OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Denna sida innehåller kortfattad information om folkbokföringsbrottet och Skatteverkets skyldighet att göra brottsanmälan. Sidan innehåller även kortfattad information om uppgiftsskyldighet mellan folkbokföringen och Skattebrottsenheten och mellan Skatteverket och andra myndigheter, samt myndigheters underrättelseskyldighet till Skatteverket om fel i folkbokföringen. Under rubrikerna nedan finns länkar till avsnitt med mer utförlig information.

Nytt: 2023-02-01

I årsutgåva 2023 har sidan kompletterats med avsnittet Uppgiftsskyldighet mellan Skatteverket och andra myndigheter. Avsnittet innehåller kortfattad information om andra myndigheters skyldigheter att lämna uppgifter som behövs för handläggning av folkbokföringsärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsdatabasen, samt en länk till ytterligare information om detta.

Folkbokföringsbrott

För att någon ska kunna dömas för folkbokföringsbrott enligt 42 § FOL krävs att följande förutsättningar är uppfyllda.

 • Personen ska ha lämnat en oriktig uppgift till grund för ett beslut om folkbokföring eller underlåtit att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 25, 26 och 27 §§ FOL.
 • Personens agerande ska ha inneburit fara i bevishänseende.
 • Personen ska ha begått gärningen med uppsåt.

Läs mer om folkbokföringsbrottet under Förvaltningsrätt & förfarande > Brott och brottsanmälan > Folkbokföringsbrott.

Anmälningsskyldighet

Skatteverket har under vissa förutsättningar skyldighet att anmäla misstänkta folkbokföringsbrott, samt vissa andra brott, till Polismyndigheten eller till åklagare (11 § FOF och 20 § SNF).

Läs mer om anmälningsskyldigheten under Förvaltningsrätt & förfarande > Brott och brottsanmälan > Brottsanmälan.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet inom Skatteverket

Det finns regler om uppgiftsskyldighet mellan Skattebrottsenheten och folkbokföringsverksamheten. Uppgiftsskyldigheten är ömsesidig och regleras i bestämmelser i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Läs mer om uppgiftsskyldigheten under Dataskydd & sekretess > Sekretess > Sekretessbrytande regler > Mellan Skatteverket och andra myndigheter.

Uppgiftsskyldighet mellan Skatteverket och andra myndigheter

Vissa myndigheter är skyldiga att på begäran av Skatteverkets folkbokföringsverksamhet lämna ut olika uppgifter som behövs för handläggning av folkbokföringsärenden eller för kontroll av uppgifter i folkbokföringsdatabasen. De myndigheter som omfattas av uppgiftsskyldigheten är

 • Migrationsverket (7 kap. 15 b § UtlF)
 • Försäkringskassan (12 § FOF)
 • Pensionsmyndigheten (13 § FOF)
 • Centrala studiestödsnämnden (14 § FOF)
 • Arbetsförmedlingen (15 § FOF)
 • Kronofogdemyndigheten (7 a § förordning [2001:590] om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet)

Vilka uppgifter respektive myndighet är skyldig att lämna ut anges uttryckligen i den bestämmelse som reglerar uppgiftsskyldigheten.

Läs mer om uppgiftsskyldigheten under Dataskydd & sekretess > Sekretess > Sekretessbrytande regler > Mellan Skatteverket och andra myndigheter

Underrättelseskyldighet

Myndigheter ska, med vissa undantag, underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig (32 c § FOL).

Läs mer om underrättelseskyldigheten under Dataskydd & sekretess » Sekretess » Sekretessbrytande regler » Mellan Skatteverket och andra myndigheter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1] [2] [3] [4] [5]
 • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3]
 • Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet [1]
 • Förordning (2023:363) om samordningsnummer [1]
 • Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet [1]
 • Utlänningsförordning (2006:97) [1]