OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Om det kan antas att den skatteskyldiga kommer få tillbaka preliminär avdragen A-skatt vid slutskatteberäkningen kan beloppet i vissa undantagsfall återbetalas i förtid.

Vad menas med förtidsåterbetalning?

Med förtids­återbetalning menas att Skatteverket betalar tillbaka avdragen preliminär A-skatt före slut­skatte­beräkningen. Det belopp som kan betalas tillbaka är skillnaden mellan avdragen A-skatt som ska krediteras skattekontot och den slutliga skatt som förväntas bli debiterad kontot vid den årliga avstämningen. Det ska ha dragits av för mycket preliminär A-skatt för att förtids­återbetalning ska vara möjlig.

Vilka förutsättningar gäller för en förtidsåterbetalning?

Skatteverket ska betala tillbaka belopp som motsvarar ännu inte tillgodoräknad preliminär A-skatt om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • kontohavaren begär det
 • det kan antas att beloppet annars skulle betalas tillbaka efter slutskatteberäkningen
 • det är oskäligt att vänta med återbetalningen.

Bestämmelsen gäller både fysiska och juridiska personer och finns i 64 kap. 5 § första stycket SFL.

Förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt är ett avsteg från de generella förfarandereglerna och varje ärende kräver manuell hantering av Skatteverket. En restriktiv hållning är därför påkallad av effektivitetsskäl (prop. 2010/11:165 s. 1048). I de flesta fall har personen dessutom själv haft möjlighet att undvika att betala för mycket preliminär skatt genom att begära en särskild beräkningsgrund för skatteavdragen.

Bestämmelsen om förtidsåterbetalning har karaktären av en säkerhetsventil för särskilt ömmande fall. Personens intresse av förtidsåterbetalning får i övriga fall ge vika för intresset av ett effektivt förfarande.

En skälighetsbedömning ska göras i varje fall

Frågan om det är oskäligt att avvakta den ordinarie återbetalningen ska avgöras efter en helhetsbedömning, en skälighetsbedömning, i det enskilda fallet.

I skälighetsbedömningen ligger att det måste vara fråga om

 • ett för den skattskyldiga väsentligt belopp
 • att det finns ett angeläget behov av förtidsåterbetalning.

Väsentligt belopp

Med väsentligt belopp menas att det bör vara fråga om ett belopp på minst 0,2 prisbasbelopp (prop. 2010/11:165 s. 1048f.).

Undantag från väsentligt belopp kan göras om pengarna ska gå till en restförd skuld. Skatteverket medger då återbetalning med ett belopp som motsvarar skuldbeloppet men betalar inte ut eventuellt överskott eftersom kravet på väsentligt belopp inte är uppfyllt.

Angeläget behov

Ett angeläget behov kan föreligga exempelvis vid följande situationer eller kostnader:

 • begravningskostnader vid dödsfall inom familjen
 • betalning av egna restförda skulder om förtidsåterbetalningen helt eller till största delen kan betala den restförda skulden
 • betalning av egna skatteskulder som ännu inte har restförts
 • felaktig handläggning hos Skatteverket t.ex. felaktigt beslut om skatteavdrag
 • personen har emigrerat eller avlidit
 • återbetalning av felaktigt preliminär avdragen A-skatt vid utbetalning från välfärdssystemen.

Om något av välfärdssystemen, t.ex. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller Arbetsförmedlingen, har betalat ut ett för stort belopp till en person måste den myndigheten kräva personen på hela bruttobeloppet (inklusive avdragen skatt) eftersom myndigheten inte kan få tillbaka den avdragna och inbetalda skatten från Skatteverket. Om personen inte har medel att betala tillbaka bruttobeloppet (inklusive skatten) och vill få för mycket avdragen skatt återbetald från Skatteverket kan det anses vara ett angeläget behov.

Den här uppräkningen är inte en uttömmande lista, utan det kan förekomma andra situationer som kan bedömas som ett angeläget behov. På samma sätt är de nämnda omständigheterna inte alltid skäl nog för att förtidsåterbetalning ska medges. Att det finns ett angeläget behov är endast en del av den sammanvägda bedömningen och en prövning måste göras i varje enskilt fall.

Tiden till ordinarie återbetalning

Den tid som återstår fram till den ordinarie återbetalningen är en omständighet som bör vägas in i skälighetsbedömningen.

Om bara en kort tid återstår kan det i många fall vara skäligt att avvakta. Är det däremot relativt säkert att ett visst belopp kommer att betalas tillbaka när en person har emigrerat eller avlidit kan det vara oskäligt att avvakta (prop. 2010/11:165 s. 1049).

En särskild beräkningsregel för juridiska personer

Det finns en särskild beräkningsregel vid förtidsåterbetalning till juridiska personer. Enligt den får Skatteverket inte ta hänsyn till den juridiske personens kostnader för lön till delägaren vid bedömningen (64 kap. 5 § andra stycket SFL).

Betalning till delägares skattekonto för handelsbolag m.fl.

Förtidsåterbetalning som gäller ett svenskt handelsbolag ska göras till delägares skattekonto om det inte finns särskilda skäl för återbetalning direkt till handelsbolaget. Det gäller även juridiska personer med fast driftställe i Sverige som delägarbeskattas i utlandet (64 kap. 5 § tredje stycket SFL).

Skriftlig ansökan

En begäran om förtidsåterbetalning ska vara skriftlig. Det finns inte någon sista ansökningsdag angiven i skatteförfarandelagen.

Hur ska Skatteverket hantera en förtidsutbetalning?

Skatteverket ska behandla en ansökan om förtidsåterbetalning skyndsamt (14 kap. 5 § SFF).

En förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt kan göras såväl under som efter beskattningsårets utgång. Av administrativa skäl, och om det över huvud taget ska vara någon mening med en förtidsåterbetalning, bör dock ett beslut om förtidsåterbetalning registreras på skattekontot senast månaden innan beräkningen av slutlig skatt görs.

Resultatet av beräkningen av slutlig skatt ska skickas till fysiska personer och dödsbon senast den 15 december efter beskattningsårets utgång och till andra juridiska personer än dödsbon senast den 15 i tolfte månaden efter beskattningsårets utgång (56 kap. 10 § SFL). Det innebär att slutlig skatt måste beräknas för fysiska personer och dödsbon senast i månadsskiftet november/december efter beskattningsårets utgång. För övriga måste beräkningen ske senast i månadsskiftet mellan den elfte och tolfte månaden efter beskattningsårets utgång.

Om Skatteverket medger en förtidsåterbetalning ska ingen hänsyn tas till om den skattskyldiga även har en debiterad F- eller SA-skatt. När en preliminär skatt ska sättas ned på grund av ett omprövnings- eller domstolsbeslut ska det i första hand göras av eventuell F- eller SA-skatt och först därefter ska den preliminära A-skatten sättas ned (13 kap. 2 § SFF). En förtidsåterbetalning är inte ett beslut om omprövning av preliminär A-skatt, utan ett avsteg från huvudregeln när Skatteverket återbetalar ett överskott av slutlig skatt. Därför gäller inte nedsättningsordningen i 13 kap. 2 § SFF.

Vilket belopp ska Skatteverket betala tillbaka?

Vid bedömningen av om beloppsrekvisitet för förtidsåterbetalning är uppfyllt ska Skatteverket inte ta hänsyn till överskott på skattekontot som beror på annat än avdragen skatt, t.ex. en egen inbetalning. Återbetalning av ett överskott på skattekontot är inte samma sak som en förtidsåterbetalning. En kontohavare kan närsomhelst begära återbetalning av ett överskott på skattekontot.

Innan en återbetalning görs sker en avstämning av skattekontot.

Om det finns hinder mot återbetalningen (64 kap. 4 § SFL) påverkar det beloppet som återbetalas.

Om personen har underskott på skattekontot eller om det finns registrerade skulder hos Kronofogden betalar Skatteverket bara ut skillnaden mellan det förtidsåterbetalningsbara beloppet och det belopp som behövs för att täcka underskottet och skulderna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3]