OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Skatteverket får efter ansökan av den enskilda eller den som kan begära tilldelning av samordningsnummer förnya ett nummer som har förklarats vilande.

Ett samordningsnummer som har vilandeförklarats får förnyas

Skatteverket får efter ansökan av den enskilda eller den som kan begära tilldelning av samordningsnummer förnya ett nummer som har förklarats vilande (18 e § första stycket FOL).

Förutsättningarna för tilldelning av samordningsnummer ska vara uppfyllda vid prövningen av ansökan om förnyelse

Ett samordningsnummer som är vilande får endast förnyas om förutsättningarna för tilldelning enligt 18 a § FOL är uppfyllda när Skatteverket prövar ansökan om förnyelse (18 e § andra stycket FOL). Vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att samordningsnumret ska kunna förnyas skiljer sig åt beroende på om ansökan görs av den enskilda eller om den görs av en statlig myndighet eller enskild utbildningsanordnare. Om Skatteverket beslutar att förnya ett samordningsnummer innebär det inte att något nytt nummer tilldelas, utan personen behåller sitt sedan tidigare tilldelade samordningsnummer (prop. 2020/21:160 s. 100).

En begäran eller ansökan om nytt samordningsnummer anses som en ansökan om förnyelse

Om ett samordningsnummer är vilande ska en begäran eller ansökan om ett nytt samordningsnummer för den aktuella personen anses som en ansökan om förnyelse av numret (18 e § tredje stycket FOL).

Ansökan om förnyelse från den enskilda

Om den enskilda ansöker om förnyelse av ett vilande samordningsnummer ska Skatteverket pröva om förutsättningarna för att tilldela ett samordningsnummer efter egen ansökan är uppfyllda. Skatteverket ska alltså pröva om personen har en sådan anknytning till Sverige att hen kan antas behöva en identitetsbeteckning. Det krävs också att den enskilda inställer sig personligen hos Skatteverket och styrker sin identitet (prop. 2020/21:160 s. 100). Skatteverket ska bedöma om identiteten kan anses styrkt för en enskild som ansöker om att ett vilande samordningsnummer ska förnyas (5 b § andra stycket FOF). Ansökan om förnyelse ska innehålla de uppgifter som krävs vid en ansökan om tilldelning av samordningsnummer av en enskild (18 e § andra stycket FOL och 6 a § FOF).

Den enskilda ska styrka sin identitet vid personligt besök hos Skatteverket

En enskild som ansöker om förnyelse av ett vilande samordningsnummer ska styrka sin identitet vid ett personligt besök på Skatteverket. Vid besöket ska den enskilda lämna över en godtagbar identitetshandling i original för granskning (3 kap. 1 § SKVFS 2021:4). Om sökanden inte kan styrka sin identitet med en godtagbar identitetshandling får personen styrka sin identitet med stöd av annat underlag. Skatteverket ska göra en sammanvägd bedömning av om underlaget styrker personens identitet (3 kap. 3 § SKVFS 2021:4).

Ansökan om förnyelse ska göras på ett formulär som Skatteverket fastställt (6 b § FOF).

Ansökan om förnyelse från statlig myndighet eller enskild utbildningsanordnare

En statlig myndighet eller enskild utbildningsanordnare som har rätt att begära tilldelning av samordningsnummer får ansöka om att ett vilande samordningsnummer ska förnyas. Det behöver inte vara samma myndighet som en gång begärde samordningsnumret som ansöker om förnyelse (prop. 2020/21:160 s. 100).

Ansökan om förnyelse ska göras på ett formulär som Skatteverket fastställt (6 b § FOF).

Den statliga myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som begär förnyelse ska kontrollera personens identitet på nytt

För att en ansökan om förnyelse ska medges är det en förutsättning att den identitetskontroll som krävs för tilldelning genomförs på nytt. Vid en ansökan om förnyelse av en statlig myndighet eller enskild utbildningsanordnare ska kontrollen ske på motsvarande sätt som vid begäran om tilldelning av samordningsnummer (prop. 2020/21:160 s. 100). Det är alltså den myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som ansöker om förnyelse av det vilande samordningsnumret som ska bedöma om personens identitet kan anses fastställd (18 e § andra stycket FOL och 5 b § första stycket FOF). Myndigheten eller den enskilda utbildningsanordnaren ska fastställa personens identitet med stöd av en godtagbar identitetshandling i original eller en bestyrkt kopia av handlingen (2 kap. 1 § SKVFS 2021:4). Om den myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som ansöker om förnyelse inte kan fastställa personens identitet med en godtagbar identitetshandling får den fastställa identiteten med stöd av annat underlag. Myndigheten eller den enskilda utbildningsanordnaren ska då göra en sammanvägd bedömning av om underlaget fastställer personens identitet (2 kap. 3 § SKVFS 2021:4).

Skatteverket ska på nytt bedöma om de grundläggande kraven för tilldelning av samordningsnummer är uppfyllda

När Skatteverket prövar en ansökan om förnyelse av ett vilande samordningsnummer ska Skatteverket på nytt bedöma om de grundläggande kraven för tilldelning av samordningsnummer är uppfyllda vid tidpunkten för prövningen av ansökan om förnyelse. Vilka krav som aktualiseras är beroende av vem det är som ansöker om förnyelse. Förutsättningarna för förnyelse av ett vilande samordningsnummer motsvarar de krav som gäller för att ett nummer ska tilldelas (prop. 2020/21:160 s. 70). Vem det är som ansöker om förnyelse påverkar både om det får råda osäkerhet om personens identitet eller inte (5 a § FOF) samt vilka uppgifter som ansökan om förnyelse ska innehålla (6 § första och tredje stycket FOF).

Ansökan om förnyelse från statlig myndighet eller enskild utbildningsanordnare som endast får begära tilldelning av samordningsnummer när identiteten är fastställd

Om ansökan om förnyelse görs av en sådan myndighet eller enskild utbildningsanordnare som endast får begära tilldelning av samordningsnummer när det inte råder osäkerhet om personens identitet, får numret endast förnyas om identiteten är fastställd på motsvarande sätt som vid begäran om tilldelning av samordningsnummer (18 e § andra stycket FOL och 5 a § första stycket FOF). Ansökan om förnyelse ska innehålla de uppgifter som krävs i en begäran om tilldelning av samordningsnummer, samt en kopia av de handlingar som legat till grund för identifieringen (18 e § andra stycket FOL och 6 § första och andra stycket FOF).

Ansökan om förnyelse från statlig myndighet som får begära tilldelning av samordningsnummer trots osäkerhet kring identiteten

Om ansökan om förnyelse görs av en sådan statlig myndighet som har möjlighet att begära tilldelning av samordningsnummer även om det råder osäkerhet om personens identitet, får numret förnyas även om det råder sådan osäkerhet kring identiteten (18 e § andra stycket FOL och 5 a § andra stycket FOF). Ansökan om förnyelse ska på motsvarande sätt som vid begäran om tilldelning av samordningsnummer innehålla tillgängliga uppgifter om personen och om det råder osäkerhet om någon uppgift som lämnas om den enskilde, samt en kopia av de handlingar som legat till grund för identifieringen (18 e § andra stycket FOL och 6 § andra och tredje stycket FOF).

Ett samordningsnummer som har förnyats kan på nytt förklaras vilande

Ett samordningsnummer som har vilandeförklarats och efter det har förnyats kan återigen bli förklarat vilande, om någon anmälan eller ansökan om förnyelse inte har kommit in till Skatteverket vid utgången av det femte kalenderåret efter det år då numret senast förnyades eller om det finns andra skäl för det (18 d § FOL och prop. 2020/21:160 s. 70).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifterom krav på identifiering vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer; [1] [2] [3] [4]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2020/21:160 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen [1] [2] [3] [4] [5] [6]