OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Vem kan få tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt eller avgift?

Skatteverket får efter ansökan bevilja anstånd med inbetalning av vissa skatter och avgifter. Dessa är dels arbetsgivares sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt.

Nytt: 2021-02-05

I och med ändringar i lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall gäller från och med den 5 februari 2021 följande.

Möjligheten till anstånd gäller redovisningsperioder som infaller under januari till december 2020 (1 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). För den som redovisar mervärdesskatt per beskattningsår gäller möjligheten till anstånd de deklarationer som ska lämnas under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2022 (1 a § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Tidigare:

Till och med den 4 februari 2021 gällde följande:

Möjligheten till anstånd gäller redovisningsperioder som infaller under januari till september 2020 (1 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). För den som redovisar mervärdesskatt per beskattningsår gäller möjligheten till anstånd de deklarationer som ska lämnas under perioden 27 december 2019 till 17 januari 2021 (1 a § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Lagstiftningen är generell på så sätt att i princip alla skattskyldiga som betalar arbetsgivaravgift och avdragen skatt samt mervärdesskatt kommer kunna ansöka om anstånd.

Beviljandet av anstånd är dock inte villkorslöst. Syftet med lagstiftningen är att hjälpa företag som i grunden är livskraftiga och sunda över en tillfälligt svår period. De nya anståndsmöjligheterna ska inte innebära att företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa gynnas (prop. 2008/09:113 s. 9 och 14–15). Anstånd ska därför endast beviljas om inte särskilda skäl talar emot.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2008/09:113 Ökade möjligheter till skatteanstånd [1]