OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

En premiebefrielseförsäkring är en sjukförsäkring som ska betala försäkringspremien för en annan försäkring om den försäkrade blir oförmögen att arbeta.

Läs också om privatpersoners avdragsrätt för premiebefrielseförsäkring och arbetsgivares avdragsrätt för premiebefrielseförsäkring som en del av pensionskostnaderna.

Klassificeras som huvudförsäkringen

En premiebefrielseförsäkring är en sjukförsäkring och har till syfte att betala försäkringspremien för en annan försäkring vid oförmåga att arbeta. Den kombineras alltid med en annan försäkring och hör till samma slag av försäkring som huvudförsäkringen. En premiebefrielseförsäkring som kombineras med en pensionsförsäkring klassificeras med andra ord som en pensionsförsäkring (58 kap. 3 § IL).

Försäkringen betalar premierna vid sjukdom

En premiebefrielseförsäkring fungerar på så vis att när försäkringstagaren till en privat pensionsförsäkring t.ex. drabbas av långvarig arbetsoförmåga träder premiebefrielseförsäkringen in och betalar den premie som försäkringstagaren själv skulle ha betalat för sin pensionsförsäkring. Premiebefrielseförsäkringen befriar med andra ord försäkringstagaren från skyldigheten att betala vissa premier enligt försäkringsavtalet. Försäkringsgivaren till premiebefrielseförsäkringen övertar i stället betalningen av premierna till den privata pensionsförsäkringen så länge försäkringstagarens arbetsförmåga är nedsatt.

Premiebefrielseförsäkringen kan också kopplas till en tjänstepensionsförsäkring vilket innebär att när en anställd t.ex. blir sjuk träder premiebefrielseförsäkringen in och betalar den premie som arbetsgivaren annars skulle ha betalat för tjänstepensionsförsäkringen.

Premieåterbetalning på grund av en premiebefrielseförsäkring

Det händer att ersättning från en premiebefrielseförsäkring betalas ut retroaktivt. Detta sker när försäkringstagaren har betalat pensionsförsäkringspremien i avvaktan på beslut att premiebefrielseförsäkringen ska träda in. I och med att premiebefrielseförsäkringen träder in återbetalas den pensionsförsäkringspremie som istället betalas genom premiebefrielseförsäkringen. En sådan återbetalning är enligt Skatteverket inte pension utan ska ses som en återbetalning av en pensionsförsäkringspremie. Den återbetalda premien ska minska pensionssparavdraget och för en arbetsgivare minska pensionskostnaderna för anställda. Läs också om hur underlaget för SLP påverkas vid en premieåterbetalning på grund av en premiebefrielseförsäkring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]