OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (HUSFL). Med hushållsarbete menas s.k. rot- eller rutarbete.

Nytt: 2021-03-31

Sidan har skrivits om för att bättre anpassas till lagen och göras tydligare. Sidan har fått ett nytt avsnitt om beslut att avstå från räntan. Skatteverkets möjligheter att utreda har förtydligats utifrån uttalandena i förarbetena. Avsnitt om avskrivnings- och avvisningsbeslut har bytt plats och förtydligats.

Beslut om utbetalning och preliminär skattereduktion

Den som har haft utgifter för rot- eller rutarbeten kan få en skattereduktion. Det är Skatteverket som fattar beslut om utbetalning till utförare av rot- eller rutarbete (4 och 11 §§ HUSFL). Beslutet innebär att köparen får preliminär skattereduktion med motsvarande belopp.

Om köparen inte har betalat hela utgiften för rot- eller rutarbetet får en utförare som anges i 67 kap. 16 § 1 och 17 § IL begära utbetalning från verket enligt 8 § HUSFL (6 § HUSFL). Begäran om utbetalning kan därför endast bli aktuell i två fall. Det första fallet avser att utföraren är godkänd för F-skatt. Det andra fallet avser sådana situationer när arbetet har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit någon näringsverksamhet i Sverige. I det senare fallet krävs att utföraren har ett intyg eller någon annan handling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt. I båda fallen krävs att köparen inte har betalat hela utgiften för rot- eller rutarbetet.

En köpare kan även få skattereduktion för ersättning för rot- och rutarbete som betalas till en fysisk person som inte bedriver näringsverksamhet och inte har F-skatt. I dessa fall begärs ingen utbetalning av utföraren utan köparen måste i stället redovisa ersättningen i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § SFL (67 kap. 16 § 2 IL).

Skatteverket ska betala ut ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan vad köparen faktiskt betalat till utföraren för arbetet och vad utföraren debiterat köparen för arbetet inklusive mervärdesskatt. Köparen ska ha betalat innan begäran om utbetalning har kommit in till Skatteverket (7 § HUSFL).

För att få rätt till rot- och rutavdrag krävs att köparen betalat utföraren för det arbetet genom en elektronisk betalning.

Utbetalningen får uppgå till högst

 • samma belopp som köparen har betalat om den avser rutarbeten, och
 • tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat om den avser rotarbeten.

Om köparen har tillgodoräknats maximal preliminär skattereduktion om sammanlagt 75 000 kronor av vilka högst 50 000 kronor får avse rotarbete, ska ingen utbetalning till utföraren göras (7 § tredje stycket HUSFL). Det kan innebära att en utbetalning vägras helt eller delvis (prop. 2008/09:77 s. 89).

Utföraren får begära utbetalning efter det att arbetet utförts och betalats (8 § första stycket HUSFL). Skatteverket ska ha fått begäran om utbetalning, som ska lämnas elektroniskt, senast den 31 januari året efter det beskattningsår då köparen betalade för arbetet (8 § andra stycket HUSFL). Om begäran om utbetalning kommer in för sent ska Skatteverket avvisa begäran (prop. 2008/09:77 s. 39).

Skatteverket ska snarast fatta beslut om utbetalning ska ske eller inte (11 § HUSFL).

En utbetalning ska alltid ske till utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto (12 § HUSFL). Har utföraren inte anmält ett sådant konto är utbetalning inte möjlig. I begreppet utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto inryms även ett koncernkonto som är avsett för bl.a. utföraren, även om kontot tillhör ett annat företag i koncernen (prop. 2014/15:10 s. 30 och 44).

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

 • ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, och
 • ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för husarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration (17 § första stycket HUSFL).

Den preliminära skattereduktionen för rot- och rutarbete får sammanlagt uppgå till högst 75 000 kr för ett beskattningsår. Av detta får dock skattereduktion för rotarbete som högst uppgå till 50 000 kr (17 § tredje stycket HUSFL).

Den preliminära skattereduktionen ska tillgodoräknas i den ordning som beloppen har registrerats av Skatteverket (18 § HUSFL). Regeln har praktisk betydelse när den preliminära skattereduktionen inte har passerat de högsta tillåtna beloppen på 75 000 respektive 50 000 kronor och det ungefär samtidigt kommer in begäran om utbetalning från flera utförare. Regeln har också praktisk betydelse om en begäran om utbetalning och en redovisning av arbetsgivaravgifter för rot- eller rutarbete i en förenklad arbetsgivardeklaration medför att preliminär skattereduktion ska tillgodoräknas, och detta tillsammans gör att den totala preliminära skattereduktionen sammanlagt kommer att överstiga 75 000 kronor, eller 50 000 kronor för rotarbete (prop. 2008/09:77 s. 92).

Formkrav på begäran om utbetalning

Begäran om utbetalning ska lämnas elektroniskt och vara undertecknad av utföraren eller dennes ombud eller annan behörig företrädare för utföraren. Om det inte är uppenbart att den som begär utbetalning saknar behörighet att företräda en utförare, som är juridisk person, ska en sådan begäran anses lämnad av utföraren (8 § HUSFL).

Den som vill ha utbetalning ska lämna uppgifter om

 • namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren
 • personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen
 • debiterad ersättning för rot- eller rutarbete, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än rot- eller rutarbete och material
 • betalt belopp för rot- eller rutarbete och den dag som betalningen för rot- eller rutarbetet kommit utföraren tillhanda
 • vad rot- eller rutarbetet avsett och antalet arbetade timmar (antalet arbetade timmar behöver dock inte redovisas om det är fråga om arbete enligt 67 kap. 13 § 12 eller 13 IL, d.v.s. tvätteri eller transport av bohag för återanvändning, däremot ska det anges vad arbetet har avsett)
 • det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket (9 § HUSFL).

En begäran om utbetalning som avser rotarbete ska även innehålla småhusets eller ägarlägenhetens beteckning, eller, om det är fråga om bostadsrätt, lägenhetens beteckning samt föreningens organisationsnummer eller motsvarande (9 a § HUSFL).

Skatteverket anser att vid begäran om utbetalning ska antalet redovisade arbetade timmar för rot- och rutarbete avrundas uppåt till närmaste hel timme.

Skatteverket anser att utförare som utför rutarbete mot abonnemang, som innebär att köparen i förväg har betalat ett fast pris för ett visst antal timmar bör i sin begäran redovisa betalad ersättning och faktiskt antal utförda timmar under den period som begäran avser.

Avskrivningsbeslut

Skatteverket ska meddela ett avskrivningsbeslut om en utförare återkallar sin begäran om utbetalning. Då avskrivningsbeslut p.g.a. utförarens återkallelse av begäran inte anses ha gått utföraren emot behöver Skatteverket inte bifoga någon överklagandehänvisning.

Avvisningsbeslut

Skatteverket ska pröva om en utförares begäran om utbetalning kommit in i rätt tid (8 § andra stycket HUSFL). Har begäran inte kommit in i rätt tid fattas ett avvisningsbeslut. Köparen ska underrättas om beslutet eftersom även hen har rätt att överklaga beslutet (prop. 2008/09:77 s. 59).

Återbetalning

Om Skatteverket har gjort en utbetalning av ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det är den som mottagit utbetalningen skyldig att så snart som möjligt meddela Skatteverket om felaktigheten (13 § första stycket HUSFL). Det kan t.ex. handla om att utbetalningen skett till någon som inte alls utfört något rot- eller rutarbete eller att mottagaren visserligen är korrekt men att det utbetalade beloppet är felaktigt (prop. 2008/09:77 s. 90-91).

Om utföraren betalar tillbaka ett belopp till köparen ska utföraren genast meddela Skatteverket om återbetalningen (13 § andra stycket HUSFL).

Om det visar sig att mottagaren inte har haft rätt till ett utbetalt belopp, ska Skatteverket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka (14 § första stycket HUSFL). Det felaktigt utbetalda beloppet kan, beroende på felets omfattning, utgöras av en gjord utbetalning i dess helhet eller av endast en del av en utbetalning. En utbetalning är felaktig så snart någon av förutsättningarna för utbetalningen brister t.ex. att Skatteverket har gjort en felregistrering av belopp eller personnummer (prop. 2008/09:77 s. 91).

Skatteverket ska också besluta om återbetalning om utföraren betalar tillbaka ett belopp till köparen, som tidigare legat till grund för beslut om utbetalning. Återbetalning ska då ske med ett belopp som motsvarar vad som har betalats tillbaka till köparen (14 § andra stycket HUSFL).

Skatteverkets beslut om återbetalning måste meddelas före utgången av det sjätte året efter det beskattningsår som utbetalningen avser (14 § tredje stycket HUSFL). Efter denna tid kan Skatteverket inte längre fatta beslut om återbetalning.

Återbetalningen ska göras genom insättning på ett särskilt konto. Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot (15 § HUSFL). När Skatteverket har fattat ett beslut om återbetalning ska denna göras senast den sista dagen i månaden efter den månad som beslutet om återbetalning fattades i (16 § HUSFL).

Nytt: 2021-02-05

Beslut om återbetalning gäller omedelbart (23 § HUSFL). Det innebär att beslutet inte behöver få laga kraft för att gälla eller för att verkställas enligt utsökningsbalken. Det innebär vidare att skyldigheten att betala den fordran som har fastställts i ett beslut om återbetalning inte påverkas av ett överklagande (prop. 2020/21:1 s. 440). Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020 (ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagen [2020:1069] om ändring i lagen [2009:194] om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete).

Anstånd

Nytt: 2021-02-05

Eftersom Skatteverkets beslut om återbetalning gäller omedelbart, påverkar till exempel ett överklagande inte skyldigheten att betala. Men Skatteverket kan under vissa förutsättningar besluta om anstånd med återbetalningen (23 a § HUSFL och prop. 2020/21:1 s. 273-274). Det kan till exempel handla om att utföraren vill skjuta upp återbetalningen medan hen överklagar beslutet eller begär en ändring.

Bestämmelsen i 23 a § HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020 (ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagen [2020:1069] om ändring i lagen [2009:194] om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete).

Beslut att avstå från ränta

Kostnadsränta ska tas ut på belopp som enligt 14 § HUSFL ska betalas tillbaka efter beslut av Skatteverket. Skatteverket får besluta att helt eller delvis avstå från räntan om det finns särskilda skäl (22 § HUSFL).

Meddelande till köparen

När Skatteverket beslutar om utbetalning till utföraren ska verket så snart som möjligt skriftligen meddela köparen detta. Så ska också ske om verket beslutar om att utföraren ska återbetala ett belopp (19 § första stycket 1 och 2 HUSFL).

Köparen kan också ha redovisat arbetsgivaravgifter i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § SFL i fråga om ersättning till en utförare som är fysisk person som inte har F-skatt. Också i det fallet ska Skatteverket så snart som möjligt skriftligt meddela köparen den preliminära skattereduktionen som motsvaras av de redovisade arbetsgivaravgifterna i fråga (19 § första stycket 3 HUSFL).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om

 • namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket
 • utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket
 • den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 § och hur stor del av denna skattereduktion som avser rotarbete (19 § andra stycket HUSFL).

Utredning och kommunikation

Den som begär utbetalning eller underrättar Skatteverket om en felaktig utbetalning ska ge verket tillfälle att granska underlaget för utbetalning eller återbetalning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen (20 § HUSFL). Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för Skatteverket att vid behov kunna göra vissa kontroller för att säkerställa att utbetalningar sker på korrekta grunder (prop. 2008/09:77 s. 92).

Det finns inget hinder mot att en utredning av utbetalning enligt HUSFL sker samtidigt som en revision enligt SFL (prop. 2014/15:10 s. 16). Uppgifter som framkommer vid en revision av utföraren kan t.ex. ge anledning att ifrågasätta om förutsättningarna för utbetalning enligt HUSFL har varit uppfyllda (prop. 2008/09:77 s. 47).

Innan Skatteverket kan fatta beslut till nackdel för utföraren eller annan mottagare, som avses i 13 § första stycket, i ett ärende om utbetalning, återbetalning, anstånd eller avstående från kostnadsränta ska Skatteverket ge hen möjlighet att yttra sig om det inte är uppenbart obehövligt (21 § första stycket HUSFL). Med att det är uppenbart obehövligt att kommunicera inför ett beslut till nackdel avses en situation när beslutet är av så självklar karaktär att ett yttrande från den enskilda inte skulle kunna medföra ett bättre beslutsunderlag (prop. 2014/15:10 s. 44).

Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan, får det inte avgöras utan att den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna och fått tillfälle att yttra sig över dem (21 § andra stycket HUSFL). Det som menas är uppgifter som har tillförts av Skatteverket eller av tredje man (prop. 2008/09:77 s. 93).

Andra stycket gäller inte om

 • avgörandet inte är till nackdel för den som ärendet gäller
 • uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle att yttra sig
 • det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller
 • avgörandet inte kan skjutas upp (21 § tredje stycket HUSFL).

Kommunikationsskyldigheten gäller med de begränsningar som framgår av 10 kap. 3 § OSL (21 § fjärde stycket HUSFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Proposition 2014/15:10 Förbättringar av husavdragets fakturamodell [1] [2] [3] [4]
 • Proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 [1] [2]

Ställningstaganden

 • Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen [1]
 • Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank” [1]