OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets beslut enligt kupongskattelagen får överklagas av den beslutet rör eller av allmänna ombudet hos Skatteverket. Undantag finns.

Överklagande av Skatteverkets beslut

Beslut som Skatteverket fattar enligt kupongskattelagen får överklagas hos förvaltningsrätten av den som beslutet rör. Överklagande får även ske av allmänna ombudet hos Skatteverket (29 § första stycket KupL).

Ett överklagande inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift (22 § fjärde stycket KupL).

Beslut som inte får överklagas

Skatteverkets beslut om att enligt 22 § första stycket KupL förelägga värdepappersförvararen eller bolaget att fullgöra sin betalningsskyldighet får inte överklagas (29 § andra stycket KupL).

Skatteverkets beslut om revision enligt 24 § KupL får inte överklagas (29 § andra stycket KupL).

Tidsfrist

Ett överklagande av den beslutet rör ska ha kommit in inom två månader från den dag då denne fick del av beslutet. Ett överklagande från allmänna ombudet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades (29 § första stycket KupL).

Överklagande av domstolsbeslut

Om den som beslutet rör vill överklaga FR:s eller KR:s beslut så gäller bestämmelserna i 67 kap. 26–30 §§ SFL för mål enligt KupL. Om allmänna ombudet överklagar så gäller bestämmelserna i 67 kap. 23–25 §§ SFL (30 § KupL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar