OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Om föräldrarna gifter sig med varandra efter barnets födelse blir de gemensamt vårdnadshavare från och med vigseldatumet, om inte domstol dessförinnan har gett vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller åt en tillfällig vårdnadshavare (6 kap. 3 § första stycket 2 FB).

Observera att en registrering av den icke födande föräldern som vårdnadshavare förutsätter att faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § FB först har blivit fastställt. Om faderskapet eller föräldraskapet fastställs först efter vigseln ska regeln om automatisk gemensam vårdnad i 6 kap. 3 § första stycket 2 FB inte tillämpas. För att få gemensam vårdnad måste föräldrarna i dessa fall själva vidta åtgärder, till exempel genom att göra en anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden eller direkt till Skatteverket, eller ingå ett vårdnadsavtal. Läs mer om registrering av faderskap och föräldraskap under Fastställande av faderskap när presumtion saknas och Fastställande av föräldraskap genom bekräftelse eller dom.

Exempel:

  • Ett olikkönat ogift par får ett barn. Den kvinna som föder barnet blir i samband med födseln automatiskt barnets mor och vårdnadshavare. Om barnet ska folkbokföras från födseln ska kvinnan registreras som barnets mor och vårdnadshavare. Faderskapet för barnet bekräftas därefter hos socialnämnd, men någon anmälan om gemensam vårdnad görs inte vid det tillfället. Socialnämnden underrättar Skatteverket om bekräftelsen som registrerar mannen som barnets far i folkbokföringen. Två år efter barnets födelse gifter sig föräldrarna med varandra. Föräldrarna blir då automatiskt gemensamma vårdnadshavare för barnet från och med vigseldatumet, vilket ska registreras i folkbokföringen.
  • Ett samkönat kvinnligt och ogift par får ett barn. Den kvinna som fött barnet blir i samband med födseln automatiskt barnets mor och vårdnadshavare. Om barnet ska folkbokföras från födseln ska personen registreras som barnets mor och vårdnadshavare. En månad efter barnets födelse gifter sig paret och de registreras som gifta i folkbokföringen. Eftersom barnet endast har en rättslig förälder (modern) medför äktenskapet inte någon ändring i fråga om vårdnaden. Kort tid efter vigseln vänder sig paret till socialnämnd och den icke-födande kvinnan bekräftar där att hon är förälder enligt 1 kap. 9 § FB. Den kvinna som bekräftat föräldraskapet registreras som förälder till barnet i folkbokföringen. Föräldraskapsbekräftelsen medför dock inte någon automatiskt ändring i vårdnaden. För att få gemensam vårdnad måste föräldrarna själva agera i frågan. De kan till exempel göra en anmälan om gemensam vårdnad eller ingå ett vårdnadsavtal.
  • Om föräldrar som har gemensam vårdnad skiljer sig fortsätter de att ha gemensam vårdnad om barnet om inte en domstol beslutar något annat. En äktenskapsskillnad medför alltså inte någon automatisk ändring av vårdnaden (6 kap. 3 § andra stycket FB).

När en domstol efter eller i samband med skilsmässan beslutar att endast den ena av föräldrarna ska vara vårdnadshavare, blir föräldrarna åter gemensamt vårdnadshavare om de gifter om sig med varandra efter skilsmässan. Skatteverket registrerar då ändringen i vårdnaden från och med det senaste vigseldatumet (6 kap. 3 § första stycket 2 FB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar