OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska pröva om ett överklagande av Skatteverkets beslut har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in för sent ska det avvisas. Från denna huvudregel finns två undantag: om förseningen beror på att Skatteverket inte har gett den som beslutet gäller en korrekt underrättelse om hur man överklagar samt om överklagandet i rätt tid har lämnats till en allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket.

Underrättelse och delgivning av beslut

Den som ett beslut gäller ska underrättas om innehållet i beslutet om det inte är uppenbart obehövligt. Om beslutet är till nackdel för den som det gäller och det får omprövas eller överklagas, ska underrättelsen innehålla en upplysning om hur man begär omprövning eller överklagar (17 kap. 1 § andra stycket SFF).

Skatteverkets beslut behöver normalt inte delges den enskilda (prop. 1989/90:74 s. 321). Om ett beslut har meddelats sent, dvs. efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, så ska beslutet dock delges den enskilda om beslutet innebär att en begäran om omprövning har avslagits helt eller delvis. Om Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till nackdel för den som beslutet gäller, så ska beslutet också delges den enskilda (17 kap. 5 § SFF). Om ett föreläggande har förenats med vite enligt 44 kap. 1 eller 2 § SFL, ska den som föreläggandet gäller delges detta (17 kap. 4 § SFF).

Det kan även finnas andra situationer när den enskilda kan behöva delges Skattverkets beslut. Delgivning ska användas i fall där det behövs bevis om att någon har fått del av en underrättelse (17 kap. 6 § SFF).

Överklagandet ska lämnas in till Skatteverket

Skatteverkets beslut överklagas till förvaltningsrätten, men lämnas in till Skatteverket. Detta framgår av 67 kap. 6, 12, 15-18 §§ SFL.

Skatteverket ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid

Skatteverket ska pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid, dvs. göra en s.k. rättidsprövning (67 kap. 19 § andra stycket första meningen SFL).

När tog den enskilda del av beslutet?

För att Skatteverket ska kunna avvisa ett överklagande för att det kommit in för sent måste Skatteverket kunna visa när den som beslutet gäller tog del av beslutet.

Om Skatteverket inte vet när klaganden fick del av beslutet bör Skatteverket utgå från att skrivelsen har kommit in i rätt tid (prop. 1985/86:80 s. 74).

Har skrivelsen kommit in i rätt tid till Skatteverket?

Om Skatteverket anser att överklagandet har kommit in i rätt tid behöver Skatteverket i allmänhet inte meddela något särskilt uppsatt beslut om detta. Skatteverket ska dock på överklagandeskrivelsen eller på något annat sätt ange när den kommit in till Skatteverket. Detta görs normalt genom att skrivelsen förses med en ankomststämpel. Det bör också anges på skrivelsen att denna har kommit in i rätt tid och vem som gjort rättidsprövningen. Lämpligtvis görs detta för hand – ”Rätt tid” – följt av en läsbar signatur.

Om Skatteverket skulle lämna över klagandens skrivelse och övriga handlingar till den domstol som ska pröva överklagandet i enlighet med bestämmelsen i 67 kap. 22 § SFL, utan att uttryckligen besluta om att överklagandet kommit in i rätt tid, så får överlämnandet ändå anses innefatta ett ställningstagande om att skrivelsen har kommit in i rätt tid. Detta gäller om inte något annat uttryckligen framgår av de överlämnade handlingarna (prop. 1985/86:80 s. 74). Om Skatteverket har bedömt att ett överklagande har kommit in för sent men ändå har överlämnat det till förvaltningsrätten, ska förvaltningsrätten skicka tillbaka överklagandet till Skatteverket för prövning av om det ska avvisas för att det har kommit in för sent (HFD 2018 ref. 9).

Beslutet om att överklagandet kommit in i rätt tid får inte överklagas

Beslutet om att överklagandet kommit in i rätt tid får inte överklagas. Överinstansen är alltså bunden av Skatteverkets bedömning i den delen. Detta innebär att Skatteverkets bedömning kommer att stå sig, även om domstolen skulle ha en annan uppfattning och anse att överklagandet egentligen kommit in för sent (HFD 2011 ref. 65).

Om ett överklagande kommit in för sent

Om ett överklagande har kommit in för sent ska Skatteverket avvisa det i ett särskilt uppsatt beslut (67 kap. 19 § andra stycket andra meningen SFL). Ett beslut att avvisa ett överklagande med motiveringen att det kommit in för sent är överklagbart. Till ett sådant beslut ska man alltså bifoga en överklagandehänvisning. Överklagandetiden för ett sådant avvisningsbeslut är två månader (67 kap. 12 § 13 SFL).

När ska ett överklagande inte avvisas – även om det kommit in för sent?

Det finns undantag från bestämmelsen om att ett överklagande ska avvisas om det kommer in för sent.

Felaktig överklagandehänvisning

Ett överklagande ska inte avvisas om förseningen beror på att Skatteverket har lämnat den som beslutet gäller en felaktig underrättelse om hur man överklagar (67 kap. 19 § tredje stycket 1 SFL).

För lång tid anges i överklagandehänvisningen

Ett överklagande ska inte avvisas om det kommit in inom den tid som angetts i en felaktig överklagandehänvisning. För att det inte ska avvisas krävs naturligtvis att överklagandet ska ha kommit in inom den tid som felaktigt angetts. Kommer överklagandet in senare ska det avvisas.

För kort tid anges i överklagandehänvisningen

Om Skatteverket angett för kort tid i överklagandehänvisningen och överklagandet kommer in innan den faktiska överklagandetiden gått ut ska överklagandet inte heller avvisas med motiveringen att det kommit in för sent.

Ingen överklagandehänvisning

Om förseningen beror på att Skatteverket helt har utelämnat en underrättelse om hur man överklagar beslutet, dvs. Skatteverket har inte lämnat en korrekt underrättelse om hur man överklagar, ska överklagandet inte heller avvisas (45 § andra stycket 1 FL och prop. 2016/17:180 s. 268).

Överklagande som av misstag lämnats till en allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket

Om ett överklagande kommer in i rätt tid till en allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket ska det inte anses ha kommit in för sent. Överklagandet ska då inte avvisas (67 kap. 19 § tredje stycket 2 SFL).

Överklagandet anses alltså ha kommit in i rätt tid om det kommit in till en förvaltningsrätt, en kammarrätt eller till HFD innan överklagandetiden gått ut. Domstolen ska då sända överklagandet till Skatteverket och samtidigt lämna uppgift om vilken dag överklagandet kom in till domstolen (67 kap.19 § första stycket SFL).

När överklagandet kommer in till domstolen ska det på något sätt anges på själva överklagandet, lämpligtvis genom en ankomststämpel, när det kom in till domstolen. Överklagandet ska därefter omgående skickas till Skatteverket för rättidsprövning och för att Skatteverket ska kunna fatta ett obligatoriskt omprövningsbeslut.

När anses ett överklagande ha kommit in till Skatteverket?

Ett överklagande anses komma in till en myndighet den dag då handlingen når myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa (22 § första stycket FL).

Överlämna handlingar i original till den domstol som ska pröva överklagandet

Om ett överklagande varken avvisas eller förfaller, ska Skatteverket överlämna handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten (67 kap. 22 § SFL).

Här avses alla handlingar, från de inledande som t.ex. deklaration eller ansökan, till och med det obligatoriska omprövningsbeslutet alternativt beslutet att överlämna ärendet utan föregående omprövning.

Överklagandet ska sändas till domstolen i original, eftersom det är ställt till domstolen och inte till Skatteverket. Skatteverket ska behålla en kopia.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 ref. 65 [1]
  • HFD 2018 ref. 9 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag [1] [2]
  • Proposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m. m. [1]
  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]