OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets beslut enligt kupongskattelagen får överklagas av den som beslutet rör och av allmänna ombudet hos Skatteverket. Undantag finns.

Överklagande av Skatteverkets beslut

Beslut som Skatteverket fattar enligt kupongskattelagen får överklagas hos förvaltningsrätten av den som beslutet rör. Överklagande får även ske av allmänna ombudet hos Skatteverket (29 § första stycket KupL).

Ett överklagande inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift (22 § fjärde stycket KupL).

Beslut som inte får överklagas

Skatteverkets beslut att enligt 22 § första stycket KupL förelägga värdepapperscentralen eller aktiebolaget att fullgöra sin betalningsskyldighet får inte överklagas (29 § andra stycket KupL).

Skatteverkets beslut om revision enligt 24 § KupL får inte överklagas (29 § andra stycket KupL).

Tidsfrister

Ett överklagande av den beslutet rör ska ha kommit in inom två månader från den dag då denne fick del av beslutet. Ett överklagande från allmänna ombudet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades (29 § första stycket KupL).

Överklagande av domstolsbeslut

Vid överklagande av FR:s eller KR:s beslut så gäller bestämmelserna i 67 kap. 27–30 §§ SFL för mål enligt KupL. Motsvarande gäller om allmänna ombudet överklagar (30 § KupL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar