Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2006-09-11 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2018-11-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – information till betalningsmottagare
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2008-10-27 Tjänsteställe för frilansande musiker
2009-06-15 Förlängning av tremånadersperioden vid uppehåll i tjänsteresa för arbete på annan ort
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2020-02-24 Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2018-11-21 Bilförmån – korrigering av bilkoder för 2018
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2007-05-25 Motion och annan friskvård med användning av checkar
2015-02-10 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal
2019-03-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelse av skatteavdrag vid dödsfall
2021-06-21 Bilförmån – rättelser av jämförbar bil för vissa miljöbilar
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2005-11-30 Presentkort i gåva till anställda
2021-05-31 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2021
2017-11-08 Beskattning av tillfällig varuförsäljning
2020-11-04 Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelser
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2021-04-16 Skatteverkets hantering av intyg om tillämplig lagstiftning för socialförsäkring (A1-intyg)
2016-11-24 Kostnadsavdrag från arbetsgivaravgifterna för musiker
2018-03-01 Arbetsgivardeklaration på individnivå – redovisning av pensionsutbetalningar ska göras av den som slutligen står för kostnaden för pensionen
2020-02-12 Motion och annan friskvård i olika former
2008-06-04 Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa
2005-07-04 Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå – avrundning av redovisat belopp och vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2009-09-21 Socialavgifter på för- och efterskottsbetalningar
2013-04-08 Fråga och svar om hur utlandstraktamentet för år 2013 fastställts
2018-12-13 Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration
2018-03-08 Rätten till PGI när tillstånd att arbeta saknas
2018-04-20 Bilförmån – slopad avrundning av förmånsvärde
2020-06-17 Förmån av taxiresor under en pandemi
2018-06-21 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2018
2021-02-01 Avdrag enligt schablon för tjänstehundar som används inom vissa verksamheter
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå – företag som ska redovisa från den 1 juli 2018
2017-11-23 Förmån av trängselskatt
2015-07-02 Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2018-03-15 Arbetsgivardeklaration på individnivå – presentation av uppgifter i inkomstdeklarationen
2005-06-17 Bilförmån vid delad dispositionsrätt
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2018-02-15 Betalning för trängselskatteförmån
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2009-09-21 Avdrag och förmånsbeskattning för avgifter till Fastighetsmäklar- och Revisorsnämnden
2009-02-20 Arbetsgivaravgifter på personaloptioner som överlåtits eller utnyttjats efter den 31 december 2008
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2005-12-08 Hemresor eller arbetsresor?
2013-04-05 Återkallelse av F-skatt - vid falsk identitet
2012-06-29 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2012
2009-03-13 Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil
2005-05-30 Personliga assistenter och kostförmån
2008-08-21 Beskattning av personskydd i anledning av hot i arbetet
2009-03-10 Förmån av fri kost vid intern representation i form av informationsmöten och planeringskonferenser
2018-06-07 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift
2017-06-09 Fråga om växa-stöd i några fall
2007-05-21 Avdrag för hemresor m.m. i samband med årskort
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2006-11-03 Kan barn vara arbetsgivare?
2019-03-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – återbetalning av skatteavdrag
2004-11-26 Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2010-03-23 Skattekonsekvenser om arbetsgivaren betalar skadestånd, rättegångskostnader och böter för en anställd
2020-06-04 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2020
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2007-01-17 Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost
2014-06-25 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2014
2011-05-31 Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar
2004-11-08 Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse
2011-04-12 Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning
2011-11-23 Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt
2013-05-23 Tupperwareförsäljares kostnader vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2018-11-12 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätt lastbil
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2009-06-15 Skattefria arbetskläder
2006-04-13 Utvidgat företagsstöd och fast driftställe
2010-11-04 Avdrag för logiutgifter vid vistelse i hemmet
2006-01-31 Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten
2018-05-09 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätta lastbilar andra halvåret 2018
2010-04-19 Skattefrihet för flyttningsersättningar
2012-03-19 Avdrag för egen psykoterapi som ingår obligatoriskt i utbildning under pågående anställning, m.m.
2004-10-18 Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2013-07-02 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013
2014-09-10 Allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige
2009-06-30 Sponsorersättning under inkomst av tjänst
2013-05-14 Avdrag för hemresor till familj
2021-02-03 Upphävande av ställningstagandet Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?
2019-05-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2019