OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Den som föder ett barn blir automatiskt vårdnadshavare för barnet. Om den födande föräldern är gift vid tidpunkten för födelsen blir även maken automatiskt vårdnadshavare för barnet. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och en av dem dör blir den andre föräldern automatiskt vårdnadshavare för barnet.

Nytt: 2022-02-09

Sidan har uppdaterats genom att avsnittet När en vårdnadshavare dör har tillkommit.

Vårdnad från barnets födelse

Den som föder ett barn blir automatiskt barnets vårdnadshavare genom födelsen. Med automatiskt avses att vårdnaden uppkommer direkt genom födseln utan krav på något särskilt förfarande eller beslut. Bestämmelsen om automatisk vårdnad gäller oberoende av vilken könstillhörighet den som föder barnet har.

Om den som föder barnet inte är gift när barnet föds – d.v.s. att personen är ogift, skild, änka eller änkling –blir hen ensam vårdnadshavare (6 kap. 3 § första stycket FB och 1 kap. 11 § FB). Om den som föder barnet är gift vid tidpunkten för födelsen blir maken automatiskt vårdnadshavare för barnet (6 kap. 3 § första stycket FB).

Vårdnad vid vårdnadshavares död

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och den ena av dem dör blir den andre föräldern automatiskt ensam vårdnadshavare för barnet. Om bara en av föräldrarna är vårdnadshavare och denne dör ska vårdnaden efter beslut av domstol föras över till den andre föräldern. Om det framstår som lämpligare kan rätten i stället föra över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller åt en tillfällig vårdnadshavare (6 kap. 9 och 10 d §§ FB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar