OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2022.

Den äldre förordningen, 1408/71 kan i vissa fall fortsätta att gälla under en övergångstid. Det kan inträffa vid samtidigt arbete i flera länder, vid arbete med internationella transporter och för tredjelandsmedborgare.

Övergångsbestämmelser

Enligt övergångsbestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 kan den äldre förordningen om tillämpning av systemen för social trygghet, förordning (EEG) nr 1408/71, fortsätta att gälla under en övergångstid på upp till tio år. Om en person omfattas av det sociala trygghetssystemet i ett visst land enligt bestämmelserna i förordning 1408/71 och i ett annat land enligt den nya förordningen ska personen även i fortsättningen omfattas av det sociala trygghetssystemet i det land som förordning 1408/71 anger. Det gäller

  • så länge den rådande situationen förblir oförändrad
  • om inte personen ansöker om att bli omfattad av det sociala trygghetssystemet i det land som ska tillämpas enligt förordning 883/2004 (artikel 87.8 förordning 883/2004).

Övergångsbestämmelsen kan bara bli tillämplig på en person som den 1 maj 2010, då förordning 883/2004 trädde i kraft, omfattas av ett lands sociala trygghetssystem enligt förordning 1408/71 men som enligt förordning 883/04 skulle ha blivit omfattad av ett annat lands sociala trygghetssystem.

Vad innebär oförändrad situation?

Med förändring av den rådande situationen menas att något av de avgörande kriterierna för fastställandet av tillämplig lagstiftning enligt förordning 1408/71 har ändrats. Ändringen ska ha skett efter ikraftträdandet av förordning 883/2004. En förändring av den rådande situationen anses inträffa vid

  • byte av arbetsgivare
  • avslutande av en av anställningarna för den som samtidigt har fler än en anställning
  • byte av bosättningsort som innebär flytt över en nationsgräns.

Det finns även en övergångsbestämmelse (artikel 87a förordning 883/2004) som innebär att förordning 1408/71 kan under vissa speciella omständigheter vara tillämplig längre tid än 10 år.

Läs mer om detta i kommissionens skrift, Praktisk vägledning om Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz (del IV.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen [1] [2]
  • Praktisk vägledning om den lagstiftning som gäller i EU och i EES [1]