OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Två enkla efternamn kan förenas till ett dubbelt efternamn, med eller utan bindestreck. Ordningsföljden mellan namnen är valfri och kan ändras.

Dubbelt efternamn enligt personnamnlagen

Ett dubbelt efternamn enligt PNL består av två enkla efternamn som var för sig kan förvärvas som efternamn (20 § andra stycket PNL). Den sökande bestämmer själv vilken ordning namnen i det dubbla efternamnet ska ha, och om det dubbla efternamnet ska vara med eller utan bindestreck.

Det dubbla efternamnet är en persons efternamn och ska användas i det dagliga livet, till exempel i kontakt med olika myndigheter.

Ett dubbelt efternamn måste bestå av två enkla efternamn

Det är inte tillåtet att bilda ett dubbelt efternamn som består av fler än två enkla efternamn. Den som redan bär ett dubbelt efternamn och vill lägga till ett nytt namn måste välja bort ett av de namn som ingår i det dubbla efternamnet.

Den som bär ett enkelt efternamn och vill byta till ett dubbelt efternamn, som består av två andra enkla efternamn, kan inte behålla sitt enkla efternamn.

Det är inte tillåtet att skriva ihop namnen. Namnet anses då inte vara ett dubbelt efternamn. Exempelvis är det inte möjligt att förvärva GranKvist eller Grankvist bildat av namnen Gran respektive Kvist.

Dubbla efternamn med utländskt ursprung

Dubbla efternamn, d.v.s. efternamn som består av två självständiga delar som vart och ett är ett efternamn, förekommer också i namn med ursprung i andra länder. Ett dubbelt efternamn med utländskt ursprung ska normalt betraktas som ett dubbelt efternamn när bestämmelserna i PNL tillämpas. Detta oavsett om det är fråga om t.ex. ett namn med ursprung i den spanska namntraditionen, eller om namnet har något annat ursprung.

Exempel på vad detta innebär vid förvärv av efternamn enligt PNL finns i avsnittet Dubbelt efternamn enligt spanskspråkig namntradition eller enligt annan utländsk namntradition.

Efternamn bestående av tre eller fler namn

Efternamn kan bestå av fler än två självständiga delar som vart och ett är ett efternamn. Ett exempel är efternamn med ursprung i portugisisk namntradition, men det förekommer också i namn från andra länder.

En beskrivning av vad detta innebär vid förvärv av efternamn enligt PNL finns i avsnittet Efternamn enligt portugisisk namntradition eller annan utländsk namntradition som består av tre eller fler namn.

Vissa flerdelade namn räknas som enkla efternamn

En del flerdelade efternamn består av flera namndelar som är en del av själva namnet/huvudordet. Det flerdelade efternamnet betraktas då som ett enkelt efternamn, och en del av efternamnet utgör inte en självständig del som kan antas som ett efternamn. Det gäller främst efternamn med olika prefix eller suffix, t.ex. ”af” eller ”von”. Denna typ av flerdelade efternamn betraktas alltså som enkla efternamn, trots att de består av flera namndelar. Det kan gälla namn av både svenskt och utländskt ursprung.

Exempel på flerdelade efternamn som betraktas som ett enkelt efternamn är: de Geer, af Geijerstam, van Basten, von der Burg, Staël von Holstein, Horn af Åminne, Natt och Dag. Även namn som inleds med prefix såsom ”Al”, ”Abu”, ”bin”, ”bent”, ”St” eller ”San” (”Saint”) betraktas normalt som ett enkelt efternamn.

Exempel: flerdelat efternamn som är ett enkelt efternamn – borttag av namndel

Hassan och hans pappa bär efternamnet Al Douk. Hassan vill ta bort Al och enbart bära namnet Douk. Al är att betrakta som ett prefix till Douk och delarna bildar tillsammans ett enkelt efternamn. Eftersom Al Douk är att betrakta som ett enkelt efternamn kan Hassan inte byta efternamn till Douk, varken genom byte till förälders efternamn (9 § PNL) eller genom att stryka namndelen Al (19 § andra stycket PNL).

Exempel: flerdelat efternamn som är ett enkelt efternamn - byte för makar

Stefan van Basten gifter sig med Anna Karlsson. Stefan och Anna vill byta till ett gemensamt dubbelt efternamn. Stefan och Anna kan förvärva följande dubbla efternamn, med eller utan bindestreck, med stöd av 12 § andra stycket PNL.

  • van Basten Karlsson
  • Karlsson van Basten

Eftersom van Basten betraktas som ett enkelt efternamn, kan det kombineras med ett annat enkelt efternamn och bilda ett dubbelt efternamn.

Äldre dubbelnamn

Före 1963 års namnlag fanns vissa möjligheter att förvärva ett så kallat dubbelnamn, oftast förenat med bindestreck. Till exempel kunde en maka ta ett dubbelnamn bestående av hennes efternamn som ogift och makens efternamn. Enligt 1982 års namnlag kunde Patent- och registreringsverket medge byte till ett dubbelnamn om det fanns synnerliga skäl. Några exempel på äldre dubbelnamn är Ask-Upmark, Axelson Johnson, Cavalli-Björkman, Gustaf-Janson, Key-Åberg, Martin-Löf, Peterson-Berger, Säve-Söderbergh och Tarras-Wahlberg.

Enligt punkten 8 i övergångsbestämmelserna till PNL ska namn som har förvärvats enligt 1963 års eller 1982 års namnlagar anses som personnamn som har förvärvats enligt den bestämmelse i PNL som gäller för motsvarande fall. Det innebär att en person som bär ett dubbelnamn som är förvärvat enligt äldre namnrätt i fortsättningen ska anses bära ett dubbelt efternamn förvärvat enligt reglerna i PNL.

Rättsfall: äldre dubbelnamn

Kammarrätten fann att namnet Barck-Holst ska anses som ett dubbelt efternamn vid tillämpning av 20 § PNL. Att namnet, som burits som efternamn sedan åtminstone år 1900, inte bildats av namn från två olika släkter bör enligt kammarrättens mening inte påverka bedömningen (KRNS 2018-10-15, mål nr 74-18).

Vid prövning av namnskydd räknas ett dubbelt efternamn som två efternamn

Det så kallade administrativa namnskyddet syftar till att förhindra byten till efternamn som kan förväxlas med vissa namn och kännetecken. Vid en prövning av om ett efternamn har ett namnskydd ska ett dubbelt efternamn räknas som två efternamn. Det gäller till exempel vid prövning av om ett efternamn är fritt att förvärva enligt 16 § PNL. Det dubbla efternamnet i sig är alltså inte namnrättsligt skyddat.

Undantag: äldre dubbelnamn

Ett undantag gäller dock för dubbelnamn som har förvärvats före den 1 juli 2017. Sådana äldre dubbla efternamn ska anses som ett enda efternamn vid en prövning enligt reglerna om namnskydd i 15, 16, 23 och 24 §§ PNL (punkten 11 i övergångsbestämmelserna till PNL). Syftet med detta är att dubbla efternamn som bildats enligt äldre bestämmelser och som redan är tagna i bruk inte ska få ett sämre skydd än vad de haft tidigare.

Ansökan

En ansökan om dubbelt efternamn kan ske i samband med:

Ett mellannamn kan förvävas som en del i ett dubbelt efternamn

Den som bär ett mellannamn enligt 1982 års namnlag kan med stöd av övergångsbestämmelserna till PNL stryka (ta bort) mellannamnet eller förvärva (omvandla) det som ett efternamn. Exempelvis är det möjligt att ansöka om att mellannamnet ska förvärvas som en del i ett dubbelt efternamn (punkten 9 i övergångsbestämmelserna till PNL). En sådan ansökan är avgiftsfri.

Exempel: förvärv av mellannamn som del i ett dubbelt efternamn

Klara Nordin Ström bär Nordin som mellannamn och Ström som efternamn. Klara vill ha Nordin som en del av ett dubbelt efternamn.

Klara kan ansöka om att förvärva mellannamnet Nordin som en del i det dubbla efternamnet Nordin Ström. Efter förvärvet bär Klara inte längre något mellannamn. I stället bär hon Nordin Ström som ett dubbelt efternamn. Efter förvärvet kan Klara föra vidare det dubbla efternamnet Nordin Ström till exempelvis sina barn. Klara kan inte föra vidare namnet Nordin Ström till sina barn så länge hon bär Nordin som ett mellannamn.

Ändring av ett dubbelt efternamn

Den som bär ett dubbelt efternamn kan ansöka om ändring av namnet utan att det innebär byte av efternamn (13 § andra stycket PNL). En sådan ansökan är avgiftsfri.

Ändring av ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn

Den som bär ett dubbelt efternamn kan ansöka om ändring av ordningsföljden mellan namnen (13 § andra stycket 3 PNL).

Tillägg eller strykning av bindestreck mellan namnen i ett dubbelt efternamn

Den som bär ett dubbelt efternamn kan ansöka om att lägga till eller stryka ett bindestreck mellan namnen.

Ett tillägg eller en strykning av ett bindestreck mellan namnen i ett dubbelt efternamn betraktas som en ändring av stavning av efternamnet.

Stryka ett namn i ett dubbelt efternamn

Den som bär ett dubbelt efternamn kan byta till ett enkelt efternamn genom att stryka ett av namnen i sitt dubbla efternamn (19 § andra stycket PNL). Ansökan är avgiftsbelagd med 1 800 kr. Bestämmelsen kan användas i de fall det inte är möjligt att göra det önskade namnbytet genom en ansökan enligt någon av bestämmelserna om familjerättsliga förvärv i 4–12 eller 30 § PNL.

Exempel: stryka ett namn i ett dubbelt efternamn

Peter Snagg Puck har förvärvat sitt efternamn genom byte till det nybildade efternamnet Snagg år 2006 och det nybildade efternamnet Puck år 2017. De två efternamnen är förenade till ett dubbelt efternamn: Snagg Puck.

Peter kan byta till det enkla efternamnet Snagg eller Puck genom att stryka det andra namnet. Namnbytet sker enligt 19 § andra stycket PNL.

Administrativt byte till dubbelt efternamn

Om en person vill byta till ett dubbelt efternamn som inte går att förvärva på något annat sätt enligt PNL kan det ändå finnas möjlighet att i administrativ ordning byta till det önskade dubbla efternamnet enligt 20 § första stycket PNL. Ansökan om ett administrativt byte till dubbelt efternamn har i vissa fall en ansökningsavgift.

Ett dubbelt efternamn kan exempelvis bildas av ett efternamn som personen redan bär och ett efternamn som personen har rätt att förvärva enligt någon av bestämmelserna i PNL. Det kan även vara fråga om två enkla efternamn som personen har rätt att förvärva med stöd av bestämmelserna om familjerättsliga förvärv i 4–12 eller 30 § PNL, men inte kan kombinera till ett dubbelt efternamn med stöd av dessa bestämmelser. Det kan också vara fråga om två enkla efternamn som personen har rätt att förvärva var för sig enligt reglerna om administrativa förvärv i 13–19 §§ PNL, men inte kan kombinera till ett dubbelt efternamn med stöd av dessa regler. Ett dubbelt efternamn kan också bildas av ett familjerättsligt efternamn och ett administrativt efternamn.

Bestämmelsen i 20 § första stycket PNL förutsätter ett byte av efternamn. Personen måste därför redan bära ett efternamn. Ett barn kan alltså inte förvärva ett dubbelt efternamn vid födelsen med stöd av denna bestämmelse.

Exempel: administrativt byte till dubbelt efternamn

Lisa bär sin mammas efternamn Forsell. Lisas pappa bär efternamnet Ljung. Lisa är gift med Hans Alm. Lisa vill bära ett dubbelt efternamn bildat av ett av hennes föräldrars efternamn och hennes makes efternamn.

Lisa har rätt att förvärva sin pappas efternamn Ljung (9 § PNL). Lisa har även rätt att förvärva sin makes efternamn Alm (12 § PNL). Med stöd av 20 § PNL kan Lisa byta till det dubbla efternamnet Ljung Alm eller Alm Ljung (bildat av två familjerättsliga efternamn).

Lisa har tagit reda på att efternamnen Svärd och Lilja kan förvärvas enligt 16 § PNL. Lisa kan byta till det dubbla efternamnet Svärd Lilja (bildat av två administrativa efternamn). Hon kan också byta till exempelvis Ljung Lilja (bildat av ett familjerättsligt och ett administrativt efternamn). Lisa kan även byta till exempelvis Svärd Forsell (bildat av ett administrativt efternamn och det efternamn Lisa redan bär).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2018-10-15, mål nr 74-18 [1]

Lagar & förordningar