OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

När Skatteverket har bestämt den slutliga skatten ska Skatteverket räkna ut om den som beslutet gäller får överskott eller underskott av slutlig skatt (slutskatteberäkning). Beräkningen betyder att vissa belopp dras från den slutliga skatten och att andra belopp läggs till.

Belopp som ska dras ifrån

I beslutet om slutlig skatt räknar Skatteverket ut hur mycket skatt som den som beslutet gäller ska betala på underlagen för slutlig skatt. För att kunna räkna ut om den enskilda behöver betala mer skatt eller ska få pengar tillbaka måste Skatteverket stämma av vad som redan är betalt eller, t.ex. ifråga om debiterad preliminär skatt, vad den enskilda redan debiterats.

Nedan listas de belopp som Skatteverket ska dra ifrån den slutliga skatten (56 kap. 9 § andra stycket 1-7 SFL).

Debiterad F-skatt och särskild A-skatt

Debiterad F-skatt och särskild A-skatt ska dras ifrån den slutliga skatten oavsett om den är betald eller inte.

Den enskilda har redan krävts på skatten och om den inte är betalad så finns i vart fall ett skattekrav för preliminär skatt mot denne.

A-skatt för inkomst av arbete eller kapital

A-skatt som dragits av från den enskildas inkomst av arbete eller från inkomst av kapital ska dras ifrån den slutliga skatten. Om den enskilda kan visa att en arbetsgivare har dragit skatt tillgodoräknas hen skatten, även om arbetsgivaren inte har betalat in den. Skatteverket kräver i stället arbetsgivaren på skatten.

Ansvar för preliminär skatt enligt särskilt beslut

Skatteverket ska dra ifrån den skatt som den enskildas arbetsgivare har gjorts betalningsansvarig för genom ett beslut av Skatteverket i de fall då arbetsgivaren inte har gjort föreskrivna skatteavdrag. Ett sådant beslut kan fattas för preliminär skatt där arbetsgivaren görs ansvarig för den skatt som skulle ha dragits av (59 kap. 3 § SFL).

Skatt som överförts till Sverige

Sverige kan ha en överenskommelse om överföring av skatt med ett annat land. Om skatt förts över till Sverige med stöd av överenskommelsen så ska den skatten dras ifrån den slutliga skatten. I dagsläget har Sverige en sådan överenskommelse med de nordiska länderna, det så kallade Trekk-avtalet.

Skatt enligt SINK och A-SINK

SINK-skatt och skatt för A-SINK som någon dragit av under en tid då personen varit obegränsat skattskyldig i Sverige ska dras ifrån. Inkomsten har då tagits med i underlaget för skatten och skatteberäknats. SINK-skatten ska då inte hanteras som en källskatt.

Skatteverket ska även dra ifrån SINK-skatt som dragits för en begränsat skattskyldig person när denne själv har begärt att inkomsterna ska beskattas som för en obegränsat skattskyldig person.

A-SINK-skatt som dragits för en person bosatt i utlandet ska dras ifrån den slutliga skatten, när Skatteverket efter begäran beslutat att inkomsten ska beskattas som för en obegränsat skattskyldig person.

Belopp som ska läggas till

När Skatteverket har beräknat den slutliga skatten och dragit ifrån belopp som den enskilda debiterats ska Skatteverket lägga till belopp som denne redan har fått ut eller som av annan anledning ska läggas till.

Nedan listas de belopp som Skatteverket ska lägga till den slutliga skatten, enligt 56 kap. 9 § tredje stycket 1-5 SFL.

Skatt som betalats tillbaka i förtid

Avdragen skatt som har betalats tillbaka till den enskilda genom förtidsåterbetalning, ska läggas till den slutliga skatten.

Överförd skatt

Skatteverket ska lägga till skatt som förts över till en annan stat för att Sverige har ingått en överenskommelse med den staten om överföring av skatt. Den överförda skatten finns med i den preliminära skatt som har dragits ifrån den slutliga skatten. Den delen av den preliminära skatten som förts över till ett annat land måste därför läggas till för att stämmas av mot den preliminära skatten. En sådan överenskommelse om överföring av skatt finns med de nordiska länderna och framgår av det s.k. TREKK-avtalet.

Preliminär skattereduktion för rot- och rutarbete

Preliminär skattereduktion för rot- och rutarbete ska läggas till den slutliga skatten. Notera att Skatteverket har betalat ut motsvarande belopp till utföraren av rot- eller rutarbetet. I beslutet om slutlig skatt har Skatteverket dragit ifrån den skattereduktion som den enskildas skatt gett utrymme för. Den preliminära skattereduktionen måste därför läggas till för att stämmas av mot den slutliga skattereduktionen. Avstämningen kan leda till ytterligare skatt att betala om utrymmet för skattereduktion inte räcker till hela det ursprungliga avdraget.

Skattetillägg

Skatteverket ska lägga till skattetillägg som beslutats med anledning av beslutet om slutlig skatt. Det gäller också skattetillägg som föranleds av en oriktig uppgift i en därefter återkallad begäran om omprövning av en beskattning (prop. 2010/11:165 s. 991).

Förseningsavgift

Skatteverket ska lägga till förseningsavgift som beslutats för att en inkomstdeklaration inte har kommit in i tid (48 kap. 1 § SFL), för att inkomstdeklarationen inte har ansetts som inlämnad på grund av bristfälliga uppgifter (48 kap. 2 § SFL) eller för att den enskilda inte har skrivit under deklarationen trots att Skatteverket har förelagt om det (48 kap. 4 § SFL). Se prop. 2010/11:165 s. 991.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]