett evenemang pågå mer än en vecka. En bedömning får göras i varje enskilt fall.

Ett evenemang riktar sig till allmänheten. Det innebär att den som har möjlighet och i mån av plats ska ges tillträde till evenemanget mot betalning. Detta gäller även om evenemanget endast riktar sig till en viss målgrupp som t.ex. personer med en särskild yrkeskompetens.

Det är alltså ett evenemang när både innehållet och varaktigheten är bestämda i förväg.

Exempel på evenemang

Exempel på vad som räknas som evenemang är (artikel 32.2 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011):

 • föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställningar och andra liknande kulturella evenemang
 • idrottsevenemang såsom matcher och tävlingar
 • evenemang av pedagogiskt eller vetenskapligt slag såsom konferenser och seminarier.

Skatteverket anser att hundspannsturer och skoterturer är exempel på evenemang av underhållningskaraktär.

Exempel: Flera evenemang

En arrangör erbjuder ett antal endagseminarier av pedagogiskt slag med olika innehåll som köparen kan välja bland. Endagseminarierna är olika evenemang.

Vad avses med tillträde?

Begreppet tillträde avser rätten att vistas på en plats mot betalning. Tillträde exemplifieras bäst med försäljningen av entrébiljetter och det avser endast tjänster vars väsentliga funktion är att ge rätten att komma in på ett evenemang. Om betalningen för att delta i stället hanteras före evenemanget i sin helhet, och man inte kan närvara utan att ha betalat i förväg, bör betalningen inte ses som tillträde (prop. 2009/10:15 s. 126).

När det gäller tolkningen av bestämmelserna är det av stor vikt att dessa ges en enhetlig tolkning på EU-nivå. Om medlemsstaterna tillämpar reglerna olika kan det medföra dubbelbeskattning eller oavsiktlig skattefrihet. För att uppnå en enhetlig tillämpning pågår det ett arbete i EU:s mervärdesskattekommitté med att ta fram riktlinjer för tolkningen. Den uppfattning regeringen ger uttryck för i propositionen kan behöva frångås i de fall en annan mening anges i en framtida riktlinje eller tillämpningsförordning (prop. 2009/10:15 s. 79).

Tillträde till olika evenemang ska omfatta tillhandahållande av tjänster vars huvudsakliga egenskap består i att ge rätt till tillträde till ett evenemang i utbyte mot en biljett eller betalning. Det gäller även betalning i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift (artikel 32.1 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Nyttjande av anläggningar såsom gymnastiksalar och liknande mot betalning av en avgift omfattas inte (artikel 32.3 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Skatteverket anser att med anledning av rättsutvecklingen och av förenklingsskäl ska tillträde bedömas enligt nedan.

Rätt att närvara mot biljett eller betalning

Skatteverket anser att begreppet tillträde innebär att någon ges rätt att närvara på ett evenemang som besökare, publik eller deltagare i utbyte mot en biljett eller betalning. Betalningen kan också göras i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift. På vilket sätt ersättningen lämnas till säljaren saknar alltså betydelse (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Köparens identitet är okänd

Bestämmelsen om tillträde till evenemang syftar framförallt till att underlätta för säljaren när köparens identitet är okänd. Skatteverket anser att de situationer som bestämmelsen omfattar är i huvudsak när biljetter säljs till ett stort antal köpare. För säljaren kan det innebära en administrativ börda att hämta in uppgifter om köparnas identitet i samband med sådana biljettförsäljningar (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Exempel: anpassat arrangemang är inte ett tillträde

När innehållet i ett arrangemang har anpassats efter köparens önskemål är det inte svårt för säljaren att bedöma köparens identitet. Försäljning av biljetter till sådana skräddarsydda arrangemang är därför inte ett tillträde. Beskattningsland ska i stället bedömas utifrån huvudregeln när köparen är en beskattningsbar person.

Hur sker försäljningen av biljetter?

Hur försäljningen av biljetter sker kan variera beroende på vilket slags evenemang det är fråga om. För vissa evenemang säljs biljetter på plats i samband med att evenemanget äger rum. Det finns då en organisation och en anordning för att sälja biljetter direkt till de som ska delta på evenemanget. För andra evenemang finns det inte någon sådan möjlighet utan biljetter måste köpas i förväg. Det förekommer även evenemang där båda möjligheterna finns.

Skatteverket anser att de olika evenemangen kan delas upp i två grupper, utifrån hur biljettförsäljningen brukar ske:

Avgörande för bedömningen är vilka uppgifter säljaren normalt har tillgång till i samband med biljettförsäljningen och om det utifrån dessa uppgifter är möjligt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock innebära en annan bedömning (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang

Skatteverket anser att biljettförsäljningen avser ett tillträde när försäljningen sker på ett sådant sätt att det är svårt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Så är normalt fallet när biljetter säljs till kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang. Detsamma gäller mässor och utställningar. Försäljningen av sådana biljetter sker normalt på ett sätt som innebär att säljaren inte har tillgång till tillräckliga uppgifter för att bedöma köparens identitet. Alla biljetter till sådana evenemang ska därför bedömas som tillträde även om en enskild köpare går att identifiera (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Om evenemanget äger rum i Sverige är omsättningen gjord inom landet.

Undantag: köparen är ett eller ett fåtal företag som går att identifiera

Det förekommer att ett eller ett fåtal företag köper alla biljetter till ett kulturellt, konstnärligt eller idrottsligt evenemang t.ex. till sina anställda. I sådana fall är det möjligt för säljaren att bedöma köparens identitet.

Skatteverket anser att beskattningsland ska bedömas enligt huvudregeln om ett eller ett fåtal företag köper alla biljetter till ett kulturellt, konstnärligt eller idrottsligt evenemang (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Exempel: teaterföreställningar

Biljettförsäljningen till en teaterföreställning sker på plats i samband med att föreställningen äger rum. Säljaren har inte tillgång till tillräckliga uppgifter för att avgöra om en köpare är en beskattningsbar person eller en privatperson. Alla biljetterna till föreställningen ska bedömas som tillträde till evenemang även om det går att identifiera en del köpare som förbeställer sina biljetter. Om föreställningen äger rum i Sverige är omsättningen gjord inom landet.

Om ett företag däremot köper upp en specifik föreställning till sina anställda, kan säljaren avgöra köparens identitet för hela föreställningen. Beskattningsland ska då bedömas enligt huvudregeln.

Exempel: tillträde till en fotbollsmatch

Försäljning av entrébiljetter till en fotbollsmatch sker på ett sådant sätt att säljaren inte har tillgång till tillräckliga uppgifter för att bedöma köparens identitet. Det bedöms som tillträde till evenemang.

Exempel: idrottstränares tillhandahållande

Skatteverket anser att en beskattningsbar persons, t.ex. ett gyms, inköp av tränartjänster inte omfattas av 5 kap. 11 a § ML eftersom det inte är fråga om ett tillträde till evenemang. Att den beskattningsbara personen, t.ex. gymmet, i sin tur tillhandahåller en idrottslig aktivitet påverkar inte denna bedömning. Tjänsterna omfattas av huvudregeln vid avgörande av beskattningsland.

Exempel: idrottsutövares tillhandahållande

Skatteverket anser att det aldrig är fråga om ersättning för tillträde till ett evenemang när en idrottsutövare som bedriver ekonomisk verksamhet får ersättning t.ex. startpengar för att ställa upp på i en tävling. När idrottsutövaren är en beskattningsbar person ska hens tillhandahållande bedömas enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § ML.

Exempel: en artists gage

En artists ersättning för att uppträda på ett kulturellt evenemang ska bedömas enligt huvudregeln.

Exempel: en mässutställares deltagaravgift

Med tillträde till mässor avses en mässarrangörs tillhandahållande av biljetter till besökare på mässan. Detta är normalt tillträde till evenemang.

Utställarens deltagaravgift omfattas däremot av huvudregeln. En sådan tjänst avser rätten att få delta som utställare på mässan. Det är inte fråga om möjligheten att få besöka mässan i allmänhet, utan tjänsten är beroende av att mässarrangören tillhandahåller tillträde till besökare som kommer och tittar och lyssnar på utställaren.

Även övriga tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person och som har samband med en mässa ska bedömas med utgångspunkt i vilken typ av tjänst som faktiskt tillhandahålls. De flesta tjänster som har samband med en mässa och som inte utgör tillträde till evenemang omfattas dock av huvudregeln vid bedömningen av beskattningsland.

Om köparen inte är en beskattningsbar person omfattas både tillträde till mässa och övriga tjänster som har samband med en mässa av 5 kap. 11 § ML, d.v.s. omsatt inom landet om mässan äger rum i Sverige.

Pedagogiska eller vetenskapliga evenemang samt evenemang av underhållningskaraktär

Skatteverket anser att det inte är ett tillträde när säljaren har möjlighet att bedöma om köparen är en beskattningsbar person. Så är normalt fallet när biljetter säljs till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang. Biljettförsäljningen vid sådana evenemang sker normalt på ett sätt som gör det möjligt för säljaren att få tillgång till tillräckliga uppgifter för att bedöma köparens identitet. Det innebär att beskattningsland för sådana evenemang ska bedömas enligt huvudregeln om köparen är en beskattningsbar person (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Tillämpningen av huvudregeln för pedagogiska eller vetenskapliga evenemang kan i vissa fall innebära en dubbelbeskattning om både säljare och köpare är beskattningsbara personer etablerade i Sverige och evenemanget äger rum i ett annat land. Om skattemyndigheten i det landet anser att tillhandahållandet ska bedömas som ett tillträde till evenemang kan samma transaktion anses omsatt både i Sverige och i det andra landet. Om säljaren kan visa att omsättningen av biljetterna bedöms som tillträde till evenemang och därför beskattas i det land där evenemanget äger rum, får denna bedömning gälla. Skatteverket anser att när dessa förutsättningar är uppfyllda ska inte någon beskattning ske i Sverige eftersom syftet med bestämmelserna är att beskattning av en transaktion endast ska ske i ett land.

Undantag: köparna går inte att identifiera

Det kan förekomma att biljettförsäljning till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang sker på ett sådant sätt att det är svårt för säljaren att identifiera den enskilda köparen. Det kan gälla vid föreläsningar som riktar sig till en bred allmänhet och där biljetterna säljs på samma sätt som t.ex. konsertbiljetter.

I en sådan situation har säljaren normalt inte tillgång till mer uppgifter om köparen än vad som gäller vid försäljningen av t.ex. konsertbiljetter. Skatteverket anser att försäljningen av alla biljetter till ett sådant specifikt evenemang avser ett tillträde. Om evenemanget äger rum i Sverige är omsättningen gjord inom landet (Skatteverkets ställningstagande Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang).

Rättsfall: Femdagarskurs i redovisning

Ett bolag tillhandahöll en tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning som äger rum i annat EU-land. Köparna var endast beskattningsbara personer. Registrering och godkännande krävdes och betalning gjordes i förväg. Skatterättsnämnden ansåg att kursavgiften inte hade som huvudsaklig egenskap att ge rätt till tillträde till ett evenemang som avses i 5 kap. 11 a § ML. Tjänsten omfattades i stället av huvudregeln och var omsatt i Sverige om köparen var en beskattningsbar person som agerade i denna egenskap och med etablering i Sverige till vilken tjänsten tillhandahölls (SRN dnr 24-16 I). Skatteverket delar nämndens bedömning och har överklagat förhandsbeskedet för fastställelse. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen finns oklarheter om hur artikel 53 förhåller sig till huvudregeln i artikel 44 och har beslutat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen (HFD 2017-11-09, mål nr 1990-17).

Exempel: ett läkemedelsföretag anordnar en kongress

Ett läkemedelsföretag anordnar en kongress i Sverige som vänder sig till svenska och utländska läkare. Deltagarna måste anmäla sig och betala deltagaravgiften i förväg. På kongressen informerar ett antal föreläsare om företagets produkter. Kongressen pågår ett par dagar.

I företagets tillhandahållande till kongressbesökarna ingår ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment. Det bedöms som ett evenemang. Försäljningen av biljetterna sker på ett sådant sätt att det är möjligt för säljaren att bedöma om köparna är beskattningsbara personer eller privatpersoner. Beskattningsland för kongressen ska därför bedömas enligt huvudregeln för köpare som är beskattningsbara personer. För köpare som är privatpersoner är omsättningen gjord inom landet, 5 kap. 11 § ML.

Exempel: skoterturer

Ett företag tillhandahåller skoterturer bl.a. till svenska och utländska företag. Anmälan till skoterturerna sker i förväg. Säljaren av skoterturerna har tillgång till uppgifter för att kunna bedöma om köparna är beskattningsbara personer. Detta innebär att det inte är fråga om tillträde till ett evenemang. Beskattningsland bestäms enligt huvudregeln. När köparen är ett svenskt företag är tjänsten omsatt inom landet (5 kap. 5 § ML). När köparen är ett utländskt företag är tjänsten omsatt utomlands (5 kap. 1 § första stycket ML).

Tillträde i eget namn för någon annans räkning

Om den som tillhandahåller inträdesbiljetter till evenemangen förmedlar biljetterna i eget namn för organisatörens räkning eller en annan beskattningsbar person än organisatören omfattas tjänsten ändå av bestämmelserna i artikel 53 och 54.1 i mervärdesskattedirektivet, jfr 5 kap. 11 och 11 a §§ ML (artikel 33a i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Tillträde i flera led

Ett tillträde till ett evenemang som en arrangör säljer till någon annan som i sin tur i eget namn säljer tillträdet vidare till deltagarna kan bedömas som tillträde till evenemang i båda leden. Det avgörande är att kriterierna för om det är fråga om tillträde ska vara uppfyllt i varje led.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-114/05 [1]
 • SRN dnr 24-16/I [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1] [2] [3] [4]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1] [2] [3]

Ställningstaganden