OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2023.

Upplåtelse eller överlåtelse av maskiner och utrustning som har installerats varaktigt omfattas av skatteplikt.

Skatteplikt

Varaktigt installerade maskiner och varaktigt installerad utrustning kan i vissa fall mervärdesskatterättligt anses som fastighet men omfattas inte av undantaget från skatteplikt (3 kap. 3 § första stycket 1 ML).

Vad som förstås med fastighet framgår av 1 kap. 11 § ML.

Begreppet verksamhetstillbehör är slopat

Begreppet verksamhetstillbehör har ingen direkt motsvarighet i unionsrätten. På grund av detta har begreppet slopats i mervärdesskattelagen från och med 1 januari 2017. I bestämmelsen om vad undantaget från skatteplikt på fastighetsområdet inte omfattar har begreppet verksamhetstillbehör ersatts med uttrycket ”maskiner och utrustning som har installerats varaktigt”.

Begreppet verksamhetstillbehör motsvarar inte direkt uttrycket ”maskiner och utrustning som har installerats varaktigt”. Ändringen innebär t.ex. att även det som före 2017 ansågs som andra byggnadstillbehör än verksamhetstillbehör, d.v.s. maskiner och annan utrustning som har installerats i fastigheter för bostadsändamål eller maskiner och annan utrustning som inte har anskaffats för att direkt användas i en särskild verksamhet, i princip kommer att omfattas av skatteplikten i 3 kap. 3 § första stycket 1 ML (prop. 2016/17:14 sid. 26). Skatteplikt kommer därför att i princip gälla oavsett om maskinen och utrustningen uppfyller förutsättningar för att betraktas som fast egendom.

Överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter med maskiner och utrustning

Vid överlåtelse eller upplåtelse av en fastighet bör i regel den maskinella utrustningen anses som underordnad fastighetsförsäljningen eller fastighetsupplåtelsen om den har installerats i fastigheten på ett sådant sätt att den omfattas av fastighetsbegreppet. Den maskinella utrustningen ska i sådant fall ges samma skattemässiga behandling som själva byggnaden eller konstruktionen. Huruvida det handlar om en enda sammansatt eller flera separata omsättningar ska dock bedömas i varje enskilt fall i enlighet med EU-domstolens praxis.

Vindkraftverk

När vindkraftverk som har tagits i drift överlåts och köparen för att fortsätta driften även övertar de rättigheter och skyldigheter som är förenade med verksamheten är detta en sådan verksamhetsöverlåtelse som inte är en omsättning.

Skatteverket har också bedömt mervärdesskattekonsekvenserna vid överlåtelse av ett vindkraftverk som inte har tagits i drift. Skatteverket anser att en överlåtelse av ett vindkraftverk mervärdesskatterättsligt i sin helhet ska anses som en överlåtelse av maskiner och utrustning som har installerats varaktigt. Överlåtelsen av ett vindkraftverk som inte har tagits i drift är därmed skattepliktig.

Om det i överlåtelsen av ett vindkraftverk även ingår en överlåtelse av ett markupplåtelseavtal ska denna del mervärdesskatterättsligt bedömas för sig. Överlåtelse av miljötillstånd är ett underordnat led i överlåtelsen av markupplåtelseavtalet och ska därför bedömas på samma sätt som upplåtelsen av marken. Den del av överlåtelsen som avser markupplåtelseavtalet är undantagen från skatteplikt. Om en gemensam ersättning betalas för tillhandahållandena ska beskattningsunderlaget bestämmas genom uppdelning efter skälig grund.

Läs även om vad som gäller vid överlåtelse av projekteringsunderlag för vindkraftverk under Överlåtelse av fastighet.

Förhandsbesked: omsättning av vindkraftverk

Skatterättsnämnden har i sitt förhandsbesked 2014-01-23, dnr 37-12/I, kommit fram till att omsättning av ett vindkraftverk och nyttjanderätten till marken som verket står på är två skilda tillhandahållanden. Försäljningen av vindkraftverket är en skattepliktig omsättning av verksamhetstillbehör i form av en maskin. Överlåtelsen av arrende är däremot en från skatteplikt undantagen transaktion. Skatteverket delar skatterättsnämndens uppfattning.

Förhandsbesked: överlåtelse av vågkraftsystem

Skatterättsnämnden kom fram till att överlåtelse av ett komplett vågkraftsystem i driftdugligt skick är en enda skattepliktig omsättning av en vara (SRN 2015-04-14, dnr 16-14/I).

Byggnadskonstruktionerna som består av vågkraftaggregaten och ställverken ansågs tillsammans vara en sådan byggnadskonstruktion som är byggnad eller liknande anläggning som för stadigvarande bruk anbragts ovan jord och därmed fastighet enligt den definitionen som gällde före 2017. Vågkraftsanläggningens maskinella utrustning, såsom vågkraftaggregatens generatorer och bojar samt ställverkens innehåll med bl.a. transformatorer, ansågs vara byggnadstillbehör i en skräddarsydd byggnadskonstruktion.

Dessa bedömdes vara verksamhetstillbehör enligt den tidigare definitionen, närmast i form av maskiner. En överlåtelse av en maskin är skattepliktig både enligt mervärdeskattelagen och mervärdesskattedirektivet.

Skatterättsnämnden konstaterade att överlåtelse av vågkraftverk är en enda sammansatt transaktion där elproduktionen och maskinerna är det som mest betydelsefullt för kunden. Vidare avser kostnaderna till största del vågkraftaggregat och därtill hörande ställverk. Därför bör den sammansatta transaktionen mervärdesskatterättsligt behandlas som en skattepliktig överlåtelse av verksamhetstillbehör i form av maskiner.

Skatteverket anser att den nya definitionen av fastighet som gäller från och med den 1 januari 2017 inte påverkar ovanstående bedömning. Skatteverket delar skatterättsnämndens uppfattning.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • SRN dnr 16-14/I [1]
  • SRN dnr 37-12/I [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:14 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen [1]

Ställningstaganden

  • Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt [1]