OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

Ansökan och beslut krävs för att bli skattskyldig under uppförandeskede. Vid uppförandeskede måste fastighetsägaren också anmäla till Skatteverket om det sker en ändrad användning eller överlåtelse. Det finns även ytterligare administrativa bestämmelser.

Registrering till mervärdesskatt

Den som är frivilligt skattskyldig enligt 9 kap. ML ska också vara registrerad till mervärdesskatt (7 kap. 1 § SFL). Detta innebär att följande personer ska vara registrerade till mervärdesskatt:

  • den som har blivit frivilligt skattskyldig genom att fakturera för uthyrning av fastighet med utgående skatt
  • den som har övertagit en fastighet med frivillig skattskyldighet
  • den som har ansökt om och beviljats frivillig skattskyldighet under uppförandeskede.

Den som inte redan är registrerad ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket (7 kap. 2 § SFL). Anmälan för registrering kan göras på blankett SKV 4620, Företagsregistrering, eller i Skatteverkets e-tjänst på Verksamt.se. En anmälan ska lämnas för varje särskild verksamhet som den skattskyldige bedriver (7 kap. 2 § andra stycket SFL). Om en fastighetsägare eller annan hyresvärd ska vara skattskyldig för flera fastigheter räcker det dock med en gemensam anmälan för samtliga fastigheter.

Avregistrering

I det fall den frivilliga skattskyldigheten har upphört på grund av överlåtelse av fastighet eller ändrad användning och uthyrningen var den enda mervärdesskattepliktiga verksamhet som uthyraren bedrev ska uthyraren anmäla sig för avregistrering ur mervärdesskatteregistret (7 kap. 4 § SFL). Anmälan om avregistrering lämnas på blankett SKV 4639 eller i Skatteverkets e-tjänst på Verksamt.se.

Registreringen till mervärdesskatt ska dock kvarstå om skyldighet att jämka tidigare avdragen ingående skatt föreligger (7 kap. 1 § första stycket 8 SFL jämförd med 7 kap. 6 § SFL).

Ansökan om frivillig skattskyldighet

Det krävs en ansökan om frivillig skattskyldighet om det gäller skattskyldighet under uppförandeskede.

Ansökan och beslut krävs för skattskyldighet under uppförandeskede

Den som vill bli frivilligt skattskyldig under uppförandeskede ska ansöka om detta hos Skatteverket. Skatteverket har tagit fram blankett SKV 5704 för en sådan ansökan.

Om förutsättningarna för skattskyldighet är uppfyllda fattar Skatteverket ett särskilt beslut om skattskyldighet för varje sådan ansökan. Av beslutet ska bl.a. framgå hur stor yta den frivilliga skattskyldigheten omfattar.

Skatteverket meddelar ett avslagsbeslut om omständigheterna är sådana att frivillig skattskyldighet inte bör medges. Sökanden kan överklaga ett sådant avslagsbeslut till förvaltningsrätten. Om Skatteverket bifaller ansökan vid den obligatoriska omprövningen, t.ex. på grund av att nya omständigheter har kommit fram, bör den frivilliga skattskyldigheten gälla från och med den dagen då ansökan ursprungligen kom in till Skatteverket eller den senare dag som sökanden önskar att skattskyldigheten ska inträda. Skattskyldigheten kan dock tidigast inträda den dagen som alla förutsättningarna för skattskyldighet är uppfyllda. För att skattskyldigheten ska kunna gälla från och med den dagen ansökan ursprungligen kom in till Skatteverket behöver därför de nya omständigheterna visa att förutsättningarna var uppfyllda redan vid ansökningstillfället. Om sökanden exempelvis inte var fastighetsägare vid ansökningstillfället, kan Skatteverket inte medge skattskyldighet förrän sökanden blivit fastighetsägare, se vidare om skattskyldiga under uppförandeskede och skattskyldighet under uppförandeskede.

Om en lokal som ska byggas om redan omfattas av frivillig skattskyldighet behöver hyresvärden inte ansöka om skattskyldighet under uppförandeskede för denna ombyggnation, se vidare om Skattskyldighet under uppförandeskede.

Skattskyldighet medges bara för uthyrningsbar yta

Skatteverket kan endast medge frivillig skattskyldighet för uthyrningsbara ytor. På ansökningsblanketten ska sökanden därför bl.a. lämna uppgift om totalt uthyrningsbar yta.

Exempel: uthyrningsbar yta

En fastighetsägare avser att göra en tillbyggnad av fastigheten, bestående av följande ytor:

Verksamhetslokaler 400 kvm

Tandvårdslokaler 100 kvm

Bostäder 200 kvm

Trapphus 40 kvm

Pannrum 10 kvm

Trapphuset ska vara gemensamt för samtliga lokaler i fastigheten. Pannrummet ska användas för uppvärmning av hela fastigheten. Trapphus och pannrum kommer därmed vara sådana gemensamhetsytor som inte ska ingå i den uthyrningsbara ytan. Den totalt uthyrningsbara ytan kommer därför omfatta verksamhetslokalerna, tandvårdslokalerna och bostäderna. I rutan för total uthyrningsbar yta ska fastighetsägaren därmed ange 700 kvm (400 + 100 + 200).

Om övriga villkor för skattskyldigheten är uppfyllda kan Skatteverket i detta fall medge frivillig skattskyldighet under uppförandeskede för verksamhetslokalerna. Detta gäller under förutsättning att de kommande hyresgästerna ska bedriva mervärdesskattepliktig verksamhet i lokalerna. I beslutet anges i sådant fall att skattskyldigheten omfattar 400 kvm av en total yta om 700 kvm.

Grupphuvudmannen ansöker för en mervärdesskattegrupp

Om fastigheten ägs av en beskattningsbar person som ingår i en mervärdesskattegrupp är det grupphuvudmannen som ska ansöka om frivillig skattskyldighet. Grupphuvudmannen ska göra ansökan med samtycke av fastighetsägaren (9 kap. 2 § andra stycket ML).

Anmälningar under uppförandeskede

Den som är frivilligt skattskyldig under uppförandeskede, d.v.s. innan en skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse har påbörjats, är skyldig att anmäla en fastighetsöverlåtelse och vissa förändringar i skattskyldigheten till Skatteverket.

Säljaren och köparen ska anmäla en överlåtelse

Den som är frivilligt skattskyldig under uppförandeskede ska anmäla en fastighetsöverlåtelse (9 kap. 7 § första och tredje stycket ML). Anmälan ska lämnas skriftligt, lämpligen på blankett SKV 5722.

Även den nya ägaren är skyldig att anmäla en sådan överlåtelse som sker innan någon skattepliktig uthyrning har påbörjats (9 kap. 7 § första och tredje stycket ML). Anmälan ska lämnas skriftligt, lämpligen på blankett SKV 5721.

Var och en av dem lämnar en anmälan till sitt skattekontor. Skatteverket skickar sedan meddelanden till den gamla och den nya ägaren om att skattskyldigheten har övergått. Skatteverket fattar alltså inte något formellt beslut med anledning av anmälningarna.

Anmälan om ändrad användning m.m.

Den som är frivilligt skattskyldig under uppförandeskede ska anmäla sådana förhållanden som innebär att skattskyldigheten upphör helt eller minskar i omfattning. Detta gäller i följande fall (9 kap. 7 § andra och tredje stycket ML):

En sådan anmälan lämnas till Skatteverket på blankett SKV 5723.

Ansökan om upphörande vid överlåtelse

Vid en överlåtelse kan den tidigare och den nya ägaren gemensamt ansöka om att den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra. Detta gäller om byggnaden eller anläggningen omfattas av skattskyldighet under uppförandeskede och någon skattepliktig uthyrning inte påbörjats ännu. En sådan ansökan lämnas på blankett SKV 5724 och ska ha kommit in till Skatteverket innan den nya ägaren tillträder fastigheten. Om ansökan kommit in i tid och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, fattar Skatteverket beslut om att skattskyldigheten ska upphöra när den nya ägaren tillträder fastigheten (9 kap. 6 § tredje stycket ML). Läs mer om sådana beslut på sidan När upphör den frivilliga skattskyldigheten?.

Skatteverket får besluta om upphörande

Innan uthyrningen påbörjas får Skatteverket besluta att frivillig skattskyldighet under uppförandeskede ska upphöra om det inte längre finns förutsättningar för sådan skattskyldighet (9 kap. 6 § andra stycket ML). Se vidare När upphör den frivilliga skattskyldigheten?

Representantredovisning

Vid en samägd fastighet i ett enkelt bolag är huvudregeln att var och en av delägarna blir frivilligt skattskyldig för sin del av verksamheten. Varje delägare ska därför redovisa mervärdesskatt för sin del av fastigheten (6 kap. 2 § ML).

Skatteverket får dock efter ansökan av samtliga delägare, besluta att den av delägarna som dessa föreslår tills vidare ska svara för redovisningen och betalningen av mervärdesskatten för hela verksamheten, så kallad representantredovisning (5 kap. 2 § SFL). En representantansökan ska vara undertecknad av samtliga delägare och lämnas på blankett SKV 5711. Läs mer om registrering av företrädare för enkla bolag på sidorna Anmälan om registrering och Beslut om registrering.

Ett beslut om representantredovisning innebär dock ingen ändring vad gäller den frivilliga skattskyldigheten. Det är fortfarande delägarna i det enkla bolaget som är skattskyldiga i förhållande till sin andel i det enkla bolaget. Fastighetens samtliga delägare ska därför lämna in var sin ansökan om frivillig skattskyldighet om det gäller skattskyldighet under uppförandeskede (SKV 5704). Skatteverket fattar också beslut om frivillig skattskyldighet för respektive delägare om det finns förutsättningar för en sådan skattskyldighet.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar