OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare kan ha kostnader för pension som betalas ut. En arbetsgivare kan också ha kostnader för att trygga en utfästelse om framtida pension. Här förklaras även vad en pensionsutfästelse är.

Läs mer om en arbetsgivares intäkter till följd av en pensionsutfästelse.

Avdrag för pension som betalas ut

För pension som en arbetsgivare betalar ut gäller den allmänna avdragsbestämmelsen i 16 kap. 1 § IL om kostnader i näringsverksamheten och inte begränsningsreglerna i 28 kap. IL som handlar om tryggande av pensionsutfästelse. Detta gäller utbetalning av såväl s.k. direktpension som sådan pension som tryggats av arbetsgivaren med avdragsrätt på annat sätt än genom tjänstepensionsförsäkring, s.k. ”pensionering i företagets egen regi”.

Läs mer om avdrag för pension som betalas ut.

Avdrag för tryggande av en pensionsutfästelse

För kostnader för tryggande av framtida pension som en arbetsgivare har utfäst gäller särskilda avdragsbestämmelser i 28 kap. IL.

Läs mer om avdrag för tryggande av en pensionsutfästelse.

Kostnadsutjämning mellan arbetsgivare

För ersättningar som en arbetsgivare lämnar p.g.a. bestämmelser i en allmän pensionsplan om utjämning av pensionskostnader gäller särskilda avdragsregler i 28 kap. IL.

Läs mer om avdrag i samband med utjämning av pensionskostnader mellan arbetsgivare.

Vad är en pensionsutfästelse?

En pensionskostnad uppkommer när en arbetsgivare lämnar en pensionsutfästelse till en anställd, till en tidigare anställd eller en efterlevande till en sådan person. Med pensionsutfästelse menas ett löfte om ålderspension, sjukpension eller efterlevandepension. En pensionsutfästelse följer antingen av ett kollektivavtal eller av ett individuellt pensionsavtal. Med en pensionsutfästelse likställs t.ex. pensionsavtal, anställningsavtal eller anställningskontrakt som innehåller bestämmelser om pensionsförmåner.

Det finns inga civilrättsliga krav på hur en pensionsutfästelse ska vara utformad. Ett löfte om pension kan alltså vara muntligt. Men utan ett skriftligt avtal kan det vara svårt för arbetsgivaren att visa att denna har rätt att dra av pensionskostnaden. Det kan t.ex. gälla individuella pensionsutfästelser som tryggas på något annat sätt än genom köp av en tjänstepensionsförsäkring. Att den utfästa pensionen uppfyller de kvalitativa villkoren i 58 kap. IL finns då inte dokumenterat.

Ett bolag, som tillsammans med sitt moderbolag ingått ett avtal om solidariskt betalningsansvar för förpliktelser gentemot en arbetstagare, har inte fått avdrag för pensionskostnader då avtalet om pensionsutfästelsen bara ingåtts mellan arbetstagaren och moderbolaget (KRNS 2004-10-07, mål nr 5031-02).

Vad innebär förmånsbestämd och avgiftsbestämd pensionsutfästelse?

En pensionsutfästelse kan vara förmånsbestämd eller avgiftsbestämd (premiebestämd).

En förmånsbestämd pensionsutfästelse innebär att arbetsgivaren utfäster en förmån av en viss storlek, vanligtvis relaterad till den anställdas lön. Arbetsgivaren gör sedan de premiebetalningar eller andra avsättningar som krävs för att utfästelsen ska kunna infrias i framtiden. I den här modellen är arbetsgivarens kostnad en osäkerhetsfaktor.

En avgiftsbestämd utfästelse innebär vanligtvis att arbetsgivaren åtagit sig att betala en premie av en viss storlek till ett försäkringsföretag, ofta bestämd som en viss procent av en anställds lön. Den framtida pensionen i denna modell beror på hur mycket som har betalats in och hur förvaltningen av kapitalet har fallit ut (fondförsäkring och depåförsäkring). I den här modellen är det i stället storleken på den anställdas framtida pension som är en osäkerhetsfaktor. Avgiftsbestämda utfästelser kan också förekomma när utfästelsen tryggas i egen-regi-lösningar.

Pensionsutfästelsen ska vara oantastbar

En utfästelse om pension innebär normalt att en anställd löpande tjänar in en fordran på framtida pension. För att avdrag ska medges för kostnader för att trygga pensionen krävs att utfästelsen är oantastbar. När det gäller egen-regi-tryggande ställs detta krav i 1 § TrL, och gäller också avdrag enligt inkomstskattelagen (28 kap. 2-4 §§ IL). Att en utfästelse är oantastbar innebär att utfästelsen inte är förknippad med villkor och att rätt till den intjänade pensionen finns kvar även om den anställda slutar sin anställning eller tar annan anställning före uppnådd pensionsålder. Den anställda ska i ett sådant fall få ett fribrev som avser den hittills intjänade pensionsrätten. Läs mer om fribrev på sidan Särskilda begränsningar under rubriken Hur beräknas kapitalvärdet av en pensionsförmån?

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2004-10-07, mål nr 5031-02 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]