OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2020.

En EES-medborgare som är doktorand kan ha uppehållsrätt som arbetstagare eller som studerande. För att betraktas som arbetstagare ska doktoranden utföra ett arbete under ledning av någon och få ersättning för detta arbete.

Uppehållsrätt när en doktorand betraktas som arbetstagare

Doktorander är forskarstuderande på högskolenivå. Arbetet som doktoranden utför syftar till att färdigställa en doktorsavhandling och ta en doktorsexamen. En doktorandtjänst kombineras ofta med annan tjänstgöring på lärosätet, exempelvis genom att hålla i undervisning eller viss administration på institutionen. Doktorandtjänsten kan bl.a. finansieras genom en anställning där doktoranden får lön, ett utbildningsbidrag eller ett stipendium.

En doktorand har uppehållsrätt som arbetstagare om hen uppfyller kraven för att betraktas som arbetstagare. Det krävs då att doktoranden under en viss tid utför ett arbete under ledning av någon annan och i utbyte får ersättning för detta arbete (C-94/07 Raccanelli). Det finns inte något krav på att ersättningen kommer direkt från universitetet eller högskolan, men den måste vara kopplad till det utförda arbetet, d.v.s. det finns ett krav på en motprestation (C-344/87 Bettray och C-196/87 Steymann). Motprestationen kan, enligt Skatteverkets bedömning, exempelvis vara att doktoranden ska hålla i undervisning, göra vissa forskningsinsatser, skriva en avhandling eller sköta viss administration åt lärosätet. Förutom lön kan ett stipendium eller ett utbildningsbidrag betraktas som ersättning för utfört arbete om doktoranden får stipendiet eller utbildningsbidraget med ett krav på motprestation. Om Skatteverket bedömer att doktoranden har uppehållsrätt med sådan varaktighet att hen kan antas komma att vistas i Sverige under minst ett år kan hen bli folkbokförd.

Exempel: en doktorand som utför avlönat arbete på lärosätet har uppehållsrätt som arbetstagare

En EES-medborgare uppger att hen ska vara verksam som doktorand vid ett lärosäte i Sverige och där skriva en avhandling och utföra vissa administrativa arbetsuppgifter mot ersättning från lärosätet. Enligt Skatteverkets bedömning har personen uppehållsrätt som arbetstagare och kan folkbokföras om vistelsen beräknas uppgå till minst ett år.

Uppehållsrätt när en doktorand inte betraktas som arbetstagare

Om doktoranden inte uppfyller kraven för att betraktas som arbetstagare ska uppehållsrätten, enligt Skatteverkets bedömning, i första hand prövas på motsvarande sätt som för en studerande, eftersom doktoranden tillhör en erkänd utbildningsanstalt. För att en doktorand ska ha uppehållsrätt som studerande måste doktoranden lämna en försäkran om att hen har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och visa upp en heltäckande sjukförsäkring. En doktorand som prövas som studerande kan styrka att hen har en heltäckande sjukförsäkring genom att visa upp ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC).

Exempel: En doktorand som inte utför avlönat arbete vid universitetet kan ha uppehållsrätt som studerande.

En EES-medborgare uppger att hen ska vara verksam som doktorand vid ett universitet i Sverige under ett års tid med ett stipendium som betalas ut av en fond varje månad. Personen ska utföra vissa experiment och sammanställa och publicera resultat inom sitt ämne, men är inte anställd av universitetet och ska inte utföra några administrativa sysslor eller undervisa. Det finns inte heller något krav på motprestation för att stipendiet ska betalas ut. Enligt Skatteverkets bedömning har personen inte uppehållsrätt som arbetstagare. Uppehållsrätten prövas i stället utifrån de krav som gäller för en studerande.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • C-344/87 Bettray [1]
  • EU-dom C-196/87 [1]
  • EU-dom C-94/07 [1]