OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

Kassaregister ska enligt SFL vara certifierat. Skatteverkets föreskrifter medger att kravet är uppfyllt om det i ett kassaregistersystem finns ett tillverkardeklarerat kassaregister och en certifierad kontrollenhet eller kontrollsystem.

Läs om krav på kassaregister och tillverkardeklaration samt om kontrollenheter och kontrollsystem.

Vad är ett kassaregister?

Definitionen av kassaregister är bred och omfattar kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort (39 kap. 2 § SFL).

Krav i SFL att ett kassaregister ska vara certifierat

Ett kassaregister ska vara certifierat (39 kap. 8 § SFL).

Skatteverket har dock i enlighet med bemyndigandet i 9 kap. 3 § SFF meddelat ett generellt undantag från kravet på certifiering (3 kap. 1 § SKVFS 2014:9). Undantaget innebär att det är tillräckligt att vissa funktionskrav för kassaregister är tillverkardeklarerade enligt SKVFS 2014:9. Läs mer om detta på sidan Krav på kassaregister och tillverkardeklaration. Undantaget förutsätter att det i ett kassaregistersystem ingår en certifierad kontrollenhet eller certifierat kontrollsystem. Läs om detta på sidan om Kontrollenheter och kontrollsystem.

Kontrollenheter och kontrollsystem ska certifieras

Ett kassaregister ska certifieras av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll (9 kap. 2 § första stycket SFF). I Sverige sker certifiering av kontrollenheter av företag som ackrediterats av Swedac för uppgiften.

Certifiering får även utföras av ett organ från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från ett land utanför EES som Europeiska unionen har träffat avtal med om ömsesidigt erkännande. Skatteverket har bemyndigats att meddela ytterligare föreskrifter om certifiering (9 kap. 2 § andra och tredje styckena SFF).

Kontrollenheter

Skatteverket har i SKVFS 2009:2 meddelat föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister. I föreskrifterna finns bestämmelser bl.a. om krav på en kontrollenhet. Dessa föreskrifter har därefter ändrats och vid den senaste ändringen gjordes detta som ett omtryck där alla bestämmelser i grundförfattningen SKVFS 2009:2 finns i SKVFS 2016:1. Kravet på att en kontrollenhet ska certifieras finns i 14 kap. 1 § SKVFS 2016:1.

Kontrollsystem

Skatteverket har i SKVFS 2020:9 meddelat föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister. I föreskrifterna finns bestämmelser bl.a. om kontrollprogram, signeringsmodul och kontrollserver. De tre nämnda komponenterna ska alla ingå i ett kontrollsystem till kassaregister. Kravet på att ett kontrollsystem ska certifieras finns i 14 kap. 1 § SKVFS 2020:9.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister; [1] [2]
  • Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister; [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]