OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

När ett barn föds kan en eller båda föräldrarna automatiskt bli vårdnadshavare för barnet. Med automatiskt avses att vårdnaden uppkommer direkt genom födelsen utan att något särskilt beslut måste fattas.

Automatisk vårdnad för den förälder som föder barnet

Den som föder ett barn blir automatiskt barnets vårdnadshavare genom födelsen. Detta gäller oavsett om den som föder barnet är en kvinna eller en man. Om den som föder barnet är ogift, frånskild eller änka när barnet föds blir hen alltid ensam vårdnadshavare (6 kap. 3 § första stycket och 1 kap. 11 § FB).

Automatisk vårdnad för den förälder som inte föder barnet

Om den som föder barnet är en kvinna som är gift med en man vid tidpunkten för födelsen så blir båda gemensamt vårdnadshavare (6 kap. 3 § första stycket FB). Detta gäller under förutsättning att ingen av föräldrarna har ändrat könstillhörighet. I övrigt finns inga regler som automatiskt ger vårdnad genom födseln för den förälder som inte föder barnet, utan vårdnad förutsätter att föräldern antingen ingår äktenskap med modern, adopterar barnet, gör en anmälan om gemensam vårdnad eller kan visa upp ett avtal, dom eller beslut om vårdnad.

Om någon av föräldrarna har ändrat könstillhörighet måste den förälder som inte har fött barnet först fastställas som mor eller far genom bekräftelse eller dom för att de ska kunna bli vårdnadshavare för om barnet. Om den som föder barnet är en kvinna som är gift eller registrerad med en annan kvinna måste först föräldraskap enligt 1 kap 9 § FB vara fastställt för att föräldern ska kunna bli vårdnadshavare.

Om en annan man än moderns make har bekräftat faderskapet före barnets födelse (tredjemansbekräftelse), anses mannen i äktenskapet inte vara far till barnet och blir därmed inte heller automatiskt vårdnadshavare för barnet genom födseln. Inte heller den man som har bekräftat faderskapet blir emellertid vårdnadshavare eftersom han inte är gift med modern. I dessa fall blir därför barnets mor ensam vårdnadshavare för barnet (1 kap. 2 och 4 §§ FB).

Vårdnaden påverkas inte om registrerade partner, som har gemensam vårdnad, omvandlar sitt partnerskap till ett äktenskap efter det att barnet är fött.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar