OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

I vissa fall omfattas överlåtelse och upplåtelse av skog, jordbruk och vissa rättigheter till mark av skatteplikt.

Växande skog

En omsättning som avser växande skog, odling och annan växtlighet är skattepliktig om den görs utan samband med överlåtelse av mark (3 kap. 3 § första stycket 2 ML). Vid skogsavverkning ska antingen 3 kap. 3 § första stycket 2 eller 3 kap. 3 § första stycket 3 ML (se jordbruksarrende) tillämpas, vilket innebär att all försäljning av träd utan samtidig försäljning av marken är skattepliktig oavsett hur själva avverkningen görs.

Jordbruksarrende

Upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller annan naturprodukt samt rätt till jakt, fiske eller bete är skattepliktiga omsättningar (3 kap. 3 § första stycket 3 ML).

Vad som utgör jordbruksarrende regleras i 9 kap. JB. Med jordbruksarrende menas sådant arrende genom vilken jord upplåtes till brukande (9 kap. 1 § JB). Om en bostadsfastighet ingår i arrendet omfattas även denna av skatteplikt, arrendatorn har i så fall avdragsrätt för hela den ingående skatten på arrendet trots att en del avser stadigvarande bostad (8 kap. 10 § första stycket ML). Här är alltså en skillnad jämfört med hur utgiften för arrendet behandlas i inkomstskattehänseende, där avdragsrätt inte finns till den del arrendet gäller bostadsdelen.

Beroende på omständigheterna kan antingen arrendatorn eller jordägaren bli skyldig att betala s.k. avträdesersättning vid till- eller frånträde av arrende. Sådan betalning är inte omsättning i ML:s mening. Varken skattskyldighet eller avdragsrätt uppkommer därför.

Jakt, fiske eller bete

Upplåtelse eller överlåtelse av rätt till bete är skattepliktig liksom upplåtelse eller överlåtelse av jakt- och fiskerätt (3 kap. 3 § första stycket 3 ML ). Det innebär bl.a. att den som säljer fiskekort ska betala mervärdesskatt om upplåtelsen eller överlåtelsen görs i egenskap av beskattningsbar person.

Allframtidsupplåtelser

Skatteverket har tagit ställning i frågor om hur ersättningar för markintrång m.m. ska bedömas både inkomst- och mervärdesskatterättsligt. Skatteverket anser att mervärdesskatt ska tas ut när man säljer skogsprodukter, upplåter avverkningsrätt eller liknande rättigheter där inkomsten inkomstskattemässigt behandlas som en engångsersättning för allframtidsupplåtelse. Mervärdesskatten ska tas ut under förutsättning att den som tillhandhåller allframtidsupplåtelse gör det i egenskap av beskattningsbar person, 1 kap. 1 § ML och 4 kap. 1 § ML.

Skatteplikt finns antingen enligt 3 kap. 1 § eller 3 kap. 3 § ML. Det innebär att mervärdesbeskattning som gäller avverkningsrätt och skogsprodukter ska ske även om dessa inkomstskattemässigt beskattas under inkomst av kapital.

Om ersättningar för allframtidsupplåtelser betalas ut och någon del av den ersättningen avser värdet av skogsprodukter eller skog avsedd för avverkning, så är den delen en mervärdesskattepliktig omsättning.

En transaktion ska delas upp om en gemensam ersättning tas ut för flera från varandra klart avskiljbara prestationer, om någon eller några av prestationerna är skattepliktiga medan andra är skattefria. Kan beskattningsunderlaget inte fastställas ska det bestämmas genom uppdelning efter skälig grund enligt 7 kap. 7 § ML.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. [1]
  • Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet­ – mervärdesskatt [1]