OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

Föräldrar som inte har gemensam vårdnad kan få det genom att anmäla att vårdnaden ska vara gemensam. Anmälan kan göras i samband med bekräftelse av föräldraskap eller genom att den lämnas direkt till Skatteverket. Beslut om gemensam vårdnad efter sådan anmälan fattas av Skatteverket.

Nytt: 2021-12-01

Sidan har uppdaterats med anledning av nya bestämmelser i föräldrabalken om att anmälan om gemensam vårdnad kan göras i samband med att en digital bekräftelse av föräldraskap görs i Skatteverkets tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022.

Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av föräldraskap

Barnets föräldrar kan göra en anmälan om gemensam vårdnad i samband med att de bekräftar

Ett föräldraskap kan bekräftas aningen hos socialnämnden eller digitalt i Skatteverkets tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.

Anmälan i samband med bekräftelse hos socialnämnd

En anmälan om gemensam vårdnad kan lämnas i samband med att den som inte fött barnet bekräftar sitt föräldraskap hos socialnämnden. Anmälan ska vara skriftlig och göras gemensamt av föräldrarna. En förutsättning för att anmälan ska kunna göras är att barnet är folkbokfört. Anmälan om gemensam vårdnad tas emot av socialnämnden som skickar den till Skatteverket för prövning och registrering i folkbokföringen. Även om anmälan lämnas in till socialnämnden är det Skatteverket som är beslutande myndighet i dessa situationer (6 kap. 4 § andra stycket 1 och 16 § första stycket FB).

Föräldrarna får gemensam vårdnad från och med Skatteverkets beslut i ärendet, d.v.s. i samband med att uppgift om gemensam vårdnad registreras i folkbokföringen.

Om det inte finns förutsättningar för att registrera vårdnaden som gemensam ska Skatteverket avvisa anmälan.

Nytt: 2021-12-01

Anmälan i samband med digital bekräftelse

Från och med den 1 januari 2022 kan en anmälan om gemensam vårdnad lämnas i samband med att den som inte har fött barnet bekräftar sitt föräldraskap digitalt. En digital föräldraskapsbekräftelse lämnas i en särskild tjänst som tillhandahålls av Skatteverket för barn som föds den 1 januari 2022 eller senare. Digital föräldraskapsbekräftelse kan göras om föräldrarna är myndiga och folkbokförda vid barnets födelse och om barnet är folkbokfört när bekräftelsen lämnas. En digital bekräftelse och en anmälan om gemensam vårdnad måste lämnas i tjänsten inom 14 dagar från barnets födelse (1 kap. 4 a § FB i lydelse den 1 januari 2022, 6 kap. 4 § andra stycket 2 FB och 5 § förordningen [2021:1046] om digital bekräftelse av föräldraskap).

När föräldraskapet har fastställts i tjänsten skickas anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket för prövning och registrering i folkbokföringen. En förutsättning för att Skatteverket ska kunna registrera gemensam vårdnad efter anmälan är att beslut om vårdnaden inte tidigare har meddelats.

Föräldrarna får gemensam vårdnad från och med Skatteverkets beslut i ärendet, d.v.s. i samband med att uppgift om gemensam vårdnad registreras i folkbokföringen.

Anmälan om gemensam vårdnad till Skatteverket

Föräldrar till ett folkbokfört barn kan lämna en anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket, under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats tidigare. Med beslut avses här vårdnadsavtal som godkänts av socialnämnden, beslut meddelat av Skatteverket efter anmälan samt domar eller beslut meddelade av svensk domstol, eller utländska avgöranden om vårdnad som kan erkännas i Sverige (6 kap. 4 § andra stycket 2 FB). Det ska vara fråga om ett avgörande där frågan om vårdnad har prövats i sak och rör samma barn och föräldrar. Det kan handla både om bifallsbeslut (där vårdnaden ändrades) och avslagsbeslut (där vårdnaden inte ändrades). Ett beslut om avskrivning eller avvisning innebär inte att vårdnaden har prövats i sak.

Anmälan ska vara skriftlig och lämnas gemensamt av föräldrarna. Den person som har fött barnet måste vid tidpunkten för anmälan vara fastställd som förälder och vårdnadshavare för barnet. Den som inte har fött barnet måste vara fastställd som förälder.

Den gemensamma vårdnaden gäller från och med den dag Skatteverket beslutar i ärendet genom att registrera uppgiften om gemensam vårdnad i folkbokföringen (6 kap. 4 § andra stycket 2 FB och 6 kap. 16 § FB).

Om det inte finns förutsättningar att registrera att vårdnaden ska vara gemensam ska Skatteverket avvisa anmälan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar