OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut om skattereduktion för hushållsarbete (rot- och rutarbete).

Beslut om utbetalning och preliminär skattereduktion

Den som köper rot- eller rutarbete kan få skattereduktion. Det är Skatteverket som fattar beslut om utbetalning till utförare av tjänster som omfattas av rot- och rutavdrag. Beslutet innebär att köparen av tjänsten får preliminär skattereduktion med motsvarande belopp.

Om köparen inte har betalat hela utgiften för rot- eller rutarbetet får en utförare som anges i 67 kap. 16 § 1 och 17 § IL begära utbetalning från verket enligt 8 § HUSFL (6 § HUSFL). Begäran om utbetalning kan därför endast bli aktuell i två fall. Det första fallet avser att utföraren är godkänd för F-skatt. Det andra fallet avser sådana situationer när arbetet har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit någon näringsverksamhet i Sverige. I det senare fallet krävs att utföraren har ett intyg eller någon annan handling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som en innehavare av F-skatt. I båda fallen krävs att köparen inte har betalat hela utgiften för hushållsarbetet.

En köpare kan även få skattereduktion för ersättning för rot- och rutarbete som betalas till en fysisk person som inte bedriver näringsverksamhet och inte har F-skatt. I dessa fall begärs ingen utbetalning utan köparen måste i stället redovisa ersättningen i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § SFL (67 kap. 16 § 2 IL).

Skatteverket ska betala ut ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan vad köparen av tjänsten faktiskt betalat till utföraren för arbetet och vad utföraren debiterat köparen för arbetet inklusive mervärdesskatt. Detta ska ske före begäran om utbetalning har kommit in till Skatteverket (7 § HUSFL).

Utbetalningen får uppgå till högst

 • samma belopp som köparen har betalat om den avser rutarbeten , och
 • tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat om den avser rotarbeten.

Utföraren får begära utbetalning efter det att arbetet utförts och betalats (8 § första stycket HUSFL). Skatteverket ska ha fått begäran om utbetalning, som ska lämnas elektroniskt, senast den 31 januari året efter det beskattningsår då köparen betalade för arbetet (8 § andra stycket HUSFL).

Skatteverket ska så snart som möjligt besluta om utbetalning ska ske eller inte (11 § HUSFL).

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

 • ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, och
 • ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för husarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration (17 § första stycket HUSFL).

Den preliminära skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kr för ett beskattningsår. Om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, får den preliminära skattereduktionen för rutarbeten uppgå till högst 25 000 kr (17 § tredje stycket HUSFL).

Den preliminära skattereduktionen ska tillgodoräknas i den ordning som beloppen har registrerats av Skatteverket (18 § HUSFL). Regeln har praktisk betydelse i de fall den preliminära skattereduktionen inte har passerat det högsta tillåtna beloppen på 25 000 respektive 50 000 kronor och det ungefär samtidigt kommer in en begäran om utbetalning från flera utförare, eller en begäran om utbetalning och en redovisning av arbetsgivaravgifter för husarbete i en förenklad skattedeklaration som medför att preliminär skattereduktion ska tillgodoräknas, och detta tillsammans gör att den totala preliminära skattereduktionen kommer att överstiga 25 000 eller 50 000 kronor.

Vilka formkrav gäller för utbetalning

Begäran om utbetalning ska lämnas elektroniskt och vara undertecknad av utföraren eller dennes ombud eller annan behörig företrädare för utföraren. Om det inte är uppenbart att den som begär utbetalning saknar behörighet att företräda en utförare, som är juridisk person, ska en sådan begäran anses lämnad av utföraren (8 § HUSFL).

Den som vill ha utbetalning ska lämna uppgifter om

 • namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren
 • personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen
 • debiterad ersättning för rot- och rutarbete, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än rot- och rutarbete och material, betalt belopp för rot- och rutarbete och den dag som betalningen för rot- och rutarbetet kommit utföraren tillhanda
 • vad rot- och rutarbetet avsett och antalet arbetade timmar
 • det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket (9 § HUSFL).

Skatteverket anser att vid begäran om utbetalning ska antalet redovisade arbetade timmar för rot- och rutarbete avrundas uppåt till närmaste hel timme.

Skatteverket anser att utförare som utför rutarbete mot abonnemang, som innebär att köparen i förväg har betalat ett fast pris för ett visst antal timmar bör i sin begäran redovisa betalad ersättning och faktiskt antal utförda timmar under den period som begäran avser.

En utbetalning ska alltid ske till utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto (12 § HUSFL). Har utföraren inte anmält ett sådant konto är utbetalning inte möjlig. I begreppet utförarens bank- eller kreditmarknadsföretagskonto inryms även ett koncernkonto som är avsett för bland andra utföraren, även om kontot tillhör ett annat företag i koncernen (prop. 2014/15:10 s. 30 och 44).

Återbetalning

Om Skatteverket har gjort en utbetalning av ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det är den som mottagit utbetalningen skyldig att så snart som möjligt meddela Skatteverket om felaktigheten (13 § första stycket HUSFL). Det kan t.ex. handla om att utbetalningen skett till någon som inte alls utfört något rot- eller rutarbete eller att mottagaren visserligen är korrekt men att det utbetalade beloppet är felaktigt. Om utföraren betalar tillbaka ett belopp till köparen ska utföraren genast meddela Skatteverket om återbetalningen (13 § andra stycket HUSFL).

Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska verket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka (14 § första stycket HUSFL). Det felaktigt utbetalda beloppet kan, beroende på felets omfattning, utgöras av en gjord utbetalning i dess helhet eller av endast en del av en utbetalning. En utbetalning är felaktig så snart någon av förutsättningarna för utbetalningen brister t.ex. att Skatteverket har gjort en felregistrering av belopp eller personnummer.

Skatteverket ska också besluta om återbetalning om utföraren betalar tillbaka ett belopp till köparen, som tidigare legat till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket. Återbetalning ska då ske med ett belopp som motsvarar vad som har betalats tillbaka till köparen (14 § andra stycket HUSFL).

Skatteverkets beslut om återbetalning måste meddelas före utgången av det sjätte året efter det beskattningsår som utbetalningen avser (14 § tredje stycket HUSFL). Efter denna tid kan Skatteverket inte längre fatta beslut om återbetalning.

Återbetalningen ska göras genom insättning på ett särskilt konto. Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot (15 § HUSFL). När Skatteverket har fattat ett beslut om återbetalning ska denna göras senast den sista dagen i månaden efter den månad som beslutet om återbetalning fattades i (16 § HUSFL).

Meddelande till köparen

När Skatteverket beslutar om utbetalning till utföraren ska verket så snart som möjligt skriftligen meddela köparen detta. Så ska också ske om verket beslutar om att utföraren ska återbetala ett belopp (19 § första stycket 1 och 2 HUSFL). Köparen kan också redovisa arbetsgivaravgifter i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § SFL i fråga om ersättning för rot- och rutarbete. Också i det fallet ska Skatteverket så snart som möjligt skriftligt meddela köparen den preliminära skattereduktionen som motsvaras av de redovisade arbetsgivaravgifterna i fråga (19 § första stycket 3 HUSFL).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om

 • namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket
 • utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och
 • den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 §, och
 • om köparen inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, hur stor del av denna skattereduktion som avser rutarbeten (19 § andra stycket HUSFL).

Utredning och kommunikation

Den som begär utbetalning eller underrättar Skatteverket om en felaktig utbetalning ska ge verket tillfälle att granska underlaget för utbetalning eller återbetalning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen (20 § HUSFL). Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för Skatteverket att vid behov kunna göra vissa kontroller för att säkerställa att utbetalningar sker på korrekta grunder.

Innan ett ärende om utbetalning, återbetalning eller eftergift av kostnadsränta avgörs till nackdel för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket ska Skatteverket ge denne tillfälle att yttra sig om det inte är uppenbart obehövligt (21 § första stycket HUSFL).

Om ett ärende har tillförts uppgifter av någon annan, får det inte avgöras utan att den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna och fått tillfälle att yttra sig över dem (21 § andra stycket HUSFL).

Andra stycket gäller inte om

 • avgörandet inte är till nackdel för den som ärendet gäller
 • uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle att yttra sig
 • det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller
 • avgörandet inte kan skjutas upp (21 § tredje stycket HUSFL).

Avskrivningsbeslut

Skatteverket ska meddela ett avskrivningsbeslut om exempelvis en utförare återkallar sin begäran om utbetalning.

Avvisningsbeslut

Ett avvisningsbeslut ska exempelvis meddelas när en utförares begäran om utbetalning kommit in för sent.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2014/15:10 Förbättringar av husavdragets fakturamodell [1] [2]

Ställningstaganden

 • Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen [1]
 • Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank” [1]