Om föräldrarna gifter sig med varandra efter barnets födelse blir de gemensamt vårdnadshavare från och med vigseldatumet, om inte domstol dessförinnan har gett vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller åt en tillfällig vårdnadshavare (6 kap. 3 § första stycket 2 FB).

Observera att en registrering av den icke födande föräldern som vårdnadshavare förutsätter att föräldraskap för personen först har blivit fastställt. Om föräldraskapet har fastställs först efter vigseln ska regeln om automatisk gemensam vårdnad i 6 kap. 3 § första stycket 2 FB inte tillämpas. För att få gemensam vårdnad måste föräldrarna i dessa fall själva vidta åtgärder, till exempel genom att göra en anmälan om gemensam vårdnad till socialnämnden eller direkt till Skatteverket, eller ingå ett vårdnadsavtal. Läs mer om registrering av föräldraskap under Föräldraskap för den som inte fött barnet.

Om föräldrar som har gemensam vårdnad skiljer sig fortsätter de att ha gemensam vårdnad om barnet om inte en domstol beslutar något annat. En äktenskapsskillnad medför alltså inte någon automatisk ändring av vårdnaden (6 kap. 3 § andra stycket FB).

När en domstol efter eller i samband med skilsmässan beslutar att endast den ena av föräldrarna ska vara vårdnadshavare, blir föräldrarna åter gemensamt vårdnadshavare om de gifter om sig med varandra efter skilsmässan. Skatteverket registrerar då ändringen i vårdnaden från och med det senaste vigseldatumet (6 kap. 3 § första stycket FB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar