OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

I internationella förhållanden kan olika regelverk styra rätten till pensionsgrundande inkomst.

Vilka inkomster ger rätt till PGI i Sverige?

Arbete som fysiskt utförs i Sverige ger rätt till PGI (6 kap. SFB).

Även arbete som fysiskt utförts i andra länder kan i vissa fall ge rätt till PGI. Den som arbetar utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige ska anses arbeta i Sverige om arbetstagaren är utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara längst ett år (6 kap. 4 § SFB).

Den som omfattas av EU-förordning 883/04 ska bara tillhöra ett lands socialförsäkringslagstiftning åt gången. Det innebär att den som omfattas av EU-förordningen och tillhör svensk lagstiftning har rätt till PGI även för arbete som fysiskt utförts i andra EU/EES-länder.

Om en i Sverige bosatt person samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz saknar A1-intyg ska Skatteverket i vissa fall ändå tillgodoräkna PGI på sådana inkomster.

Sverige har också ingått ett tjugotal konventioner om social trygghet med andra stater. Den som enligt en konvention omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning har rätt till PGI för inkomst av arbete som utförts i det land Sverige ingått avtal med.

Vilka inkomster ger inte rätt till PGI i Sverige?

Arbete som inte utförts fysiskt i Sverige ger inte rätt till PGI (6 kap. SFB).

I vissa fall har man inte heller rätt till PGI för arbete som fysiskt har utförts i Sverige. Den som arbetar i Sverige för en arbetsgivare med verksamhet i utlandet ska inte anses arbeta i Sverige om arbetstagaren är utsänd av den utländska arbetsgivaren och arbetet kan antas vara längst ett år (6 kap. 4 § SFB).

Den som omfattas av EU-förordning 883/04 och har ett intyg om tillämplig socislaförsäkringslagstifting (A1-intyg) som visar att personen ska omfattas av sitt hemlands lagstiftning har inte rätt till PGI för inkomster av arbete som fysiskt utförts i Sverige. Inte heller den som utför arbete i Sverige men enligt en konvention omfattas av ett annat lands socialförsäkring har rätt till PGI.

Rätten till PGI följer skyldigheten att betala socialavgifter

Reglerna för skyldigheten att betala socialavgifter är desamma som reglerna för rätten till PGI i internationella förhållanden. Läs mer om socialavgifter i internationella sammanhang.

Arbetstillstånd behövs i förekommande fall för att få beslut om SINK eller preliminär A-skatt (Skatteverkets ställningstagande Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz). Det ställningstagandet påverkar inte kraven för att få PGI i Sverige. Den som utfört arbete i Sverige har normalt rätt till PGI på inkomsten (Skatteverkets ställningstagande Rätten till PGI när tillstånd att arbeta saknas).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen [1] [2]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz [1]
  • Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg [1]
  • Rätten till PGI när tillstånd att arbeta saknas [1]

Referenser inom pensionsgrundande inkomst (pgi)