OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Anstånd med redovisning m.m. för värdepapperscentraler eller aktiebolag

Om det behövs med hänsyn till redovisningens omfattning eller andra särskilda förhållanden kan Skatteverket besluta om anstånd med att lämna redovisning och att betala in kupongskatt för en värdepapperscentral eller ett aktiebolag (20 § KupL). Privatpersoner kan aldrig beviljas anstånd med inbetalning av kupongskatt.

Anstånd med betalning av kupongskatt för utländska juridiska personer

Utländska juridiska personer hemmahörande bl.a. inom EU kan under vissa förutsättningar beviljas anstånd med betalning av kupongskatt vid utdelning. Den skattskyldiga ska kunna styrka att kupongskatt har innehållits eller betalats för en viss utdelning och att det finns ett s.k. anståndsutrymme det beskattningsår då utdelningstillfället inträffade. Vid beräkningen av om det finns ett anståndsutrymme ska den utländska juridiska personens resultat, utdelningar som den skattskyldiga tagit emot under det aktuella beskattningsåret och tidigare beviljade anstånd beaktas. Den utländska juridiska personens resultat ska beräknas enligt svenska regler. Anståndet gäller fram till och med fyra månader efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för anståndet.

Förutsättningar för anstånd

En utländsk juridisk person som är skattskyldig för utdelning ska enligt 28 § KupL beviljas anstånd med betalning av kupongskatt om

  1. den utländska juridiska personen sedan utdelningstillfället hör hemma i
  • en medlemsstat i EU,
  • en stat inom EES som har ingått en särskild överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar, eller
  • en stat som har ingått ett skatteavtal med Sverige som innehåller artiklar om informationsutbyte och bistånd med indrivning av skattefordringar,
  1. kupongskatt har innehållits eller betalats för en viss utdelning, och
  2. det finns ett anståndsutrymme för det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade.

Första villkoret

Som första villkor för anstånd gäller att personen sedan utdelningstillfället hör hemma i en medlemsstat i EU, i en stat inom EES som har ingått en särskild överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar eller i en stat som har ingått ett skatteavtal med Sverige som innehåller artiklar om informationsutbyte och bistånd med indrivning av skattefordringar (28 § första stycket punkt ett KupL). Den skattskyldiga ska således ha varit hemmahörande i en eller flera av dessa stater från och med utdelningstillfället och oavbrutet fram till och med det att frågan om anstånd prövas (prop. 2019/20:33 s. 19). Vad som avses med utdelningstillfälle anges i 2 § första stycket KupL.

Möjligheten till anstånd omfattar endast utländska juridiska personer. Fysiska personer och dödsbon omfattas inte av möjligheter till anstånd (prop. 2019/20:33 s. 19).

En artikel i ett svenskt skatteavtal om bistånd med indrivning av skattefordringar eller motsvarande överenskommelse om bistånd med indrivning av skattefordringar ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (prop. 2019/20:33 s. 20).

Andra villkoret

Det andra villkoret för anstånd är att den skattskyldiga kan styrka att kupongskatt har innehållits eller betalats för en viss utdelning. Därmed avses att det ankommer på den skattskyldiga att styrka att denne fått en utdelning från vilken det innehållits eller betalats kupongskatt. Det ska således stå klart för Skatteverket att kupongskatt har tagits ut på en utdelning som den skattskyldiga har fått och skattens belopp ska framgå. I vilken form som bevisningen läggs fram har ingen betydelse. Avgörande är att själva omständigheten är klargjord (prop. 2019/20:33 s. 20).

Den situationen kan uppkomma att kupongskatt inte har innehållits trots att så borde ha skett. Om en värdepapperscentral underlåtit att innehålla kupongskatt ska den betala in skatten (10 § KupL) och i andra fall ska Skatteverket förelägga den skattskyldiga att betala skatten (26 § KupL). Det är först när värdepapperscentralen innehållit eller den skattskyldiga har betalat in skatten som anstånd kan beviljas.

Tredje villkoret

För att säkerställa att kupongskattelagen är förenlig med EU-rätten gäller som tredje villkor att personen som tar emot utdelning med hänsyn till sitt resultat det beskattningsår då utdelningstillfället inträffade kan få anstånd och i så fall med hur stort belopp. Det är utdelningstillfället enligt 28 § första stycket andra punkten KupL som avses. Villkoret uttrycks som att det ska finnas ett anståndsutrymme. Hur anståndsutrymmet ska beräknas framgår av 28 c–28 g §§ KupL, läs vidare i avsnittet om beräkning av anståndsutrymme.

Anstånd med kupongskatt som har påförts i efterhand

Om kupongskatt inte har innehållits vid utdelningstillfället kan Skatteverket enligt 26 § KupL påföra kupongskatt i efterhand. Även vid påföring av kupongskatt i efterhand ska bedömningen av rätten till anstånd göras utifrån förhållandena under det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade. Om påföringen har skett efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade gäller att det ska finnas ett anståndsutrymme för det eller de beskattningsår som följer efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade (28 a § KupL).

Skälet för detta är att utländska juridiska personer som påförs kupongskatt i efterhand inte ska få några fördelar jämfört med utländska juridiska personer som påförs kupongskatt i anslutning till utdelningen, eller jämfört med juridiska personer med hemvist i landet i motsvarande situation (prop. 2019/20:33 s. 22).

Det behöver dock inte finnas ett anståndsutrymme för det beskattningsår när påföringen skedde (28 a § KupL).

För att bestämmelsen i 28 a § KupL för anstånd med kupongskatt som har påförts i efterhand ska vara tillämplig krävs att påföringen har skett efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade. Om påföringen av kupongskatt i efterhand sker under samma beskattningsår som utdelningen eller beskattningsåret därefter ska det finnas ett anståndsutrymme för beskattningsåret när utdelningstillfället inträffade för att anstånd ska kunna beviljas.

Exempel

Om den skattskyldiga A SA får en utdelning år X1 och kupongskatt påförs i efterhand år X3 eller senare är bestämmelsen tillämplig, men inte om påföring sker X1 eller X2. Om utdelningen för A SA sker år X1 och påföringen år X5 ska det såväl finnas anståndsutrymme för X1 (enligt 28 § första stycket KupL) som för åren X2–X4 för att anstånd ska kunna beviljas. Bestämmelsen förutsätter dock inte att det finns ett anståndsutrymme för beskattningsåret när påföringen skedde, dvs. år X5 i exemplet.

Kupongskatt som tagits ut med stöd av bulvanregeln

Om kupongskatt har tagits ut med stöd av 4 § tredje stycket KupL (bulvanregeln) ska anstånd med betalning av kupongskatt inte beviljas (28 b § KupL).

Bulvanregeln ska motverka skattebortfall och kringgåenden. Av bestämmelsen framgår att skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt. Även den som normalt sett inte är skattskyldig enligt kupongskattelagen blir skattskyldig i de situationer som faller in under bulvanregeln. Kriterierna för tillämpningen är endast att annan obehörigen har fått en skatteförmån. För att uppnå en unionsrättslig likabehandling och dessutom inte bevilja anstånd i skatteflyktssituationer beviljas inte anstånd om kupongskatt tagits ut med stöd av bulvanregeln (prop. 2019/20:33 s. 23).

Beräkning av anståndsutrymmet

Beräkningen av anståndsutrymmet för ett visst beskattningsår följer av 28 c–g §§ KupL.

Eftersom lagstiftningen inte innebär att det är ett resultat i traditionell mening som ska beräknas benämns inte utfallet av beräkningen resultat, utan anståndsutrymme. Detta ord knyter an till vad beräkningen syftar till, nämligen att avgöra om den skattskyldiga kan få anstånd och i så fall med hur stort belopp. Den skattskyldigas resultat utgör en av posterna i beräkningen av anståndsutrymmet. Anståndsutrymmet ett visst beskattningsår består enligt 28 c § KupL av

1. kupongskatt hänförlig till utdelning under beskattningsåret som har innehållits eller betalats och som den skattskyldiga har ansökt om anstånd med betalningen av, och

2. anståndsbelopp vid utgången av beskattningsåret,

minskat med

3. den skattskyldigas resultat beräknat enligt 28 e–g §§ KupL, om det är positivt, och

4. anståndsbelopp motsvarande redan beviljat anstånd om beskattningsårets anståndsutrymme har legat till grund för anståndet.

Anståndsutrymmet består av resultatet av en beräkning av fyra poster, läs om första posten, andra posten, tredje posten och fjärde posten.

Första posten

Den första posten består av kupongskatten som har innehållits eller betalats och som den skattskyldiga har ansökt om anstånd med betalningen av (28 c § första stycket första punkten KupL).

Kupongskatten ska vara hänförlig till utdelning under det aktuella beskattningsåret. Även kupongskatt som har påförts i efterhand enligt 26 § KupL efter det aktuella beskattningsåret omfattas av posten, under förutsättning att påföringen avser utdelning under beskattningsåret. Det kan vara fråga om en eller flera utdelningar under ett visst beskattningsår. Om kupongskatt för en utdelning har innehållits eller betalats men därefter till viss del återbetalats till den skattskyldiga, som sedan ansöker om anstånd, ska bara den kupongskatt som inte har återbetalats ligga till grund för beräkningen av anståndsutrymmet (prop. 2019/20:33 s. 25).

Den första posten ska adderas med den andra posten.

Andra posten

Den andra posten består av anståndsbelopp vid utgången av beskattningsåret (28 c § första stycket första punkten KupL). Anståndsbelopp vid utgången av beskattningsåret kan antingen avse anstånd med betalning av kupongskatt för en utdelning under tidigare beskattningsår eller ett nytt anstånd i stället för ett tidigare beviljat anstånd som har löpt ut under tidigare beskattningsår. I de fall den skattskyldiga har ett eller fler anståndsbelopp som löper vid utgången av beskattningsåret ska samtliga dessa anståndsbelopp ingå i beräkningen av avdragsutrymmet (prop. 2019/20:33 s. 25).

Exempel

Om exempelvis A SA ansöker om anstånd avseende en utdelning som erhållits under år X2 och ansökan om anstånd ges in år X3, är det anståndsutrymmet för år X2 som är avgörande för rätten till anstånd. Exemplet avser endast anstånd som har beviljats under år X2 och som fortfarande löper på vid årets utgång. Anstånd som har beviljats under år X2 kan till exempel avse utdelning under år X1 eller nytt anstånd i stället för ett anstånd som löpte ut under år X1.

Tredje posten

Vid beräkningen av anståndsutrymmet ska summan av den tredje och fjärde posten subtraheras från summan av den första och andra posten. Den tredje posten består av den skattskyldigas resultat beräknat enligt 28 e–28 g §§ KupL under det aktuella beskattningsåret, läs mer om beräkning av den skattskyldigas resultat (28 c § första stycket tredje punkten KupL). Detta gäller dock bara om resultatet är positivt. Är resultatet negativt eller om den skattskyldiga uppvisar ett nollresultat ska summan av posterna enligt första och andra punkterna inte minskas med någon post (28 c § första stycket tredje punkten KupL).

Om ansökan om anstånd avser en utdelning vars utdelningstillfälle inträffat under det aktuella beskattningsåret bör den skattskyldigas resultat vid beräkningen av anståndsutrymmet multipliceras med den skattesats med vilken kupongskatt har tagits ut på utdelningen. Om den skattskyldiga har ansökt om ett nytt anstånd för ett tidigare beviljat anstånd är det den skattesats som skulle ha tagits ut på en utdelning om utdelningstillfället hade inträffat vid tiden för ansökan som resultatet bör multipliceras med (28 g § KupL). Om skattesatsen för kupongskatt ändras från utdelningstillfället till dess att ett nytt anstånd beviljas, när det är frågan om ett tidigare beviljat anstånd, är det alltså den nya skattesatsen som ska användas vid beräkningen av anståndsutrymmet för det nya anståndet. Skattesatsen kan till exempel ändras på grund av ändringar i kupongskattelagen eller i det tillämpliga skatteavtalet (prop. 2019/20:33 s. 26).

Fjärde posten

Den fjärde posten, som tillsammans med den tredje posten ska subtraheras från summan av den första och andra posten, utgörs av redan beviljat anstånd om det aktuella beskattningsårets anståndsutrymme har legat till grund för anståndet (28 c § första stycket tredje punkten KupL).

Den fjärde posten innebär således att anståndsutrymmet för beskattningsåret minskar i den utsträckning det redan har tagits i anspråk av tidigare beviljade anstånd.

Exempel

Om exempelvis A SA ansöker om anstånd år X3 med en utdelning under år X2 ska anstånd som tidigare har beviljats under X3 minska anståndsutrymmet om anståndet antingen avser kupongskatt hänförlig till en annan utdelning under X2 eller ett nytt anstånd i stället för ett anstånd som löpte ut under X2. Detta eftersom det är anståndsutrymmet X2 som har legat till grund för det beviljade anståndet i dessa fall.

Det beskattningsår som det är aktuellt att beräkna ett eventuellt anståndsutrymme för

Om det är fråga om anstånd för utdelning som inte tidigare har varit föremål för en ansökan om anstånd är det beskattningsåret när utdelningstillfället inträffade som är det aktuella beskattningsåret att beräkna anståndsutrymmet för (28 § första stycket 3 KupL).

Om ansökan om anstånd avser ett tidigare beviljat anstånd är det beskattningsåret som följer närmast efter det beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för det tidigare beviljade anståndet som är det aktuella beskattningsåret att beräkna anståndstrymmet för (28 § andra stycket KupL) (prop. 2019/20:33 s. 58).

Beräkning av anståndsutrymmet när den skattskyldiga ingår i en grupp av företag som är föremål för konsoliderad inkomstbeskattning i sin hemstat

Om den skattskyldiga ingår i en grupp av företag som är föremål för konsoliderad inkomstbeskattning i sin hemstat ska anståndsutrymmet beräknas med beaktande av samtliga företag i gruppen (28 f § KupL).

I t.ex. Tyskland och Danmark finns bestämmelser om frivillig konsoliderad inkomstbeskattning. Där får resultatet i alla företag i en företagsgrupp läggas samman och inkomstbeskattas enbart hos moderbolaget. Vilka inkomster och utgifter som belastar det enskilda företaget blir då ointressant för den totala skattebördan.

De företag som ska ingå i beräkningen av om det har uppkommit ett underskott är de företag som faktiskt ingår i konsolideringen i den skattskyldigas hemstat (prop. 2019/20:33 s. 61). Det är företagens hela verksamhet som ingår i konsolideringen oavsett var den bedrivs som ska beaktas vid beräkningen av ett anståndsutrymme. Således ska resultat i fasta driftställen ingå i beräkningen av anståndsutrymmet (prop. 2019/20:33 s. 28).

Detta är alltså en annan metod för resultatutjämning inom en koncern än den som praktiseras i Sverige. Här upprätthålls betydelsen av det enskilda företagets resultat genom användande av ett koncernbidrag som givaren drar av och mottagaren tar upp (prop. 2019/20:33 s. 27).

Posterna i beräkningen avnståndsutrymmet ska beräknas för varje företag för sig och sedan summeras (prop. 2019/20:33 s. 61). Det innebär till exempel att om ett annat företag i företagsgruppen, än det som har ansökt om anstånd, har fått en utdelning ska den innehållna eller betalade kupongskatten som är hänförlig till utdelningen bara ingå i beräkningen av anståndsutrymmet om företaget i fråga har ansökt om anstånd med betalning av kupongskatten. Vidare ska anståndsbelopp vid utgången av beskattningsåret för samtliga företag i företagsgruppen beaktas. När det gäller resultatet ska det beräknas för varje företag för sig enligt svenska regler. Därefter ska alla företagens resultat summeras och därefter ska summan av företagens resultat multipliceras med den skattesats som gäller för det företag som ansökt om anstånd. Även resultat som inte är positiva ska beaktas vid summeringen av anståndsutrymmet. Summan av respektive post i enlighet med vad som angetts ovan ska ligga till grund för beräkningen av anståndsutrymmet. Det är skattesatsen för det företag i företagsgruppen som har ansökt om anstånd som vid tillämpning av 28 g § KupL ska multipliceras med summan av resultaten för företagen i företagsgruppen (prop. 2019/20:33 s. 61).

Beräkning av anståndsutrymmet när kupongskatt påförts i efterhand

När det är frågan om anstånd med betalning av kupongskatt som har påförts i efterhand blir i vissa fall mer än ett års anståndsutrymme avgörande för rätten till anstånd (28 a och d §§ KupL). Om påföringen sker efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade ska det finnas ett anståndsutrymme även för det eller de beskattningsår som följer på det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade. Det behöver dock inte finnas något anståndsutrymme för det beskattningsår när påföringen sker (prop. 2019/20:33 s. 29).

Kupongskatten hänförlig till den aktuella utdelningen ska anses vara ett sådant anståndsbelopp som avses i den andra posten i beräkningen av anståndsutrymmet till den del skatten ryms inom anståndsutrymmet för utdelningsåret (28 d § KupL). Effekten av detta är att kupongskatten ökar anståndsutrymmet för efterföljande beskattningsår till den del den ryms inom anståndsutrymmet för utdelningsåret. Samma metod ska tillämpas för efterföljande år (28 d § KupL).

Det innebär i praktiken att ett fiktivt anståndsbelopp beräknas för att anståndsutrymmet ska överensstämma med det som hade varit om det påförts vid utdelningstillfället (prop. 2019/20:33 s. 59).

Exempel

Om exempelvis den utländska juridiska personen A SA tar emot en utdelning år X1 och kupongskatten påförs först år X3 bör kupongskatten beaktas vid beräkningen av anståndsutrymmet år X2, i den utsträckning den ryms inom anståndsutrymmet för X1. Det behöver dock inte finnas något anståndsutrymme för år X3.

Beräkning av den skattskyldigas resultat

För att systemet ska vara förenligt med EU-rätten medges en utländsk juridisk person anstånd med kupongskatt i situationer när en svensk juridisk person inte beskattas för en motsvarande utdelning.

Vid beräkningen av den begränsat skattskyldigas resultat ska därför samma regler tillämpas som enligt inkomstskattelagen gäller för beräkningen av överskottet av lågbeskattade inkomster i utländska juridiska personer (28 e § KupL). Som huvudregel vid beräkningen av om det har uppkommit ett underskott gäller därför att bestämmelserna i 39 a kap. 10–12 §§ IL ska tillämpas (prop. 2019/20:33 s. 30 f. och s. 61).

Anståndsbeloppets storlek

Enligt huvudregeln beviljas anstånd med ett belopp som motsvarar anståndsutrymmet (28 h § första stycket KupL).

Om den skattskyldiga har ett negativt resultat eller ett nollresultat, och inte tidigare under beskattningsåret beviljats anstånd och inte ingår i en företagsgrupp med konsoliderad inkomstbeskattning, innebär detta att anståndsbeloppet motsvarar skatten på den mottagna utdelningen eller anståndsbeloppet vid beskattningsårets utgång. Om resultatet är positivt minskar dock anståndsutrymmet enligt beräkningen i 28 c § KupL i motsvarande utsträckning (efter det att resultatet har multiplicerats med den aktuella kupongskattesatsen). Anstånd kan inte beviljas med ett högre belopp än det som den skattskyldiga har ansökt om anstånd med betalning av.

Om ansökan om anstånd avser anstånd med betalning av kupongskatt som har påförts i efterhand vid en sådan tidpunkt som avses i 28 a § KupL beviljas anstånd med ett belopp som motsvarar det anståndsutrymme som är lägst för de beskattningsår som det ska finnas ett anståndsutrymme för enligt 28 och 28 a §§ KupL (28 h § andra stycket KupL).

Ett tidigare beviljat anstånd ska sättas ned i motsvarande utsträckning som Skatteverket beslutar om återbetalning av kupongskatt enligt 27 § KupL (28 h § tredje stycket KupL). Detta gäller om en ansökan om återbetalning enligt 27 § fjärde stycket KupL kommer in till Skatteverket efter att anstånd har beviljats avseende samma kupongskatt och återbetalning skett på grund av anståndsbeslutet. Någon ytterligare återbetalning ska då inte ske (prop. 2019/20:33 s. 35).

Återbetalning av innehållen eller betalad kupongskatt

Om den skattskyldiga har beviljats anstånd med betalning av kupongskatt ska Skatteverket återbetala den kupongskatt som innehållits eller betalats för utdelningen till den del den omfattas av anståndet (28 i § KupL). Återbetalning ska bara göras första gången som ett anstånd för en viss utdelning prövas och således inte vid ett eventuellt nytt anstånd som baseras på ett tidigare beviljat anstånd enligt 28 § andra stycket (prop. 2019/20:33 s. 36).

Vid en återbetalning på grund av anstånd tillämpas 27 § sjätte och åttonde styckena KupL (28 i § KupL). Av 27 § sjätte stycket KupL framgår att beslut rörande återbetalning får skjutas upp till dess frågan om skattskyldighet enligt IL har prövats slutligen, det gäller även återbetalning med anledning av beviljat anstånd. I 27 § åttonde stycket KupL finns en hänvisning till bestämmelser i SFL om hinder mot återbetalning av skatt. Detta kan bli aktuellt att tillämpa när den som har rätt till återbetalning av kupongskatt också är skyldig att betala annan kupongskatt eller skatt eller avgift enligt SFL. Då gäller till exempel de hinder för återbetalning som anges i 64 kap. SFL (prop. 2019/20:33 s. 36).

Anståndstiden

Ett beviljat anstånd ska som huvudregel gälla fram till och med fyra månader efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för anstånd (28 j § första stycket KupL). Det ska då göras en ny bedömning av om förutsättningarna för anstånd fortfarande är uppfyllda och hur stort anståndsutrymmet i så fall ska vara.

Vad som avses med beskattningsår i detta hänseende framgår av 39 a kap. 12 § IL (prop. 2019/20:33 s. 33). Saknas tillförlitliga uppgifter om det efterföljande beskattningsårets längd, ska det anses vara lika långt som det beskattningsår som anståndsutrymmet avser (28 j § första stycket KupL).

Om ansökan avser anstånd med kupongskatt som har påförts i efterhand och efter utgången av det beskattningsår som följer närmast det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade ska anståndstiden gälla fram till och med fyra månader efter utgången av det beskattningsår då påföringen skedde. Saknas tillförlitliga uppgifter om detta beskattningsårs längd, ska det anses vara lika långt som det senaste beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för anståndet (28 j § andra stycket KupL).

Om den skattskyldiga ansöker om ett nytt anstånd innan anståndstiden löper ut gäller anståndet fram till dess att Skatteverket har meddelat beslut i fråga om anståndet. Detta gäller dock bara om beslutet meddelas efter det att anståndstiden löper ut (28 k § KupL).

Anståndet ska upphöra om den skattskyldiga begär det (28 l § KupL).

Nytt anstånd

I 28 § andra stycket KupL anges förutsättningarna för en utländsk juridisk person att beviljas ett nytt anstånd i de fall den skattskyldiga har ett tidigare beviljat anstånd. Det ursprungliga anståndet gäller fram till och med fyra månader efter utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för anståndet. Den skattskyldiga får därefter möjlighet att ansöka om ett nytt anstånd som helt eller delvis motsvarar det tidigare anståndet.

Utgångspunkten är att denna möjlighet ges till utländska juridiska personer som befinner sig i en liknande situation som svenska juridiska personer som är skattskyldiga till inkomstskatt och som inte behöver betala skatt på en mottagen utdelning på grund av det inte uppvisar överskott ett eller flera beskattningsår efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade. Detta syfte uppnås genom att, i tillämpliga delar, ha samma förutsättningar för nytt anstånd som för när en skattskyldig för första gången ansöker om anstånd avseende en utdelning (prop. 2019/20:33 s. 40).

För att beviljas ett nytt anstånd ska enligt 28 § andra stycket KupL villkoren i första stycket första punkten samma bestämmelse vara uppfyllda, dvs. ett nytt anstånd ska beviljas om

1. den utländska juridiska personen sedan utdelningstillfället antingen hör hemma i

  • en medlemsstat i EU,
  • en stat inom EES som har ingått en särskild överenskommelse med Sverige eller EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar, eller
  • en stat som har ingått ett skatteavtal med Sverige som innehåller artiklar om informationsutbyte och bistånd med indrivning av skattefordringar, och

2. det finns ett anståndsutrymme för det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår vars anståndsutrymme ligger till grund för det tidigare beviljade anståndet.

Om den skattskyldiga exempelvis har beviljats anstånd avseende en utdelning år X1 är det anståndsutrymmet det beskattningsåret som ligger till grund för anståndet. För att ett nytt anstånd ska beviljas så ska det alltså finnas ett anståndsutrymme år X2. För att anstånd därefter ska kunna beviljas ska det finnas ett anståndsutrymme år X3. Hur anståndsutrymmet ska beräknas framgår av 28 c–28 g §§ KupL, se vidare om beräkning av anståndsutrymme.

En artikel i ett svenskt skatteavtal om bistånd med indrivning av skattefordringar eller motsvarande särskild överenskommelse om bistånd med indrivning av skattefordringar ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. Vid en bedömning av om ett avtal av aktuellt slag föreskriver ett bistånd vars räckvidd är likartad med den som föreskrivs i indrivningsdirektivet, ska det bland annat beaktas att biståndet detta gäller i princip alla skatter och avgifter som tas ut av en medlemsstat samt att indrivningsåtgärder utgör en del av det bistånd som ges (prop. 2019/20:33 s. 41).

Ansökan om anstånd

En skriftlig ansökan om anstånd ska ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade (28 m § första stycket KupL). Bestämmelsen är bara tillämplig när den skattskyldiga ansöker om anstånd med betalning av kupongskatt för en viss utdelning den första gången. Om den skattskyldiga sedan tidigare har beviljats anstånd och vill ha ett nytt anstånd avseende samma utdelning gäller inte den i bestämmelsen angivna tidsfristen. I det fallet gäller att den skattskyldiga ska ansöka om ett nytt anstånd innan anståndstiden löper ut (28 j § KupL).

Om kupongskatt har påförts i efterhand ska ansökan om anstånd ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det beskattningsår när påföringen skedde. Om påföringen har skett när mindre än fyra månader återstår av beskattningsåret ska ansökan senast ha kommit in fyra månader efter påföringen (28 m § andra stycket KupL). Om påföringen skedde under samma beskattningsår som utdelningstillfället inträffade ska dock ansökan ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av det beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår när utdelningstillfället inträffade (28 m § tredje stycket KupL), det innebär att huvudregeln i första stycket ska tillämpas i dessa fall (prop. 2019/20:33 s. 64).

Betalning av kupongskatt

Läs mer om betalning av kupongskatt.

Exempel

Det belgiska företaget A SA får den 15 april år X1 utdelning från ett svenskt noterat bolag med totalt 400 000. Från utdelningen innehålls kupongskatt med 15 procent, dvs. med 60 000. Den 22 maj X1 får företaget utdelning på ett annat svenskt innehav med totalt 100 000, från vilken kupongskatt innehållits med 15 000. A SA har kalenderår som beskattningsår. När bokslutet görs för år X1 står det klart att A SA, efter omräkning av resultatet enligt svenska regler, uppvisar ett negativt resultat med 100 00 (28 e § KupL). Anståndsutrymmet uppgår till 75 000 eftersom någon reducering av anståndsutrymmet inte ska ske då A SA:s resultat är negativt (28 c § KupL). Eftersom A SA redovisar ett negativt resultat behöver inte resultatet multipliceras med kupongskattesatsen (28 g § KupL).

A SA inkommer den 12 april år X2 till Skatteverket med en ansökan om anstånd avseende beskattningsåret X1. Företaget styrker att kupongskatt har innehållits med totalt 75 000 och att företaget enligt svenska regler har ett negativt resultat om 100 000. Skatteverket meddelar beslut om att företaget beviljas anstånd med att betala kupongskatt avseende de båda utdelningarna, dvs. med 60 000 respektive 15 000 (sammanlagt 75 000). Det sammanlagda anståndsbeloppet motsvarar anståndsutrymmet (28 h § KupL). Eftersom Skatteverket har beviljat ansökan om anstånd så återbetalar Skatteverket den kupongskatt som har innehållits för utdelningarna, dvs. 75 000 till A SA (28 i § KupL). Den 1 maj år X2 får A SA utdelning från ett svenskt noterat bolag med totalt 200 000. Från utdelningen innehålls kupongskatt med 15 procent, dvs. med 30 000. Den 1 oktober X2 får företaget utdelning på ett annat svenskt innehav med totalt 100 000 , från vilken kupongskatt innehållits med 15 000.

A SA inkommer den 1 februari år X3 till Skatteverket med en ansökan om nytt anstånd avseende de tidigare beviljade anstånden och ansöker samtidigt om anstånd avseende utdelningen som bolaget erhöll den 1 maj X2. Eftersom ansökan om nytt anstånd kommer in före den 30 april X3 löper anståndstiden till dess att Skatteverket meddelar beslut i fråga om anstånd (28 k § KupL). Skatteverket ska pröva om förutsättningarna för anstånd är uppfyllda, dels avseende de tidigare beviljade anstånden (28 § andra stycket KupL), dels för utdelningen som A SA fick den 1 maj X2 (28 § första stycket KupL). Företaget ger in underlag för att styrka att det fortfarande hör hemma i en stat inom EU, att kupongskatt har innehållits avseende utdelningen den 1 maj X2 och en beräkning av företagets resultat efter omräkning av resultatet enligt svenska regler. Underlaget visar att företaget uppvisar ett negativt resultat med 200 000 för X2. Anståndsutrymmet uppgår därmed till summan av anståndsbeloppen vid utgången av X2 (75 000) och kupongskatten som innehållits avseende utdelningen den 1 maj X2 (30 000), dvs. 105 000 (75 000 + 30 000). Kupongskatten avseende utdelningen den 1 oktober ska inte beaktas eftersom A SA inte har ansökt om anstånd med betalning av denna skatt. Skatteverket beviljar nytt anstånd för de tidigare beviljade anstånden (60 000 + 15 000) och anstånd med att betala kupongskatten som innehållits för utdelningen den 1 maj X2 (30 000), sammanlagt 105 000, vilket motsvarar anståndsutrymmet. Kupongskatten om 30 000 återbetalas till A SA. Den 1 augusti X3 ansöker A SA om anstånd avseende utdelningen som bolaget fick den 1 oktober X2. Anståndsutrymmet uppgår till summan av uttagen kupongskatt på utdelningar som A SA fått under X2 (eftersom företaget numera ansökt om anstånd med betalningen av kupongskatten avseende bägge utdelningar) plus anståndsbeloppen vid utgången av X2, dvs. till 120 000 ((30 000 + 15 000 )+(60 000 + 15 000)) minus det tidigare beviljade anståndet, dvs. till 15 000 (120 000 – 105 000). Detta innebär att A SA får anstånd med att betala kupongskatten avseende utdelningen företaget fick i oktober X2. Kupongskatten om 15 000 återbetalas till A SA.

År X3 blir ett bättre år resultatmässigt för A SA. Företaget har nu ett plusresultat på 400 000 efter omräkning till svenska regler. De innehav av svenska aktier som gav utdelning under X2 har avyttrats utan att generera några nya utdelningar under året. Den 1 april X4 ansöker A SA om nytt anstånd avseende de anstånd som fortfarande löper. Under X3 beviljade Skatteverket anstånd med sammanlagt 120 000 (60 000 + 15 000 + 30 000 + 15 000). Dessa anstånd gäller till och med den 30 april X4 (28 j § första stycket KupL). Skatteverket meddelar dock beslut i fråga om anstånd först den 15 maj X4. Anståndstiden förlängs fram till dess att Skatteverket har meddelat beslutet (28 k § KupL). Anståndsutrymmet uppgår till summan av anståndsbeloppen vid utgången av X3, dvs. 120 000, minskat med det positiva resultatet X3. Innan differensen beräknas ska dock resultatet multipliceras med den kupongskattesats som hade gällt för A SA om företaget hade fått en utdelning samma dag som ansökan om anstånd gjordes (28 g § KupL). Kupongskattesatsen har i detta exempel inte ändrats och resultatet ska därför multipliceras med 15 procent. Anståndsutrymmet för X3 uppgår således till 60 000 (120 000 –(400 000 x 0,15)). Skatteverket väljer att pröva anstånden i kronologisk ordning, med anstånd som avser den senast mottagna utdelningen först. Anståndet om 15 000, avseende utdelningen i oktober X2, ryms inom anståndsutrymmet och Skatteverket beviljar därför A SA nytt anstånd med 15 000. Genom att bevilja detta anstånd minskar anståndsutrymmet för X3 med 15 000 (28 c § punkt 4 KupL). Även anståndet om 30 000, avseende utdelningen i maj X2, ryms inom anståndsutrymmet och Skatteverket beviljar anstånd med detta belopp. Anståndsutrymmet minskar således med ytterligare 30 000 och då återstår bara 15 000. Det innebär att även anståndet om 15 000, avseende det nya anståndet som beviljades under X2 och som ursprungligen härrör från utdelningen den 1 oktober X1 ryms inom anståndsutrymmet och Skatteverket beviljar anstånd med detta belopp. Därmed återstår inget anståndsutrymme för X3 och Skatteverket avslår ansökan om nytt anstånd avseende anståndet om 60 000, som ursprungligen härrör från utdelningen den 15 april X1. Skatteverket ska därför förelägga A SA att inom två månader från den dag då företaget fick del av föreläggandet betala kupongskatt med 60 000 (28 n § KupL). I slutet av år X4 beslutas att A SA ska övergå till brutet räkenskapsår. Beskattningsåret som började den 1 januari X4 ska därför förlängas till den 30 juni X5. Företaget inkommer med handlingar till Skatteverket i januari X5 som styrker omläggningen. Skatteverket noterar att det befintliga anståndet gäller till och med den 31 oktober X5.

Under det förlängda räkenskapsåret har verksamheten tagit fart för A SA som nu har ett överskott om 1 500 000, beräknat enligt svenska regler. Det står därför klart att det inte finns något anståndsutrymme och företaget ansöker inte om nytt anstånd. A SA:s anstånd med att betala kupongskatt om 60 000 löper ut den 1 november X5. Skatteverket ska därefter förelägga A SA att inom två månader från den dag då företaget fick del av föreläggandet betala kupongskatt med 60 000 (28 n § KupL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner