OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivarens utgifter för att trygga pension ska inte tas upp hos den anställde (11 kap. 6 § IL).

En framtida rätt till en tjänstepension ska inte beskattas när arbetsgivaren tryggar tjänstepensionen på något av de sätt som anges i 28 kap. 3 § IL. Den anställde ska då istället beskattas för tjänstepensionen när den betalas ut.

Läs mer om de former av tryggande som anges i 28 kap. 3 § IL och som också är avdragsgilla för en arbetsgivare i Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399-4), del 2 avsnitt 63.3.1

Om en arbetsgivare säkerställer tjänstepensionen på annat sätt än de som anges i 28 kap. 3 § IL ska den anställde beskattas för förmånen om inkomsten kan disponeras av den anställde eller på annat sätt kommer honom eller henne till del.

Den anställde ska inte beskattas för säkerställandet av en framtida tjänstepension om arbetsgivaren tecknar en kapitalförsäkring som pantförskrivs den anställde (RÅ 2000 ref.4, RÅ 2001 not. 166 och RÅ 2003 not. 89).

Den anställde ska beskattas för säkerställandet av en framtida tjänstepension om en anställd sätts in som oåterkallelig förmånstagare till en kapitalförsäkring. Den anställde ska beskattas för de försäkringspremier som arbetsgivaren betalar som en förmån av tjänst (RÅ 2000 ref. 28 och RÅ 2007 not. 49).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2000 ref. 28 [1]
  • RÅ 2000 ref. 4 [1]
  • RÅ 2001 not. 166 [1]
  • RÅ 2003 not. 89 [1]
  • RÅ 2007 not. 49 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]