OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska pröva om ett överklagande kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in för sent ska det avvisas. Från denna huvudregel finns två undantag: om Skatteverket har gett den som beslutet gäller en felaktig underrättelse om hur man överklagar samt om överklagandet i rätt tid har lämnats till en allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket.

Underrättelse och delgivning av beslut

Den som ett beslut gäller ska underrättas om innehållet i beslutet om det inte är uppenbart obehövligt. Om beslutet är till nackdel för den som det gäller och det får omprövas eller överklagas, ska underrättelsen innehålla en upplysning om hur man begär omprövning eller överklagar (17 kap. 1 § SFF).

Skatteverkets beslut behöver normalt inte delges den enskilde (prop. 1989/90:74 s. 321). Om ett beslut har meddelats sent, d.v.s. efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, så ska beslutet dock delges den enskilde om det innebär att en begäran om omprövning har avslagits helt eller delvis. Om Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till nackdel för den som beslutet gäller, så ska beslutet också delges den enskilde (17 kap. 5 § SFF). Om ett föreläggande har förenats med vite enligt 44 kap. 1 eller 2 § SFL, ska den som föreläggandet gäller delges detta (17 kap. 4 § SFF).

Det kan även finnas andra fall när den enskilde kan behöva delges Skattverkets beslut. Delgivning ska användas i fall där det behövs bevis om att någon har fått del av en underrättelse (17 kap. 6 § SFF).

Överklagandet ska lämnas in till Skatteverket

Ett överklagande ska ställas till förvaltningsrätten men lämnas in till Skatteverket. Detta framgår av 67 kap. 6, 12, 15-18 §§ SFL.

Skatteverket ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid

Skatteverket ska pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid, d.v.s. göra en s.k. rättidsprövning (67 kap. 19 § andra stycket första meningen SFL).

När tog den enskilde del av beslutet?

För att Skatteverket ska kunna avvisa ett överklagande för att det kommit in för sent, måste Skatteverket kunna visa när den som beslutet gäller tog del av beslutet.

När Skatteverket inte kan ta reda på när klaganden fick del av beslutet bör Skatteverket utgå från att skrivelsen har kommit in i rätt tid (prop. 1985/86:80 s. 74).

Har skrivelsen kommit in i rätt tid till Skatteverket?

Om Skatteverket anser att överklagandet har kommit in i rätt tid behöver Skatteverket i allmänhet inte meddela något särskilt uppsatt beslut om detta. Skatteverket ska dock på överklagandeskrivelsen eller på något annat sätt ange när den kommit in till Skatteverket. Detta görs normalt genom att skrivelsen förses med en ankomststämpel. Det bör också anges på skrivelsen att denna har kommit in i rätt tid och vem som gjort rättidsprövningen. Lämpligtvis görs detta för hand – ”Rätt tid” – följt av en läsbar signatur.

Om Skatteverket skulle lämna över klagandens skrivelse och övriga handlingar till den domstol som ska pröva överklagandet i enlighet med bestämmelsen i 67 kap. 22 § SFL, utan att uttryckligen besluta om att överklagandet kommit in i rätt tid, så får överlämnandet ändå anses innefatta ett ställningstagande som innebär att skrivelsen har kommit in i rätt tid (prop. 1985/86:80 s. 74).

Beslutet om att överklagandet kommit in i rätt tid kan inte överklagas

Beslutet om att överklagandet kommit in i rätt tid kan inte överklagas. Överinstansen är alltså bunden av Skatteverkets bedömning i denna del. Detta innebär att Skatteverkets bedömning kommer att stå sig, även om domstolen skulle ha en annan uppfattning och anse att överklagandet egentligen kommit in för sent (HFD 2011 ref. 65).

Om ett överklagande kommit in för sent

Om ett överklagande har kommit in för sent ska Skatteverket avvisa det i ett särskilt uppsatt beslut (67 kap. 19 § andra stycket andra meningen SFL). Ett beslut att avvisa ett överklagande med argumentet att det kommit in för sent är överklagbart. Till ett sådant beslut ska man alltså bifoga en överklagandehänvisning. Överklagandetiden för ett sådant avvisningsbeslut är två månader (67 kap. 12 § 12 SFL).

När ska ett överklagande inte avvisas – även om det kommit in för sent?

Det finns undantag från bestämmelsen om att ett överklagande ska avvisas om det kommer in för sent.

Felaktig överklagandehänvisning

Det första undantaget rör om Skatteverket har lämnat den som beslutet gäller en felaktig underrättelse om hur man överklagar (67 kap. 19 § tredje stycket 1 SFL).

För lång tid anges i överklagandehänvisningen

Överklagandet ska inte avvisas om det kommit in i den tid som angetts i en felaktig överklagandehänvisning. För att det inte ska avvisas krävs naturligtvis att överklagandet ska ha kommit in inom den tid som felaktigt angetts. Kommer överklagandet in senare än vad som anges där ska det avvisas. HFD har även funnit skäl att återställa den försuttna tiden, i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 13 § RF och 37 c § FPL i fall då beslutsmyndigheten meddelat en felaktig besvärshänvisning (RÅ 1996 not. 256).

För kort tid anges i överklagandehänvisningen

Om den angivna överklagandehänvisningen fått för kort tid och överklagandet inkommer innan den faktiska överklagandetiden gått ut ska överklagandet inte heller avvisas med argumentet att det kommit in för sent.

Ingen tid anges i överklagandehänvisningen

Om det inte skickats med någon upplysning om hur man överklagar ett beslut medför detta inte att överklagandetiden löper i det oändliga. Överklagandetiden löper i så fall ut samma dag som den skulle ha gjort om en riktig upplysning lämnats. I en sådan situation är förutsättningarna för att få en ansökan hos kammarrätten om återställande av försutten tid beviljad goda (se 8 § LAFD, prop. 1985/86:80 s. 75, och RÅ 1996 not. 255).

Överklagande som av misstag lämnats till en allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket

Om ett överklagande kommer in i rätt tid till en allmän förvaltningsdomstol i stället för till Skatteverket ska det inte anses ha kommit in för sent. Överklagandet ska då inte avvisas (67 kap. 19 § tredje stycket 2 SFL).

Överklagandet anses alltså ha kommit in i rätt tid om det kommit in till en förvaltningsrätt, kammarrätt eller till HFD innan överklagandetiden gått ut. Domstolen ska då sända överklagandet till Skatteverket och samtidigt lämna uppgift om vilken dag överklagandet kom in till domstolen (67 kap.19 § SFL första stycket).

När överklagandet kommer in till domstolen ska det på något sätt anges på själva överklagandet, lämpligtvis genom en ankomststämpel, när det kom in till domstolen. Överklagandet ska därefter omgående skickas till Skatteverket för rättidsprövning och för att Skatteverket ska kunna fatta ett obligatoriskt omprövningsbeslut. Det är en grundprincip att mål och ärenden ska handläggas utan onödiga dröjsmål, och avgöras så snart som möjligt (jfr prop. 1982/83:134 s. 23).

När anses ett överklagande ha kommit in till Skatteverket?

Ett överklagande anses komma in till en myndighet den dag då handlingen anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa (10 § första stycket FL).

Överlämna handlingar i original till den domstol som ska pröva överklagandet

Om ett överklagande varken avvisas eller förfaller, ska Skatteverket överlämna handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten (67 kap. 22 § SFL).

Här avses alla handlingar, från de inledande som t.ex. deklaration eller ansökan, till och med det obligatoriska omprövningsbeslutet alternativt beslutet att överlämna ärendet utan föregående omprövning.

Överklagandet ska sändas till domstolen i original, eftersom det är ställt till domstolen och inte till Skatteverket. Skatteverket ska behålla en kopia.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2011 ref. 65 [1]
 • RÅ 1996 not. 255 [1]
 • RÅ 1996 not. 256 [1]

Lagar & förordningar

 • Förvaltningslag (1986:223) [1]
 • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1]
 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform [1]
 • Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar [1]
 • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3] [4]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Propositioner

 • Proposition 1982/83:134 med förslag till åtgärder för att åstadkomma snabbare avgöranden i skattebrottmål [1]
 • Proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag [1] [2] [3]
 • Proposition 1989/90:74 om ny taxeringslag m. m. [1]