OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Vem ansvarar för redovisning och betalning för ett enkelt bolag?

Vad innebär redovisning genom en representant?

När en verksamhet bedrivs genom ett enkelt bolag kan delägarna gemensamt ansöka hos Skatteverket om att en av delägarna ska vara representant för verksamheten (5 kap. 2 § första stycket första meningen SFL). Delägaren som ska representera verksamheten kan vara en fysisk eller juridisk person.

Representanten ska redovisa och betala

Representanten ska även i övrigt företräda bolaget i frågor som rör sådana skatter och avgifter (5 kap. 2 § första stycket andra meningen SFL).

Syftet med bestämmelsen är att underlätta redovisningen och betalningen av skatter och avgifter för enkla bolag.

De övriga delägarna har fortfarande ett ansvar för redovisning och betalning

Skatteverkets beslut om representantredovisning innebär inte att övriga delägare befrias från sina skyldigheter om representanten inte fullgör sina skyldigheter (5 kap. 2 § tredje stycket SFL).

Samtliga delägare är redovisningsansvariga och betalningsansvariga för sin andel om inte representanten fullgör sina åtaganden. Om så är fallet ska varje delägare registreras för sin andel av det enkla bolaget. Om en delägare inte redovisar kan denna bli föremål för skönsbeskattning och påföras skattetillägg.

Om en delägare eller en utsedd representant i det enkla bolaget är en juridisk person och denna inte betalar skatter och avgifter som härrör från det enkla bolaget torde reglerna om företrädaransvar kunna göras gällande mot företrädaren för den juridiska personen.

Representanten har två skattekonton

För en representant som är betalningsskyldig för någon annans skatter eller avgifter gäller en särskild avräkningsregel. Dessa representanter har utöver sitt egna skattekonto ett särskilt skattekonto för den verksamhet hen företräder. Genom att välja skattekonto för en inbetalning kan representanten välja mot vilken skuld inbetalningen ska avräknas (62 kap. 13 § första stycket SFL). Denna valfrihet gäller bara för inbetalningar och inte andra krediteringar.

Belopp som tillgodoräknas representantens egna skattekonto eller det skattekonto som tillhör den verksamhet som hen företräder ska i första hand avräknas från den skuld som förorsakat det tillgodoförda beloppet. Det kan t.ex. vara fråga om anstånd med att betala skatt som krediteras på grund av att det enkla bolaget fått anstånd. Denna kreditering ska tillgodoräknas det enkla bolagets särskilda skattekonto eftersom det är på detta skattekonto som den skatt som anståndet avser har debiterats (62 kap. 13 § andra stycket).

Underlag för kontroll

Representanten är skyldig att hålla underlaget för det enkla bolagets redovisning tillgängligt för Skatteverkets kontroll (5 kap. 2 § andra stycket SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar