OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

En statlig myndighet eller enskild utbildningsanordnare får begära tilldelning av ett samordningsnummer för en fysisk person om de i sin verksamhet behöver ett nummer för att undvika personförväxling eller utbyta information om personen.

Den som begär tilldelning ska behöva samordningsnumret i sin verksamhet

Skatteverket får tilldela samordningsnummer efter begäran från en statlig myndighet eller en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda vissa examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda examina. Den som begär samordningsnumret ska ha ett behov av samordningsnumret i sin verksamhet för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter eller organisationer (18 a § andra stycket 1 FOL och 5 § första stycket FOF).

Begäran ska ske på ett fastställt formulär och innehålla vissa uppgifter

En begäran om tilldelning av ett samordningsnummer från en myndighet eller enskild utbildningsanordnare ska ske på ett fastställt formulär (6 b § FOF) och innehålla uppgift om personens (6 § första FOF)

 • namn
 • kön
 • födelsetid
 • födelseort
 • kontaktadress
 • medborgarskap.

Begäran ska också innehålla uppgifter om vilka handlingar som legat till grund för identifieringen och kopior på handlingarna (6 § första och andra stycket FOF).

Begäran när samordningsnummer får tilldelas trots att det råder osäkerhet om identiteten

En begäran i de fall då tilldelning av samordningsnummer får ske trots att det råder osäkerhet om personens identitet (5 a § andra stycket FOF) ska innehålla tillgängliga uppgifter om personens

 • namn
 • kön
 • födelsetid
 • födelseort
 • kontaktadress
 • medborgarskap.

Om det råder osäkerhet om någon av uppgifterna som lämnas om personen ska även det framgå (6 § tredje stycket FOF). Begäran ska också innehålla uppgifter om vilka handlingar som legat grund för identifiering om den uppgiften är tillgänglig och kopior på dessa handlingar (6 § FOF).

Den som begär tilldelning av samordningsnummer ska bedöma om personens identitet är fastställd

Samordningsnummer får som huvudregel tilldelas en person om det inte råder osäkerhet om hens identitet (5 a § första stycket FOF). Den myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som begär att en person ska tilldelas ett samordningsnummer ska bedöma om personens identitet kan anses fastställd (5 b § första stycket FOF).

Personens identitet ska fastställas med en godtagbar identitetshandling

Den myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som begär tilldelning av samordningsnummer ska fastställa personens identitet med stöd av en godtagbar identitetshandling i original eller en bestyrkt kopia av handlingen (2 kap. 1 § SKVFS 2021:4). Med godtagbar identitetshandling avses en handling som är utfärdad på ett ur identitetssynpunkt säkert sätt och som är ett giltigt (2 kap. 2 § SKVFS 2021:4):

 • hemlandspass
 • resedokument
 • främlingspass, eller
 • identitetskort för EES-medborgare eller medborgare i Schweiz.

Om godtagbar identitetshandling saknas får personens identitet fastställas med annat underlag

Om identiteten inte kan fastställas med stöd av någon av de handlingar som anges i 2 kap. 2 § SKVFS 2021:4 får den myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som begär tilldelning av samordningsnummer fastställa identiteten med stöd av annat underlag. Myndigheten eller den enskilda utbildningsanordnaren ska göra en sammanvägd bedömning av om underlaget fastställer personens identitet. (2 kap. 3 § SKVFS 2021:4). Ett exempel på när det kan bli aktuellt är när en svensk medborgare fått barn utomlands och en passmyndighet begär tilldelning av samordningsnummer för att kunna utfärda ett pass till barnet. En sammanvägd bedömning av det underlag om barnets identitet som kan uppvisas ska då göras. Om Skatteverket inte redan fattat beslut om barnets förnamn och efternamn måste även en ansökan om namn göras innan tilldelning av samordningsnummer kan ske eftersom begäran om tilldelning även ska innehålla uppgift om namn (6 § första stycket FOF).

Undantag från kravet på fastställd identitet

Skatteverket får i vissa fall tilldela samordningsnummer för en person trots att det råder osäkerhet om hens identitet (5 a § andra stycket FOF). Det gäller för

 • registrering i register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
 • annan behandling av uppgifter enligt lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, eller i övrigt inom rättsväsendets informationssystem
 • Migrationsverkets behandling av personuppgifter med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) när det gäller personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
 • registrering i beskattningsdatabasen.

Även vid tilldelning för ovanstående ändamål bör dock den myndighet som begär tilldelning så långt som är möjligt försöka fastställda den enskildas identitet (prop. 1997/98:9 s. 82 f.).

När Skatteverket tilldelar samordningsnummer i dessa fall noteras det i folkbokföringsdatabasen att det råder osäkerhet om personens identitet (2 kap. 3 § tredje stycket FdbL).

Kontaktadress

En begäran om tilldelning av samordningsnummer från en statlig myndighet eller enskild utbildningsanordnare ska innehålla uppgift om den enskildas kontaktadress (6 § första stycket FOF). I de fall samordningsnummer får begäras trots att det råder osäkerhet om personens identitet ska uppgift om kontaktadress anges om uppgiften är tillgänglig (6 § tredje stycket FOF).

Om den kontaktadress som angetts i begäran om tilldelning av samordningsnummer senare skulle ändras så har den enskilda en skyldighet att anmäla ändringen till Skatteverket (27 a § FOL).

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifterom krav på identifiering vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer; [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1997/98:9 Skydd för förföljda personer, samordningsnummer, m.m. [1]