OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2023.

Omfattningen av bestämmelserna

En tjänst i form av tillträde till ett evenemang är omsatt inom landet om evenemanget faktiskt äger rum här oavsett vem köparen är.

Köparen är en beskattningsbar person

Tillträde till ett evenemang som tillhandahålls en beskattningsbar person är omsatt inom landet enligt 5 kap. 11 a § ML om evenemanget äger rum här i landet. Även tjänster med anknytning till tillträdet är omsatta inom landet om evenemanget äger rum i Sverige (5 kap. 11 a § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 53 i mervärdesskattedirektivet. Exempel på tjänster med anknytning till tillträdet är garderob och toalett. Rena förmedlingstjänster hänförliga till biljettförsäljning är inte tjänst med anknytning till tillträdet (artikel 33 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Nytt: 2016-05-26

Skatteverket anser att bestämmelsen om tillträde till evenemang ska tolkas restriktivt. Det betyder att bestämmelsens tillämpningsområde ska ges en begränsad räckvidd. Den omfattar främst de situationer när det är svårt för säljaren att bedöma om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. I så stor utsträckning som möjligt ska i stället huvudregeln tillämpas vid bestämmande av beskattningsland när köparen är en beskattningsbar person..

Tidigare:

Bestämmelsen om tillträde till evenemang ska tolkas restriktivt. Det betyder att bestämmelsens tillämpningsområde ska ges en begränsad räckvidd. I så stor utsträckning som möjligt ska huvudregeln för bestämmande av beskattningsland tillämpas.

Köparen är inte en beskattningsbar person

Tillträde till evenemang som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person omfattas av 5 kap. 11 § ML och är, eftersom olika evenemang innefattas i begreppet aktivitet, omsatt inom landet om evenemanget äger rum här. Läs mer om andra kulturella aktiviteter än tillträde till evenemang. Bestämmelsen motsvaras av artikel 54.1 i mervärdesskattedirektivet.

Samtliga kulturella aktiviteter är omsatta inom landet om de faktiskt äger rum här (5 kap. 11 § ML). När köparen är någon annan än en beskattningsbar person räcker det att konstatera om tjänsten är en kulturell aktivitet. Det är inte nödvändigt att utreda om den kulturella aktiviteten är ett tillträde till ett evenemang eftersom beskattningsland bestäms på samma sätt för dessa.

Nytt: 2016-05-26

Två förutsättningar ska vara uppfyllda

För att en tjänst ska bedömas som tillträde till evenemang måste två förutsättningar vara uppfyllda:

 • det ska vara ett evenemang av visst slag
 • det ska vara fråga om ett tillträde.

Om båda förutsättningarna för tillträde till evenemang är uppfyllda behöver den som säljer tjänsten inte bedöma köparen status. Tjänsten är omsatt inom landet om den äger rum här och säljaren ska redovisa mervärdesskatt oavsett om köparen är en beskattningsbar person eller inte.

Nytt: 2016-07-04

Dubbelbeskattning kan undvikas i vissa fall, se nedan under rubriken Pedagogiska eller vetenskapliga evenemang samt evenemang av underhållningskaraktär är normalt inte tillträde till evenemang.

Vilka evenemang omfattas?

Tjänsterna ska avse tillträdet till något av följande evenemang för att omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 11 och 11 a § ML:

 1. kulturella
 2. konstnärliga
 3. idrottsliga
 4. vetenskapliga
 5. pedagogiska
 6. underhållningsmässiga
 7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

Vad är ett evenemang?

Vad som avses med begreppet evenemang framgår inte klart av ML.

Ett evenemang är något som är mer begränsat än en aktivitet. En aktivitet kan även ha ett element av kontinuitet i sig. Med evenemang avses olika arrangemang som sker på en specifik plats och är begränsade i tiden, t.ex. en mässa, en idrottstävling, en konferens eller en teaterföreställning. Det ska inte vara fråga om sådana aktiviteter som sker mer utsträckta i tiden utan det ska vara ett visst specifikt evenemang. Exempel på aktivitet, som inte utgör ett evenemang, är ett träningspass i veckan eller en terminskurs i drejning (prop. 2009/10:15 s. 126).

Rättsfall: Kännetecknen för evenemang

EUdomstolen har ansett att bestämmelsen omfattar flera olika tjänster och sker normalt till en mängd olika mottagare, d.v.s. samtliga de personer som i olika egenskaper deltar i kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska eller underhållningsmässiga aktiviteter. Dessa olika kategorier av tillhandahållanden kännetecknas även av att de allmänt tillhandahålls vid i tiden avgränsade arrangemang. Den plats där dessa sammansatta tillhandahållanden fysiskt utförs är principiellt sett lätt att fastställa eftersom de äger rum på ett visst ställe (C-114/05, Gillan Beach).

Evenemang

Nytt: 2016-05-26

Skatteverket anser att med begreppet evenemang avses ett arrangemang som sett utifrån den genomsnittlige besökarens perspektiv äger rum vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Det betyder att de som deltar på evenemanget är fysiskt närvarande.

Ett evenemang är mer begränsat än en aktivitet. En aktivitet har ett element av kontinuitet i sig medan ett evenemang är en händelse eller tillställning som pågår under en begränsad tid och saknar kontinuitet. Det varar som regel några timmar och i vissa fall några dagar men normalt inte mer än en vecka i följd. I undantagsfall kan ett evenemang pågå mer än en vecka. En bedömning får göras i varje enskilt fall.

Ett evenemang riktar sig till allmänheten. Det innebär att den som har möjlighet och i mån av plats ska ges tillträde till evenemanget mot betalning. Detta gäller även om evenemanget endast riktar sig till en viss målgrupp som t.ex. personer med en särskild yrkeskompetens.

Det är således ett evenemang när både innehållet och varaktigheten är bestämda i förväg.

Exempel på evenemang

Exempel på vad som räknas som evenemang är (artikel 32.2 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011):

 • föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställningar och andra liknande kulturella evenemang
 • idrottsevenemang såsom matcher och tävlingar
 • evenemang av pedagogiskt eller vetenskapligt slag såsom konferenser och seminarier.

Skatteverket anser att hundspannsturer och skoterturer är exempel på evenemang av underhållningskaraktär.

Exempel: Flera evenemang

En arrangör erbjuder ett antal endagseminarier av pedagogiskt slag med olika innehåll som köparen kan välja bland. Endagseminarierna är olika evenemang.

Tidigare:

Skatteverket anser att med ett evenemang avses ett arrangemang som sett utifrån den genomsnittslige besökarens perspektiv äger rum vid en viss tidpunkt och på en viss plats. De som deltar är fysiskt närvarande.

Ett sådant evenemang är en händelse eller tillställning som pågår under en begränsad tid och saknar kontinuitet. Det varar som regel några timmar och i vissa fall några dagar men normalt inte mer än en vecka i följd.

Ett evenemang riktar sig till allmänheten. Det innebär att den som har möjlighet och i mån av plats ska ges tillträde till evenemanget mot ersättning. Detta gäller även om evenemanget endast riktar sig till en viss målgrupp som t.ex. personer med en särskild yrkeskompetens.

Det är ett evenemang när både innehållet och varaktigheten är förutbestämda. Om t.ex. en arrangör erbjuder ett antal endagsseminarier av pedagogiskt slag med olika innehåll som köparen kan välja bland är det fråga om flera olika evenemang.

Exempel på vad som räknas som evenemang är (artikel 32.2 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011):

 • föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställningar och andra liknande kulturella evenemang
 • idrottsevenemang såsom matcher eller tävlingar
 • evenemang av pedagogiskt eller vetenskapligt slag såsom konferenser och seminarier.

Inte evenemang

Skatteverket anser att ett arrangemang vars innehåll och varaktighet har anpassats efter en kunds önskemål inte är ett evenemang. I sådant fall är arrangemanget utformat för en viss kund och inte för allmänheten. Sådana skräddarsydda arrangemang omfattas i stället av huvudregeln för bestämmande av beskattningsland.

Nytt: 2016-05-26

Vad avses med tillträde?

Begreppet tillträde avser rätten att vistas på en plats eller beloppet som erläggs för att få vistas där. Tillträde expemplifieras bäst med försäljningen av entrébiljetter och det avser endast tjänster vars väsentliga funktion är att ge rätten att komma in på ett evenemang. Om betalningen för att deltagandet i t.ex. ett seminarium eller en konferens i stället i sin helhet hanteras före evenemanget och någon möjlighet att närvara inte finns utan sådan betalning bör betalningen dock inte anses utgöra tillträde (prop. 2009/10:15 s. 126).

När det gäller tolkningen av bestämmelserna är det av stor vikt att dessa ges en enhetlig tolkning på EU-nivå. Om medlemsstaterna tillämpar reglerna olika kan det medföra dubbelbeskattning eller oavsiktlig skattefrihet. För att uppnå en enhetlig tillämpning pågår det ett arbete i EU:s mervärdesskattekommitté med att ta fram riktlinjer för tolkningen. Den uppfattning regeringen ger uttryck för i propositionen kan behöva frångås i de fall en annan mening anges i en framtida riktlinje eller tillämpningsförordning (prop. 2009/10:15 s. 79).

Tjänsten avseende tillträde till olika evenemang ska omfatta tillhandahållande av tjänster vars huvudsakliga egenskap består i att ge rätt till tillträde till ett evenemang i utbyte mot en biljett eller betalning, inklusive betalning i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift (artikel 32.1 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Nyttjande av anläggningar såsom gymnastiksalar och liknande mot betalning av en avgift omfattas inte (artikel 32.3 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Skatteverket anser att med anledning av rättsutvecklingen och av förenklingsskäl ska tillträde bedömas enligt nedan.

Rätt att närvara mot biljett eller betalning

Med begreppet tillträde avses att någon ges rätt att närvara på ett evenemang som besökare, publik eller deltagare i utbyte mot en biljett eller betalning. Betalningen kan också göras i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift. På vilket sätt ersättningen lämnas till säljaren saknar alltså betydelse.

Köparens identitet är okänd

Bestämmelsen om tillträde till evenemang syftar till att underlätta för säljaren när köparens identitet är okänd. De situationer som bestämmelsen omfattar är framförallt när biljetter säljs till ett stort antal köpare. För säljaren kan det innebära en administrativ börda om denne ska hämta in uppgifter om köparnas identitet.

Exempel: Anpassat arrangemang är inte ett tillträde

När innehållet i ett arrangemang har anpassats efter köparens önskemål är det inte svårt för säljaren att bedöma köparens identitet. Försäljning av biljetter till sådana skräddarsydda arrangemang är därför inte ett tillträde. Beskattningsland ska i stället bedömas utifrån huvudregeln när köparen är en beskattningsbar person.

Hur sker försäljningen av biljetter?

Hur försäljningen av biljetter sker kan variera beroende på vilket slags evenemang det är fråga om. För vissa evenemang säljs biljetter på plats i samband med att evenemanget äger rum. Det finns då en organisation och en anordning för att sälja biljetter direkt till de som ska delta på evenemanget. För andra evenemang finns det inte någon sådan möjlighet utan biljetter måste köpas i förväg. Det förekommer även evenemang där båda möjligheterna finns.

Med utgångspunkt i hur biljettförsäljningen brukar ske anser Skatteverket att de olika evenemangen kan delas upp i två grupper. Avgörande för bedömningen är vilka uppgifter säljaren normalt har tillgång till i samband med biljettförsäljningen och om det utifrån dessa uppgifter är möjligt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock innebära en annan bedömning.

Kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang är normalt tillträde

Skatteverket anser att biljettförsäljningen avser ett tillträde när försäljningen sker på ett sådant sätt att det är svårt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Så är normalt fallet när biljetter säljs till kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang. Detsamma gäller mässor och utställningar. Försäljningen av sådana biljetter sker normalt på ett sätt som innebär att säljaren inte har tillgång till tillräckliga uppgifter för att bedöma köparens identitet. Alla biljetter till sådana evenemang ska därför bedömas som tillträde även om en enskild köpare går att identifiera.

Om evenemanget äger rum i Sverige är omsättningen gjord inom landet.

Undantag: Köpare är ett eller ett fåtal företag som går att identifiera

Det förekommer att ett eller ett fåtal företag köper alla biljetter till ett kulturellt, konstnärligt eller idrottsligt evenemang t.ex. till sina anställda. I sådana fall är det möjligt för säljaren att bedöma köparens identitet.

Skatteverket anser att beskattningsland ska bedömas enligt huvudregeln om ett eller ett fåtal företag köper alla biljetter till ett kulturellt, konstnärligt eller idrottsligt evenemang.

Exemplet: Teaterföreställningar

Biljettförsäljningen till en teaterföreställning sker på plats i samband med att föreställningen äger rum. Säljaren har inte tillgång till tillräckliga uppgifter för att avgöra om en köpare är en beskattningsbar person eller en privatperson. Alla biljetterna till föreställningen ska bedömas som tillträde till evenemang även om det går att identifiera en del köpare som förbeställer sina biljetter. Om föreställningen äger rum i Sverige är omsättningen gjord inom landet.

Ett företag köper upp en specifik föreställning till sina anställda. Säljaren kan i detta fall avgöra köparens identitet för hela föreställningen. Beskattningsland ska därför bedömas enligt huvudregeln i detta fall.

Exempel: Tillträde till och deltagande i en fotbollsmatch

Försäljning av entrébiljetter till en fotbollsmatch sker på ett sådant sätt att säljaren inte har tillgång till tillräckliga uppgifter för att bedöma köparens identitet. Det bedöms som tillträde till evenemang.

Deltagaravgifterna som t.ex. ideella föreningar betalar för deltagande i fotbollscupen som matchen ingår i bedöms också som tillträde till evenemang. Om det däremot är ett fåtal köpare så är det inte ett tillträde.

Exempel: Idrottstränares tillhandahållande

Skatteverket anser att en beskattningsbar persons, t.ex. ett gyms, inköp av en tjänst från en tränare inte omfattas av 5 kap. 11 a § ML eftersom det inte är fråga om ett tillträde till evenemang. Att den beskattningsbara personen, t.ex. gymmet, i sin tur tillhandahåller en idrottslig aktivitet påverkar inte denna bedömning. Tjänsterna omfattas av huvudregeln vid avgörande av beskattningsland.

Exempel: Idrottsutövares tillhandahållande

Skatteverket anser att det aldrig är fråga om ersättning för tillträde till ett evenemang när en idrottsutövare som bedriver ekonomisk verksamhet får ersättning för att idrotta. När idrottsutövaren är en beskattningsbar person ska hans eller hennes tillhandahållande bedömas enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § ML.

Exempel: En artists gage

En artists ersättning för att uppträda på ett kulturellt evenmang ska bedömas enligt huvudregeln (Skatteverkets ställningstagande Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt).

Exempel: En mässutställares deltagaravgift

Med tillträde till mässor avses en mässarrangörs tillhandahållande av biljetter till olika personer som deltar som besökare på mässan. Detta är normalt tillträde till evenemang.

Utställarens deltagaravgift omfattas däremot av huvudregeln. En sådan tjänst avser rätten att få delta som utställare på mässan. Det är inte fråga om möjligheten att få besöka mässan i allmänhet utan tjänsten är beroende av att mässarrangören tillhandahåller tillträde till olika besökare som kommer och tittar och lyssnar på utställaren i dennes monter.

Även övriga tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person och som har samband med en mässa ska bedömas med utgångspunkt i vilken typ av tjänst som faktiskt tillhandahålls. De flesta tjänster som har samband med en mässa och som inte utgör tillträde till evenemang omfattas dock av huvudregeln vid bedömningen av beskattningsland.

Om köparen är någon som inte är en beskattningsbar person omfattas både tillträde till mässa och övriga tjänster som har samband med en mässa av 5 kap. 11 § ML, d.v.s. omsatt inom landet om mässan äger rum i Sverige.

Pedagogiska eller vetenskapliga evenemang samt evenemang av underhållningskaraktär är normalt inte tillträde till evenemang

Skatteverket anser att en biljettförsäljning inte avser ett tillträde när försäljningen sker på ett sådant sätt att det är möjligt för säljaren att bedöma om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Så är normalt fallet när biljetter säljs till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang. Detsamma gäller för andra evenemang av underhållningskaraktär än kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang. Biljettförsäljningen vid sådana evenemang sker normalt på ett sätt som gör det möjligt för säljaren att får tillgång till tillräckliga uppgifter för att bedöma köparens identitet. Det innebär att beskattningsland för sådana evenemang ska bedömas enligt huvudregeln om köparen är en beskattningsbar person.

Tillämpningen av huvudregeln för pedagogiska eller vetenskapliga kan i vissa fall innebära en dubbelbeskattning om både säljare och köpare är beskattningsbara personer etablerade i Sverige och evenemanget äger rum i ett annat land. Om Skattemyndigheten i det landet anser att tillhandahållandet ska bedömas som ett tillträde till evenemang kan samma transaktion anses omsatt både i Sverige och i det andra landet. Om säljaren kan visa att omsättningen av biljetterna bedöms som tillträde till evenemang och därför beskattas i det land evenemanget äger rum får denna bedömning gälla. Skatteverket anser att när dessa förutsättningar är uppfyllda ska inte någon beskattning ske i Sverige eftersom syftet med bestämmelserna är att beskattning av en transaktion endast ska ske i ett land.

Undantag: Köparna går inte att identifiera

Det kan förekomma att biljettförsäljning till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang eller evenemang av underhållningskaraktär sker på ett sådant sätt att det är svårt för säljaren att identifiera den enskilde köparen. Det kan gälla vid föreläsningar som riktar sig till en bred allmänhet och där biljetterna säljs på samma sätt som t.ex. konsertbiljetter. I en sådan situation har säljaren normalt inte tillgång till mer uppgifter om köparen än vad som gäller vid försäljningen av t.ex. konsertbiljetter. Skatteverket anser att försäljningen av alla biljetter till ett sådan specifikt evenemang avser ett tillträde. Om evenemanget äger rum i Sverige är omsättningen gjord inom landet.

Exempel: Ett läkemedelsföretag anordnar en kongress

Ett läkemedelsföretag anordnar en kongress i Sverige som vänder sig till svenska och utländska läkare. Deltagarna måste anmäla sig och betala deltagaravgiften i förväg. På kongressen informerar ett antal föreläsare om företagets produkter. Kongressen pågår ett par dagar.

I företagets tillhandahållande till kongressbesökarna ingår ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment. Det bedöms som ett evenemang. Försäljningen av biljetterna sker på ett sådant sätt att det är möjligt för säljaren att bedöma om köparna är beskattningsbara personer eller privatpersoner. Beskattningsland för kongressen ska bedömas enligt huvudregeln för köpare som är beskattningsbara personer. För köpare som är privatpersoner är omsättningen gjord inom landet, 5 kap. 11 § ML.

Exempel: Skoterturer

Ett företag tillhandahåller skoterturer bl.a. till svenska och utländska företag. Anmälan till skoterturerna sker i förväg. Säljaren av skoterturerna har tillgång till uppgifter för att kunna bedöma att köparna är beskattningsbara personer. Detta innebär att inte är fråga om tillträde till ett evenemang. Beskattningsland bestäms enligt huvudregeln. När köparen är ett svenskt företag är tjänsten omsatt inom landet (5 kap. 5 § ML). När köparen är ett utländskt företag är tjänsten omsatt utomlands (5 kap. 1 § första stycket ML).

Tillträde i eget namn för annans räkning

Om den som tillhandahåller inträdesbiljetter till evenemangen är någon som förmedlar biljetterna i eget namn för organisatörens räkning eller en annan beskattningsbar person än organisatören omfattas tjänsten ändå av bestämmelserna i artikel 53 och 54.1 i mervärdesskattedirektivet, jfr 5 kap. 11 och 11 a §§ ML (artikel 33a i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Tillträde i flera led

Ett tillträde till ett evenemang som en arrangör säljer till någon annan som i sin tur i eget namn säljer tillträdet vidare till deltagarna kan bedömas som tillträde till evenemang i båda leden. Det avgörande är att kriterierna för om det är fråga om tillträde ska vara uppfyllt i varje led.

Tidigare:

Begreppet ”tillträde till”

Tjänsten avseende tillträde till olika evenemang ska omfatta tillhandahållande av tjänster vars huvudsakliga egenskap består i att ge rätt till tillträde till ett evenemang i utbyte mot en biljett eller betalning, inklusive betalning i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift (artikel 32.1 i rådets gemomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Nyttjandet av anläggningar såsom gymnastiksalar och liknande mot betalning av en avgift omfattas inte (artikel 32.3 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Rätt att närvara

Med tillträde till evenemang avses sådana tjänster som innebär att någon ges rätt att närvara på ett evenemang som besökare, publik eller deltagare.

Biljett eller betalning

Tjänsten tillträde till evenemang ska tillhandahållas i utbyte mot en biljett eller betalning. Betalningen kan göras i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk biljettförsäljning. På vilket sätt ersättningen lämnas till säljaren saknar alltså betydelse.

Bestämmelsen är framförallt tillämplig på tillträden som tillhandahålls på plats genom biljettförsäljning. När biljettförsäljning sker i samband med evenemanget är köparens identitet oftast okänd för säljaren. Bestämmelsen syftar till att underlätta för säljaren i dessa fall.

Även om det inte finns någon möjlighet att köpa biljetter på plats kan försäljningen ändå avse ett tillträde. Det gäller sådana slags evenemang där det typiskt sett går att köpa tillträde på plats men där det i vissa fall ändå bara är möjligt att köpa tillträde genom förköp. Så är fallet med exempelvis konferenser. Med hänsyn till neutralitetsprincipen ska sådana arrangemang behandlas på samma sätt oavsett om det förekommer biljettförsäljning på plats eller inte. Det kan alltså vara ett tillträde till evenemang även om köparen kan identifieras. Detsamma gäller om deltagarna måste föranmäla sin närvaro.

Tillträde i flera led

Om den som tillhandahåller inträdesbiljetter till evenemangen är någon som förmedlar biljetterna i eget namn för organisatörens räkning eller en annan beskattningsbar person än organisatören omfattas tjänsten ändå av bestämmelserna i artikel 53 och 54.1 i mervärdesskattedirektivet, jfr 5 kap. 11 och 11 a § ML (artikel 33a i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Skatteverket anser att ett tillträde till ett evenemang som arrangören säljer till någon annan som i sin tur i eget namn säljer tillträdet vidare till deltagarna ska bedömas som tillträde till evenemang i båda leden.

Tillträde till kulturella, konstnärliga, underhållningsmässiga evenemang

Tillträde till teaterföreställningar, cirkusföreställningar, nöjesparker, konserter och utställningar är exempel på vad som omfattas av bestämmelsen, se ovan.

Ett tillträde till ett kulturellt evenemang eller ett evenemang av underhållningskaraktär är omsatt inom landet om evenemanget faktiskt äger rum här i Sverige. Skatteverket anser att om det däremot är fråga om en annan kulturell aktivitet eller en aktivitet av underhållningskaraktär som tillhandahålls en beskattningsbar person, t.ex. artistens ersättning för att uppträda på det specifika evenemanget, så ska beskattningsland bedömas enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § ML (Skatteverkets ställningstagande Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt).

Tillträde till idrottsliga evenemang

För att det ska vara ett idrottsligt evenemang anser Skatteverket att det ska vara en specifik händelse som på något sätt innebär att både köparen och säljaren finns på plats för att utförandet av tjänsten ska kunna ske. Dessutom ska evenemanget äga rum på en klart identifierbar plats och avslutas efter det att det fysiskt utförts.

Det ska alltså vara fråga om tjänster som utförs på en plats vid en eller flera specificerade tidpunkter. Exempel på tillträde till ett idrottsligt evenemang är entré till en fotbollsmatch.

Även deltagande i den idrottsliga aktiviteten, t.ex. en förenings deltagaravgift i en fotbollscup eller ett skidlopp är att anse som tillträde till idrottsligt evenemang. I ett sådant fall får köparen genom sin deltagaravgift anses få tillträde till det idrottsliga evenemanget genom möjligheten att delta.

Idrottstränares tillhandahållande omfattas inte

Skatteverket anser att en beskattningsbar persons, t.ex. ett gyms, inköp av en tjänst från en tränare inte omfattas av 5 kap. 11 a § ML eftersom det inte är fråga om ett tillträde till ett evenemang. Att den beskattningsbara personen, t.ex. gymmet, i sin tur tillhandahåller en idrottslig aktivitet påverkar inte denna bedömning. Tjänsterna omfattas av huvudregeln vid avgörande av beskattningsland.

Idrottsutövares tillhandahållande omfattas inte

Skatteverket anser att det aldrig är fråga om ersättning för tillträde till ett evenemang när en idrottsutövare som bedriver ekonomisk verksamhet får ersättning för att idrotta. När idrottsutövaren är en beskattningsbar person ska hans eller hennes tillhandahållande bedömas enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § ML.

Tillträde till vetenskapliga evenemang

Begreppet vetenskap har inte särskilt belysts i förarbeten eller praxis men det ska vara fråga om forskning eller liknande.

Exempel: Ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment ingår

Ett läkemedelsföretag anordnar en kongress i Sverige som vänder sig till svenska och utländska läkare. Läkarna betalar en entréavgift till företaget. På kongressen informerar ett antal föreläsare om företagets produkter. Kongressen pågår ett par dagar.

I företagets tillhandahållande till kongressbesökarna ingår ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment. Entréavgifterna utgör ersättning för tillträde till ett evenemang av pedagogisk eller vetenskaplig karaktär. Tjänsten är omsatt inom landet, eftersom evenemanget äger rum i Sverige (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 3).

Exempel: Ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment ingår inte

Ett svenskt företag tillhandahåller en kund i Danmark en sammansatt tjänst som innefattar lokal, teknisk utrustning, diverse administrativa tjänster, fika och lunch. Tjänsterna tillhandahålls på en konferens i Sverige. Det ingår inte någon information i tillhandahållandet. Kunden köper konferenstjänsten för ett internt möte.

För att det ska vara fråga om tillträde till ett evenemang måste det i tillhandahållandet av konferenstjänsten ingå ett pedagogiskt eller vetenskapligt moment. I detta fall saknas ett sådant moment varför beskattningsland ska bestämmas utifrån huvudregeln. Det innebär att omsättningen av konferenstjänsten är gjord utomlands, eftersom kunden är en beskattningsbar person i ett annat land (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 4).

Tillträde till ett pedagogiskt evenemang

Skatteverket anser att vid tillhandahållande av en pedagogisk tjänst till en beskattningsbar person gäller det att avgöra om det är fråga om tillträde till ett evenemang, d.v.s. det faktiska deltagandet i det pedagogiska evenemanget. Hur betalningen erläggs för det pedagogiska evenemanget, d.v.s. om betalning sker i samband med tillträdet eller om betalning sker i förskott, saknar betydelse vid bedömningen.

Exempel på tillträde till ett pedagogiskt evenemang är när ett företag betalar för att personalen ska kunna delta i ett tvådagars seminarium som riktar sig till personer inom en viss bransch. Seminariet har karaktären av ett särskilt evenemang och betalningen avser deltagandet.

Om det i stället avser en utbildning som varar under en längre tid så är det en pedagogisk aktivitet som inte utgör ett särskilt evenemang. Andra exempel som inte är tillträde till ett evenemang är en underleverantörs tillhandahållande till arrangören av det pedagogiska evenemanget, t.ex. föredragshållarens tillhandahållande till arrangören.

Exempel: Utbildning som är begränsad i tiden

Ett svenskt företag tillhandahåller utbildning inom ekonomi och redovisning. Kursernas längd varierar från en till fem dagar. Kurserna är fristående från varandra och de genomförs i Frankrike. Kunderna är svenska beskattningsbara personer.

I detta fall äger kurserna rum på en specifik plats i Frankrike och de är begränsade i tiden. Kurserna saknar till sin karaktär kontinuitet. Tjänsten ska bedömas som tillträde till ett evenemang av pedagogisk karaktär. Omsättningen är gjord utomlands, eftersom evenemanget äger rum utomlands (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 1).

Exempel: Utbildning som är utsträckt i tiden

Ett svenskt företag sänder sin personal till Danmark på en truckförarutbildning. Utbildningen pågår under tre dagar varannan vecka under sex månader.

I detta fall har utbildningen karaktär av kontinuitet. Den är utsträckt i tiden och pågår i korta intervaller under en längre tid. Deltagande i en sådan pedagogisk aktivitet utgör inte tillträde till evenemang. Beskattningsland ska bestämmas utifrån huvudregeln, eftersom köparen är en svensk beskattningsbar person. Det innebär att tjänsten är omsatt inom landet (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 2).

Rättsfall: Utbildning med element av kontinuitet

Kammarrätten har ansett att ett tillhandahållande av en femdagarskurs till beskattningsbara personer inte omfattas av begreppet tillträde till pedagogiskt evenemang (KRNS 2015-10-29, mål nr 5164-5165-14).

Skatteverket delar kammarrättens bedömning. Efter femdagarskursen får eleverna möjlighet att använda sina nya kunskaper. Om frågor uppstår under praktikperioden har eleverna möjlighet att kontakta sina lärare från femdagarskursen. Genom tillgången till lärare under praktikperioden har den aktuella femdagarskursen ett element av kontinuitet i sig. Kursen kan då inte bedömas vara ett evenemang som äger rum under begränsad tid.

Tillträde till liknande evenemang såsom mässor och utställningar

Skatteverket anser att med tillträde till en mässa avses en mässarrangörs tillhandahållande av biljetter till olika personer som deltar som besökare på mässan.

Övriga tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person och som har samband med en mässa ska bedömas med utgångspunkt i vilken typ av tjänst som faktiskt tillhandahålls. De flesta tjänster som har samband med mässa och som inte utgör tillträde till evenemang omfattas dock av huvudregeln vid bedömning av beskattningsland.

Exempel på en tjänst som inte utgör tillträde till mässa utan ska ses som en tjänst som omfattas av huvudregeln är utställarens deltagaravgift. En sådan tjänst avser rätten att få delta som utställare på mässan. Det är inte fråga om möjligheten att få besöka mässan i allmänhet utan tjänsten är beroende av att mässarrangören tillhandahåller tillträde till olika besökare som kommer och tittar och lyssnar på utställaren i dennes monter.

Om köparen är någon som inte är en beskattningsbar person omfattas både tillträde till mässa och övriga tjänster som har samband med en mässa av 5 kap. 11 § ML, d.v.s. är omsatt inom landet om mässan äger rum i Sverige.

Tillträde till konferens

Konferenstjänster d.v.s. tillhandahållande av konferensarrangemang och tjänster avseende tillträde till konferenser, kongresser m.m. är sammansatta tjänster som innefattar flera underliggande tillhandahållanden.

Skatteverket anser att när det gäller tillträde till en konferens så kan en sådan tjänst endast användas av den som faktiskt ska delta på konferensen. När en beskattningsbar person köper ett tillträde till en konferens är tjänsten omsatt inom landet om konferensen äger rum i Sverige oavsett hur betalningen sker, d.v.s. oavsett om betalning sker i samband med tillträdet eller om betalning sker i förskott.

En underleverantör till en konferensarrangör kan inte anses tillhandahålla ett tillträde till en konferens. Om det är fråga om en annan konferenstjänst än det faktiska tillträdet till konferensen, t.ex. en underleverantörs uppdrag att arrangera en konferens, ska beskattningsland bedömas enligt huvudregeln.

När någon som inte är en beskattningsbar person köper tillträde till en konferens omfattas tjänsten av 5 kap. 11 § ML, d.v.s. tjänsten är omsatt inom landet om konferensen äger rum i Sverige.

Exempel: Möjlighet att marknadsföra sig på en konferens

Det förekommer att företag mot ersättning till en konferensarrangör ges möjlighet att marknadsföra sina varor och tjänster under en konferens, t.ex. på en fonddag eller aktieträff.

Ett företag som betalar en konferensarrangör för att få marknadsföra sina varor och tjänster under konferensen betalar inte för att få tillträde till evenemanget. Företaget betalar i stället för möjligheten att på bästa sätt exponera sina produkter. Det innebär att beskattningsland ska bestämmas utifrån huvudregeln i 5 kap. 5 § ML (Skatteverkets ställningstagande Frågor om tillträde till evenemang – beskattningsland, fråga 5).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-114/05 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3] [4]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1] [2] [3]

Rättsfallskommentarer

 • KRNS, mål nr 5164-5165-14, Beskattningsland – tillträde till evenemang [1]

Ställningstaganden

 • Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
 • Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Frågor om tillträde till evenemang - beskattningsland [1] [2] [3] [4] [5]
 • Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag - mervärdesskattekonsekvenser [1] [2]
 • Omsättningsland - idrottsliga aktiviteter och evenemang [1]
 • Omsättningsland - konferenstjänster [1]
 • Omsättningsland - pedagogisk aktivitet [1]
 • Omsättningsland - tränartjänster m.m. [1] [2]
 • Tillträde till mässa, mervärdesskatt [1]
 • Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt [1] [2]