OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Informationsuppgifter ska lämnas till den som kontrolluppgiften eller individuppgiften avser.

Vilka uppgifter ska lämnas?

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 15–22 b kap. SFL ska lämna samma information till den person som kontrolluppgiften gäller.

Detsamma gäller den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 a-19 c §§ SFL (34 kap. 3 a § SFL). Även vid ändring eller tillägg av uppgifter om viss betalningsmottagare ska samma information skickas till den person som uppgifterna avser.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller även den som väljer att frivilligt lämna uppgifter i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 d § SFL (34 kap. 3 a § tredje stycket SFL).

För pension och liknande ersättningar där skatteavdrag görs med lika stort belopp vid varje utbetalningstillfälle kan, enligt Skatteverket, informationsskyldigheten fullgöras genom att den som utger ersättningen redan i samband med att första utbetalningen för året görs informerar mottagaren om varje utbetalning och skatteavdrag som kommer att göras under året.

Om ett sådant meddelande lämnats ut och det därefter framkommer att en utbetalning och ett skatteavdrag inte stämmer överens med de uppgifter som redan lämnats, ska ett nytt meddelande (rättelse) lämnas ut till betalningsmottagaren senast i samband med att arbetsgivardeklarationen med den nya uppgiften lämnas. Av det nya meddelandet till mottagaren ska det framgå vilka uppgifter som lämnats till Skatteverket (Skatteverkets ställningstagande Arbetsgivardeklaration på individnivå – information till betalningsmottagare).

Eftersom samma uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften eller per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration även lämnas i informationsuppgiften innebär detta att alla belopp ska vara i svenska kronor om inte något annat anges av Skatteverket. Öresbelopp ska inte anges utan beloppet avrundas alltid nedåt till närmaste hel krona (22 kap. 1-2 §§ SFF).

I de fall ersättning betalas ut i utländsk valuta ska uppgiftslämnaren räkna om beloppet till svenska kronor innan uppgiften lämnas. Omräkningen ska göras efter kursen på utbetalningsdagen.

FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2

Den som är kontrolluppgiftsskyldig för uppgifter som lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 ska även informera den som uppgiften avser.

Kontrolluppgifterna för en enhet (företag m.fl.) som har personer med bestämmande inflytande som har hemvist i annat land ska innehålla uppgifter om det finansiella kontot och om fysiska personerna som har ett bestämmande inflytande (22 a kap. 3 § SFL och 22 b kap. 3 § SFL).

Skatteverkets uppfattning är att det innebär en kontrolluppgift för enheten och en kontrolluppgift för varje fysisk person som har ett bestämmande inflytande i enheten.

Av detta följer även att det är två informationsuppgifter som ska lämnas. Det innebär att den enhet som har personer med bestämmande inflytande dels ska få information om vilka uppgifter som lämnats om det finansiella kontot och dels information om vilka personer som har ett bestämmande inflytande. Personerna däremot ska endast få information om att det finansiella institutet har lämnat en uppgift om att de anses vara en person med bestämmande inflytande.

Skatteverkets underrättelseskyldighet

Skatteverket ska underrätta fysiska personer och dödsbon om de kontrolluppgifter, uppgifter om betalningsmottagaren i en arbetsgivardeklaration och övriga uppgifter som har kommit in till Skatteverket som underlag för beslut om slutlig skatt (31 kap. 4 § SFL). När det gäller uppgifter om betalningsmottagare är Skatteverkets bedömning att myndighetens underrättelseskyldighet i sådana fall kan fullgöras genom att Skatteverket lämnar en uppgift som består av summan av de individuppgifter som en och samma utbetalare redovisat för en och samma person under inkomståret (Skatteverkets ställningstagande Arbetsgivardeklaration på individnivå – presentation av uppgifter i inkomstdeklarationen).

Kontrolluppgifter på grund av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 lämnas till ledning för beskattning utomlands och är därför inte sådana uppgifter som har kommit in till Skatteverket som underlag för beslut om slutlig skatt.

Av förarbetena framgår det att regeringen av denna anledning anser att Skatteverket inte har någon skyldighet att underrätta berörda personer om de kontrolluppgifter som har kommit in till Skatteverket (prop. 2015/16:29 s. 148 ff.). Om personen efterfrågar vilka uppgifter som lämnats för hen är Skatteverket dock skyldiga att informera om vilka uppgifter som lämnats.

När ska uppgifterna lämnas?

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 15–22 kap. SFL ska senast den 31 januari året efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller lämna samma uppgifter till den kontrolluppgiften avser (34 kap. 3 § första stycket SFL).

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgifter med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 ska lämna informationsuppgifter till kunden senast vid samma tidpunkt som kontrolluppgiften ska ha kommit in till Skatteverket, d.v.s. den 15 maj året efter det kalenderår som uppgifterna avser (34 kap. 3 § andra stycket SFL).

Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 a-19 c §§ SFL ska senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera den uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas i arbetsgivardeklarationen (34 kap. 3 a § första stycket SFL). Om en ändring eller ett tillägg görs av uppgifter om en viss betalningsmottagare ska utbetalararen senast den dag då uppgifterna lämnas till Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denne som lämnas till Skatteverket.

Ovanstående gäller oavsett om utbetalaren är skyldig att redovisa uppgifterna eller om utbetalaren frivilligt väljer att lämna uppgifter i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 d § SFL (34 kap. 3 a § SFL).

Hur ska uppgifterna lämnas?

Det finns inte heller några särskilda krav i lagstiftningen angående hur informationen ska lämnas. Den kan lämnas i form av ett fysiskt brev eller i digital form. Det är uppgiftslämnaren som bestämmer hur den vill lämna informationen till den som uppgiften har lämnats för.

Tjänsteinkomster

Informationsskyldigheten kan fullgöras genom en lönespecifikation eller motsvarande underlag som skickas ut i samband med löneutbetalningen, om uppgifterna i lönespecifikationen överensstämmer med de uppgifter som lämnas i arbetsgivardeklarationen.

När det gäller kontrolluppgift behöver informationen inte lämnas i en kopia av den kontrolluppgift som lämnas till Skatteverket. Det kan i stället t.ex. ske genom att de ackumulerade beloppen för bruttolön, förmåner, kostnadsersättningar och skatteavdrag redovisas på inkomstårets sista lönespecifikation.

Övriga inkomster

Information från en bank kan som exempel lämnas i ett årssammandrag, där de belopp som lämnats till Skatteverket är markerade.

Undantag från skyldigheten att lämna informationsuppgift

Till skillnad mot alla andra kontrolluppgifter som lämnas enligt 15–22 kap. SFL behöver uppgiftslämnaren inte skicka en informationsuppgift om betalningar till och från utlandet till den som uppgiften handlar om.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton [1]

Ställningstaganden

  • Arbetsgivardeklaration på individnivå – information till betalningsmottagare [1]
  • Arbetsgivardeklaration på individnivå – presentation av uppgifter i inkomstdeklarationen [1]