OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2021.

Skatteverket registrerar den kvinna som fött ett barn som mor i folkbokföringen. I vissa fall registreras även den andra föräldern som mor.

Nytt: 2021-11-26

Sidan har uppdaterats med anledning av nya bestämmelser i föräldrabalken om att föräldraskap ska presumeras i fler fall än i dag. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022

En kvinna som föder ett barn är mor till barnet

I svensk rätt finns det inte några uttryckliga bestämmelser som anger förutsättningarna för fastställelse av moderskap. Rättslig status som mor följer istället av den oskrivna principen om ”mater semper certa est” (det är alltid säkert vem som är mor). Principen innebär att det alltid är den kvinna som föder barnet som ska anses (presumeras) vara barnets rättsliga mor (prop. 2001/02:89 s. 57).

Moderskapspresumtionen gäller även om barnet har kommit till efter en äggdonation och det inte finns någon genetisk koppling mellan modern och barnet, s.k. assisterad befruktning med donerade könsceller (1 kap. 7 § FB). Presumtionen gäller automatiskt vilket betyder att moderskapet uppstår formlöst utan att den enskilde behöver anlita ett särskilt förfarande eller krav på särskilt beslut.

Skatteverket registrerar uppgift om moderskap i folkbokföringen

Uppgift om vem som är mor till ett barn kan lämnas till Skatteverket på olika sätt, exempelvis genom en födelseanmälan eller underrättelse om ett moderskap som har fastställts genom dom.

Födelseanmälan

När ett barn föds i Sverige ska detta anmälas till Skatteverket. Detsamma gäller om ett barn föds utomlands och ska folkbokföras (24 § FOL). Av anmälan framgår normalt vem som har fött barnet. Om barnet ska folkbokföras kan anmälan då ligga till grund för en registrering av uppgift i folkbokföringen av vem som är barnets mor. Läs mer om födelseanmälan under Födelse.

Underrättelse om moderskap som fastställts genom dom

Om det råder ovisshet om vem som är mor till ett barn och ovissheten är till men för någon part kan en talan om att moderskapet ska fastställas föras vid allmän domstol. Domstolen kan fastställa att en kvinna är mor till ett barn eller att hon inte är det, d.v.s. upphäva ett tidigare fastställt moderskap (13 kap. 2 § RB och NJA 2007 s. 684).

När en dom om moderskap har fått laga kraft kan Skatteverket registrera det förhållande som har fastställts i domen i folkbokföringen. Ett moderskap som har fastställts i dom registreras som gällande från och med barnets födelse. Om domen innebär att ett moderskap har upphävts, avslutar Skatteverket registreringen av moderskapet i folkbokföringen.

Moderskap vid ändrad könstillhörighet

Det finns särskilda regler om fastställande av moderskap och faderskap när en person föder ett barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet (1 kap. 10-14 §§ FB). Reglerna innebär bland annat att även den person som inte har fött barnet kan fastställas som mor till barnet under vissa förutsättningar. Läs mer under Ändring av personnummer och Faderskap och moderskap vid ändrad könstillhörighet.

Nytt: 2021-11-26

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya bestämmelser om föräldraskap då föräldrarna vid barnets födelse är gifta med varandra och någon av eller båda makarna har ändrat könstillhörighet (1 kap. 10-11 d §§ FB). Den make som inte har fött barnet anses då vara förälder till barnet, så kallad presumtion. Om maken som inte har fött barnet är kvinna blir hon mor till barnet. Läs mer under Faderskap och moderskap vid ändrad könstillhörighet.

En kvinna som har blivit mor genom presumtion kan godkänna en annan persons bekräftelse av faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB eller moderskap enligt 1 kap. 14 § FB, så kallad tredjemansbekräftelse (1 kap. 11 d § FB i lydelse den 1 januari 2022).

Barn som saknar mor i folkbokföringen

Om ett barn saknar mor i folkbokföringen skickar Skatteverket en underrättelse till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, där barnet har fötts (jfr 7 § FdbF). Socialnämnden har en allmän skyldighet att ingripa till ett barns skydd.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]
  • Föräldrabalk (1949:381) [1] [2]

Propositioner

  • Prop. 2001/02:89 [1]