OBS: Detta är utgåva 2021.10. Visa senaste utgåvan.

Denna sida innehåller kortfattad information om folkbokföringsbrottet och Skatteverkets skyldighet att göra brottsanmälan. Sidan innehåller även kortfattat information om uppgiftsskyldighet mellan folkbokföringen och Skattebrottsenheten och myndigheters underrättelseskyldighet till Skatteverket om fel i folkbokföringen. Under rubrikerna nedan finns länkar till avsnitt med mer utförlig information.

Folkbokföringsbrott

För att någon ska kunna dömas för folkbokföringsbrott 42 § FOL krävs att följande förutsättningar är uppfyllda.

  • Personen ska ha lämnat en oriktig uppgift till grund för ett beslut om folkbokföring eller underlåtit att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§ FOL.
  • Personens agerande ska ha inneburit fara i bevishänseende.
  • Personen ska ha begått gärningen med uppsåt.

Läs mer om folkbokföringsbrottet under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Folkbokföringsbrott.

Anmälningsskyldighet

Skatteverket har under vissa förutsättningar skyldighet att anmäla misstänkta folkbokföringsbrott till polis eller åklagare.

Läs mer om anmälningsskyldigheten under Förvaltningsrätt & förfarande > Utredning, kontroll och tillsyn > Anmälningsskyldigheter > Brottsanmälan.

Uppgiftsskyldighet

Det finns regler om uppgiftsskyldighet mellan Skattebrottsenheten och folkbokföringen. Uppgiftsskyldigheten är ömsesidig. Tre nya bestämmelser införs i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Läs mer om uppgiftsskyldigheten under Dataskydd & sekretess > Sekretess > Sekretessbrytande regler > Mellan Skatteverket och andra myndigheter.

Nytt: 2021-06-18

Underrättelseskyldighet

Myndigheter ska, med vissa undantag, underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig (32 c § FOL).

Läs mer om underrättelseskyldigheten under uppdateringen om underrättelseskyldighet enligt 32 c § FOL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3]
  • Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet [1]