OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

I ett system med kassaregister ska det alltid ingå en certifierad kontrollenhet eller ett certifierat kontrollsystem. Kontrollenheten och kontrollsystemets funktion är att bevara kvittodata från kassaregister på ett säkert sätt för Skatteverkets kontrollverksamhet.

Syftet med kontrollenhet eller kontrollsystem

I ett kassaregistersystem ska det alltid ingå en kontrollenhet enligt SKVFS 2016:1 eller ett kontrollsystem enligt SKVFS 2020:9 (1 kap. 1 § tredje stycket SKVFS 2020:10).

Uppgifter som registreras i ett kassaregister är inte skyddade och för att uppnå den säkerhet för skattekontrollen som lagstiftningen avser är det nödvändigt att kvittouppgifter på annat sätt bevaras på ett säkert sätt. Detta åstadkoms genom att kvittodata löpande förs över antingen till en kontrollenhet eller till ett kontrollsystem. Kraven på kontrollenheter och kontrollsystem är så utformade att det inte finns några möjligheter för en oseriös användare att ändra de kvittouppgifter som förs över lagras i en kontrollenhet eller i ett kontrollsystem. De uppgifter som lagras i dessa är endast åtkomliga för Skatteverket.

Kontrollenhet

I ett kassaregistersystem ska det alltid ingå en kontrollenhet eller ett kontrollsystem (1 kap. 1 § tredje stycket SKVFS 2020:10). Med en kontrollenhet avses en kontrollenhet enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:1) om kontrollenhet till kassaregister (2 kap. 12 § SKVFS 2014:9).

Föreskrifterna SKVFS 2016:1 är ett omtryck av grundförfattningen om kontrollenhet, SKVFS 2009:2. Omtrycket innehåller alla bestämmelser som finns i grundförfattningen SKVFS 2009:2 och alla ändringar som gjorts av författningen därefter fram till och med omtrycket SKVFS 2016:1. Anledningen till omtryck av grundförfattningen i stället för helt nya föreskrifter om kontrollenheter beror bl.a. på att de företag som har certifikat att tillverka kontrollenheter enligt SKVFS 2009:2 inte ska behöva erhålla ett nytt certifikat för att fortsätta att tillverka kontrollenheter, vilket kan vara en kostsam process. Av förenklingsskäl hänvisas i det följande enbart till omtrycket SKVFS 2016:1 även om grundförfattningen är SKVFS 2009:2.

Kontrollsystem

I ett kassaregistersystem ska det alltid ingå en kontrollenhet eller ett kontrollsystem (1 kap. 1 § tredje stycket SKVFS 2020:10). Med kontrollsystem avses ett kontrollsystem enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister (2 kap. 13 § SKVFS 2020:10). Ett kontrollsystem till kassaregister ska bestå av ett kontrollprogram, en signeringsmodul och en kontrollserver (2 kap. 1 § första stycket SKVFS 2020:9).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister; [1] [2] [3] [4]